Archive for Juliol, 2011

29/07/2011

Què és un ERO de Reducció de Jornada Laboral?

El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació (ERO) de reducció de jornada, l’adaptació del model alemany, aprovats per les autoritats laborals es va multiplicar per més de cinc en els quatre primers mesos de l’any, segons les últimes dades del Ministeri de Treball i Immigració.

Aquest tipus d’ERO, introduït en la reforma laboral, permet combinar la reducció de jornada amb el cobrament de la prestació per desocupació, i que dóna dret a més a una bonificació del 50% en les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, sempre que l’empresa es comprometi a mantenir en l’ocupació als treballadors afectats durant almenys l’any posterior a la finalització de la reducció de jornada autoritzada.

Què és un ERO de Reducció de Jornada?

És un Expedient de Regulació d’Ocupació, però mentre estem acostumats a sentir la paraula ERO associada a un nombre d’acomiadaments, aquest no és el cas, sinó que se’ls redueix la jornada laboral; s’ha reduir entre un 10% i un 70% la jornada als treballadors i, per tant, es redueix en la mateixa proporció el sou.

És com anar a l’atur però sense cobrar indemnització?

No és així: l’empresa et paga la part proporcional del que et correspon (si treballes un 50%, et paga el 50% del teu sou), l’altre percentatge (en l’exemple, l’altre 50%) ho cobres de l’atur , però no cobres el 100% del sou. Sí treballes la meitat, la part de l’atur la cobres com si estiguessis cobrant l’atur, és a dir, cobraries el mateix percentatge (en l’exemple, un 50%) del que et correspondria si estiguessis a l’atur (que és una quantitat menor al teu sou), aproximadament un 70%.

Llavors cobro un percentatge de l’atur?

 Si, però has d’estudiar cada cas: perquè l’empresa pugui ‘desgravar’ s’ha de comprometre a no acomiadar ningú fins a 1 any del començament del ERO, els treballadors han d’acudir a cursos de formació, etc …

I l’empresa només paga un percentatge del sou?

 A tu si, però a la Seguretat Social paga com si treballessis el 100% del temps, de tota manera, hi ha ‘beneficis’ per a l’empresa sobre aquestes quotes: pot bonificar les contingències comunes en un 50%, pot bonificar més si l’ERO s’arregla favorablement .

Però, vaig esgotant el meu atur a poc a poc, no?

 Doncs aquesta és ‘la gran avantatge’: no; tens dret a estar 180 dies en reducció de jornada sense perdre atur; t’ho explico amb un exemple: imagina que la teva empresa et fa una reducció de la teva jornada normal (8 hores) del 50 %, és a dir, és com si anessis a treballar 4 hores al dia i 4 hores no; cobraries el 50% del sou de la teva empresa (que cotitzaria el 100% a la Seguretat Social) i l’altre 50% del ‘sou de l’atur ‘, en aquesta situació podries estar fins a 1 any, és a dir, 6 mesos en total (ja que estàs consumint la meitat de la teva jornada’ dia a dia ‘, trigaries 1 any en completar els ‘6 mesos totals’ d’atur, en aquestes condicions (mentre no estiguis més de 6 mesos totals) no perds atur i no perds dret d’indemnització per part de l’empresa.

Via: ninja

Pero, ¿voy agotando mi paro poco a poco, no?’. Pues esa es ‘la gran ventaja’: no; tienes derecho a estar 180 días en reducción de jornada sin perder paro; te lo pongo con un ejemplo: imagina que tu empresa te hace una reducción de tu jornada normal (8 horas) del 50%, es decir, es como si fueras a trabajar 4 horas al día y 4 horas no; cobrarías el 50% del sueldo de tu empresa (que cotizaría el 100% a la Seguridad Social) y el otro 50% del ‘sueldo del paro’; en esta situación podrías estar hasta 1 año, es decir, 6 meses en total (ya que estás consumiendo la mitad de tu jornada ‘día a día’, tardarías 1 año en completar los ‘6 meses totales’ de paro; en esas condiciones (mientras no estés más de 6 meses totales) no pierdes paro y no pierdes derecho de indemnización por parte de la empresa.

28/07/2011

Ajuts de l’IDAE per a projectes d’estalvi i eficiència energètica

Aquesta línia donarà sortida als ajuts per a projectes d’alt valor estratègic, considerats singulars o innovadors, associats a una gran inversió i que poden localitzar-se en tres o més Comunitats Autònomes.

L’Institut Català d’Energia actuarà com a oficina de tramitació i d’assessorament per a les empreses i administracions que vulguin acollir-se a la nova línea d’ajut que ha engegat l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), i que té per objectiu fomentar projectes d’estalvi i eficiència energètica que puguin considerar-se singulars, ja sigui pel seu caràcter innovador o per la seva importància estratègica, i que requereixin una gran inversió o que puguin localitzar-se a tres o més Comunitats Autònomes.

El termini de sol·licitud dels ajuts finalitza el 12 d’agost de 2011.

Aquests ajuts els atorga l’IDAE a fons perdut i en règim de concurrència competitiva (concursal). El pressupost d’aquests ajuts és de 120 milions d’euros, per a tota Espanya, i el termini de sol·licitud està obert fins el 12 d’agost de 2011.

El programa s’emmarca dins de les actuacions del Pla d’Acció 2008-2012 de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència Energètica del Govern d’Espanya, i complementa els altres canals existents de finançament i ajuts a projectes d’estalvi i eficiència energètica. La línia té un caràcter plurianual i es dirigeix a projectes dels sectors del transport, de la indústria i de l’edificació.

Els projectes es classifiquen en tres tipus.

 1. Projectes estratègics: aquells que tenen un pressupost entre 0,3 i 40 milions d’euros i que desenvolupa una empresa en un mínim de tres Comunitats Autònomes. Els ajuts a projectes estratègics estan oberts a tot tipus de beneficiaris.
 2. Projectes singulars innovadors: Aquells que tenen un pressupost entre 0,5 i 20 milions d’euros, que es desenvolupen en una o més Comunitats Autònomes. Estan oberts per a projectes en l’àmbit industrial i per a la renovació de flotes o la recuperació d’energia en el sector del transport.
 3. Projectes sectorials conjunts: Dirigit a grups d’empreses d’un mateix sector, es consideren entre aquests els que es desenvolupen en un mínim de tres Comunitats Autònomes i que tenen un pressupost entre els 0,3 i els 20 milions d’euros.

és informació

27/07/2011

Guia per reactivar l’economia del diari Expansión

Suplement especial de 204 pàgines amb motiu de 25 Aniversari del diari EXPANSIÓN, amb totes les receptes per sortir de la recessió i reactivar l’economia.

Document especial que aborda en profunditat qüestions claus de l’economia com el preu de l’energia, la regulació dels mercats financers, com recuperar la confiança, les polítiques del Banc Central Europeu, els nous escenaris d’inversió, l’èxit en l’era de la globalització , la batalla per Internet, l’envelliment de la població i les pensions, el model territorial, la reforma laboral i l’atur, el sistema sanitari, l’ensenyament, les tendències en el negoci de la moda, la banca i el maó, el finançament de les empreses o com treure rendiment als diners …

Els primers 25 anys i la brúixola per als següents.

26/07/2011

Reconeixements Cecot 2011 per empreses, institucions i associacions

BASES DE PARTICIPACIÓ

Els Reconeixements Cecot 2011 pretenen distingir d’una manera pública i notòria, l’esforç, la constància i la capacitat d’adaptació i superació diària de les empreses, les institucions i les persones que les formen, així com la seva contribució al desenvolupament econòmic, al foment de la ocupació laboral o al foment de la innovació.

1.- Podran optar als Reconeixements Cecot 2011 totes les empreses, institucions, associacions i mitjans de comunicació de Catalunya que durant el 2010 s’hagin destacat en alguns dels camps ressenyats a les bases següents.

2.- Les empreses i institucions poden escollir la participació en qualsevol de les categories obertes d’aquests Reconeixements Cecot (poden optar com a màxim a dues categories si ho desitgen).

3.- Les candidatures es podran presentar, per iniciativa pròpia o mitjançant un o una proposant, a la seu social de la Cecot (c. Sant Pau, 6 – 08221 Terrassa), fins al dia 6 de setembre 2011 d’acord amb el format dels fulls de candidatura que podran descarregar-se a través del web www.nitdelempresari.com, i amb totes les dades complimentades per facilitar l’avaluació del jurat qualificador.

4.- La documentació presentada pels participants quedarà dipositada confidencialment al Departament de Comunicació de la Cecot.

5.- El veredicte del Jurat del Reconeixements Cecot 2011 es farà públic el dilluns 10 d’octubre i el lliurament de guardons es farà en el transcurs del sopar de la Nit de l’Empresari, 16a edició, que se celebrarà el proper divendres, 21 d’octubre de 2011.

El jurat podrà declarar deserts aquells reconeixements que segons el seu criteri, no reuneixin els mèrits suficients o per una insuficient informació en la presentació. També podrà requerir més informació, si ho estima oportú, per poder fer una avaluació més completa del projecte presentat.

6.- El jurat resoldrà totes les qüestions que sorgeixin i no estiguin especificades en aquestes bases.

7.- Totes les empreses que presentin candidatura podran gaudir d’avantatges en l’ús o consum de determinats serveis empresarials que ofereix la Cecot com ara formació, estratègia i posicionament on-line, recerca de personal, entre altres.

8.- Totes les empreses que presentin candidatura podran gaudir d’avantatges en l’ús o consum de determinats serveis empresarials que ofereix la Cecot com ara formació, estratègia i posicionament on-line, recerca de personal, entre altres. (Consulteu aquí els serveis i les condicions).

9.- La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

LLISTAT DE CANDIDATURES

 

Les candidatures s’han de presentar, obligatòriament, en un sobre en blanc tancat i dirigit a:

Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2011
Patronal Cecot
Departament de Comunicació
c. Sant Pau, núm. 6
08221 Terrassa

Per tant, és necessari que complimenteu els fulls de candidatura de les categories a les quals voleu optar i els imprimiu posteriorment per fer-nos arribar la documentació, tal i com s’ha especificat anteriorment.

EMPRESA MÉS INTERNACIONAL

Es valorarà el creixement de l’empresa, la seva presència en l’exterior i l’establiment d’acords de cooperació internacional, el volum d’exportació, l’obertura de delegacions o centres fabrils a l’estranger, la venda de tecnologia a empreses estrangeres, la imatge de marca internacional i la implantació de nous sistemes de comercialització o distribució. Descarrega’t el full de candidatura

VALOR D’EMPRENDRE

El jurat tindrà en compte les empreses que en la seva primera etapa de desenvolupament tinguin un pla ambiciós de creixement. Podran presentar-se totes aquelles persones emprenedores:

 • La participació de les quals en la societat impliqui el control de la mateixa i sigui el/la principal impulsor i responsable dels recents èxits de l’empresa.
 • L’empresa no podrà estar participada majoritàriament per entitats o empreses de titularitat pública o privada.
 • Haurà de, així mateix, tenir el seu domicili social i desenvolupar la seva activitat a Catalunya.
 • La iniciativa haurà de tenir una antiguitat de tres a cinc anys.
 • Haurà de ser considerada una micro, petita o mitjana empresa.

Descarrega’t el full de candidatura


FORMACIÓ I GESTIÓ DEL TALENT

(atorgat per l’Associació Catalana de Corredors i Corredories d’Assegurances, l’ACCA)

Aquest reconeixement premia l’esforç de les empreses que inverteixen en la formació dels seus treballadors/es, tot vetllant perquè els seus equips de treball adquireixin les competències professionals necessàries per ocupar els seus llocs de treball.
El jurat valorarà les empreses que utilitzen tots els recursos formatius per millorar la qualificació professional dels seus treballadors/es i, així, encarar els diferents reptes de competitivitat que presenta el mercat, encara més accentuat en la conjuntura actual. Descarrega’t el full de candidatura

EMPRESA 2.0

El jurat valorarà les empreses que optin a aquesta categoria atenent a una trajectòria fortament lligada a la innovació a través de l’ús de tecnologies i eines d’Internet, en la qual el desenvolupament sistemàtic de nous productes i serveis i la millora contínua dels processos operatius, ha estat conseqüència directa de la correcta gestió del coneixement i la tecnologia, propiciant el treball col·laboratiu i la creativitat col·lectiva.

El jurat tindrà en compte la introducció, l’ús i l’aplicació de les Xarxes Socials a la gestió diària de les empreses i valorarà les bones pràctiques dutes a terme en aquests nous canals de comunicació.

Les accions esmentades per les empreses participants s’hauran d’haver dut a terme l’any 2010 i primer trimestre del 2011. Descarrega’t el full de candidatura


MILLOR JOVE INICIATIVA EMPRESARIAL

(atorgat pel Cercle Cecot de Joves Empresaris)

El jurat tindrà en compte la trajectòria personal i professional del jove empresari/a o directiu/va que hagi impulsat la iniciativa empresarial, així com l’evolució de l’empresa en els tres últims anys. Descarrega’t el full de candidatura


ENTITAT INTEGRADORA

(atorgat per la Fundació Privada Institut Industrial i Comercial)

El premi pretén reconèixer el treball que desenvolupen les entitats en l’àmbit de la inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió social.  De la mateixa manera, el jurat tindrà en compte la trajectòria d’aquestes entitats que promouen iniciatives d’inserció laboral i fomenten un compromís social cap a la inserció de col·lectius que pateixen discriminacions i/o desigualtats en el seu accés al mercat laboral. Descarrega’t el full de candidatura


GREMI / ASSOCIACIÓ
(fora de concurs)

Es lliurarà un premi al gremi o associació que s’hagi distingit per la millora de les activitats i serveis als seus associats en el transcurs de l’any 2010.


MILLORS PRÀCTIQUES DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
(fora de concurs)

Es lliurarà un premi a qualsevol departament o unitat de l’Administració Pública que hagi realitzat en el transcurs de l’any 2010, un esforç per incrementar la seva eficiència en benefici dels seus clients, fent servir les eines i la tecnologia 2.0.


PERSONALITAT
(fora de concurs)

Es lliurarà un premi a la persona que s’hagi distingit per la seva aportació al món economicoempresarial, com a reconeixement i homenatge a la seva trajectòria professional.

Via: Nit de l’empresari

Etiquetes: ,
26/07/2011

Les 6 fases per les quals passa l’empresa a l’entrar en crisi financera

Si no es produeix una correcta planificació financera a temps … … l’experiència demostra que la situació tendeix a agreujar-se  seguint un  procés habitual:

Fase 1: Increment de la tensió de liquiditat

 • Excés d’utilització de línies de crèdit (pòlisses, descompte, etc ..)
 • Dificultat per atendre pagaments corrents programats (finançament d’importacions, etc …)
 • Demora en la reposició d’impagats comercials.
 • Retards en pagaments a proveïdors,
 • Etc …

Fase 2: Reducció dels límits de risc i períodes de pagament atorgats pels seus proveïdors

 • Causa: La reducció de la classificació de risc que les companyies de Caució donen a la seva companyia.

Fase 3: La Banca redueix línies de crèdit i increment de les garanties demanades

 • Causa: Els sistemes de control de risc de les entitats financeres detecten aquestes dificultats (experiència negativa, CIRBE, etc). Tot això incrementa la dificultat per obtenir finançament:
 • Reducció de línies de crèdit
 • Substitució de línies de crèdit pur per línies de bestretes de crèdit, descompte, factoring,
 • Increment de les garanties demanades.
 • Etc …

Fase 4: Increment de la tensió en finançament que comporta l’impagament de deutes lligats a contractes executius

 • Demora en préstecs, pòlisses de crèdit que no poden ser cancel·lades, impagaments de xecs, pagarés …

Fase 5: Banca, companyies de caució i proveïdors detecten la situació

 • La banca talla les línies rotatives (descompte, fi, import, fi export, etc ..)
 • Companyies de caució deixen de cobrir el risc d’impagament per part de l’empresa.
 • Proveïdors no financen
 • Alguns clients importants temen quedar-se sense subministrament de producte i / o servei. Fan comandes a la competència.
Fase 6: Situació concursal

L’empresa ha de preveure i evitar aquesta cascada de conseqüències amb una correcta planificació estratègica i financera.
L’empresa pot aprofitar la debilitat d’un competidor per afavorir als seus clients amb terminis de pagament més llargs i altres accions aprofitant una apropiada planificació estratègica i financera.

Via: Financiación empresas

Etiquetes: , ,
25/07/2011

Vols apadrinar un projecte de divulgació de ciència o innovació? Amb Taracea ho pots fer

De la mà de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) arriba el crowdfunding a la ciència a través del projecte taracea. Taracea es tracta d’una plataforma creada per promoure el mecenatge de projectes de divulgació de la ciència i innovació a Espanya.  Les empreses, a través de fórmules de patrocini o mecenatge, com particulars, mitjançant petites donacions a partir de cinc euros, poden finançar el desenvolupament de més de 250 projectes que han superat l’avaluació de la convocatòria pública que FECYT convoca anualment i que aquest any ha tingut un finançament de quatre milions d’euros.

Taracea és una paraula d’origen àrab que fa referència a la tècnica artesanal d’encaixar peces diferents per crear un objecte. Aquest programa aspira a reunir a persones i entitats de tot tipus, des d’empreses a organitzacions públiques, amb un objectiu comú: que es facin més projectes de divulgació de ciència i innovació i que aquests projectes tinguin el major impacte possible entre la població en general.

Enguany les accions de divulgació de FECYT són considerades activitats prioritàries de mecenatge, de manera que els mecenes poden obtenir una desgravació fiscal addicional.

Els projectes inclosos a Taracea van des de programes per a televisió, sèries d’animació i pel·lícules per a planetaris fins a aplicacions per iPad o materials didàctics per a escolars.

En relació amb el públic destinatari, el 37,42% es dirigeix ​​a nens i joves que cursen estudis des de primària fins a la universitat. El públic empresarial és el segon objectiu principal del projecte, amb un 14,29% de les iniciatives destinades a empreses, més un 14,7% orientades a joves emprenedors. La població en general és destinatària del 7,27% dels projectes i el 12,79% va dirigit a públic especialitzat.

Com es seleccionen els projectes

Taracea recull tres tipus d’activitats:

 1. Projectes que han rebut una ajuda de FECYT a través de la Convocatòria d’ajuts per al foment de la cultura científica i de la innovació.
 2.  Projectes posats en marxa per la pròpia FECYT.
 3. El Museu Nacional de Ciència i Tecnologia.

Via: Pymes y autónomos

22/07/2011

Vols ser un Emprenedor Social? Apunta’t a la VI Edició de l’Escola d’Emprenedors Socials

Tens vocació de Emprenedor Social i vols una formació reglada que et permeti arribar a ser-ho al 100%, ja no tens excuses per no apuntar-te. Aquest  setembre torna la VI Edició de l’Escola d’Emprenedors Socials de la Universitat Autònoma de Madrid.

Segons l’informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), només un 0,5% de la població adulta activa a Espanya està involucrada en tasques d’emprenedoria social, enfront de més d’un 2% dels EUA, Regne Unit o Finlàndia.

Maria Calvo, directora d’Ashoka a Espanya aclareix que “La diferència entre un emprenedor social i una ONG és l’enfocament. La segona afronta un problema de forma tradicional, per exemple, portant més doctors o professors a un lloc necessitat. Un emprenedor social innova, crea metodologies de formació de metges locals o utilitza tecnologia per interconnectar hospitals “

Amb la creixent “cultura” que s’està generant al voltant d’aquests nous enginyers de la innovació i la creativitat, cada vegada són més els programes formatius que van especialitzant-se en l’Emprenedoria Social.

Què és un emprenedor social?

Un emprenedor social és, sobretot, un líder social, en ocasions, un intraemprenedor en el si d’una entitat no Lucrativa, en qualsevol cas, un tipus d’emprenedor que:

 • Identifica i aplica solucions pràctiques a problemes socials combinant innovació, captació de fons i oportunitat.
 • Innova mitjançant el desenvolupament d’un nou producte, servei o mitjançant una nova aproximació a un problema social.
 • Se centra sobretot en la creació de valor social i, amb aquest ànim, està disposat a compartir obertament les innovacions i resultats de la seva iniciativa amb la perspectiva del seu desenvolupament potencial.
 • No espera a la seguretat dels recursos per posar en marxa la seva iniciativa.
 • És extremadament responsable amb els fins als quals presta servei.
 • Està obert a redefinir i readaptar el seu projecte per donar resposta a necessitats i suggeriments del seu entorn.
 • S’exposa en la seva acció, de vegades de denúncia, a un risc personal i polític enfront del risc econòmic de l’emprenedor convencional.
 • És capaç de gestionar una complexa xarxa de relacions, de treballar amb recursos humans molt heterogenis, de ser multifuncional en la seva organització i molt eficient en la gestió de recursos extraordinàriament escassos i de caràcter temporal.

Què és l’escola?

L’Escola d’Emprenedors Socials, té com a objectiu fonamental el foment de la figura de l’Emprenedor Social, com a agent promotor d’iniciatives que aportin solucions innovadores per a la solució de les diferents problemàtiques socials del seu entorn.

En concret, es pretén fomentar la participació ciutadana perquè, amb el suport d’institucions públiques i privades, es diversifiquin les iniciatives destinades a evitar o eliminar situacions d’exclusió social.

Nogensmenys, es pretén anar més enllà de solucions de tipus assistencial, o pròpies del treball social, cap a altres que, complementàries a les anteriors, suposen la culminació de processos d’inserció basant-se en iniciatives d’economia social que siguin sostenibles i que fomentin la inserció per l’econòmic de col.lectius en risc d’exclusió social.

 L’Escola d’Emprenedors Socials està oberta a iniciatives socials, culturals, de protecció del medi ambient o de cooperació internacional, sempre que estiguin materialitzades en projectes que:

 • Tinguin un enfocament col·lectiu
 • Orientat a la millora de les condicions de vida dels seus destinataris
 • Gestionats democràticament, independentment de la forma jurídica
 • Que planifiquin la seva autosuficiència financera i la seva viabilitat futura

Aquesta edició té 19 mòduls, sí estàs interessat, només has d’enviar un correu a ciade@uam.es a partir de l’1 de setembre, amb les teves dades i confirmant la teva assistència (bé a la totalitat de la formació, o mòduls específics)

Via: Innovación Social

22/07/2011

Premis Sant Celoni d’Emprenedoria i Empresa

L’ajuntament de Sant Celoni i les entitats Associació d’emprenedors del Baix Montseny, Cercle Econòmic i social Baix Montseny, PIMEC i UBIC convoquen la primera edició dels Premis Sant Celoni d’Emprenedoria i Empresa amb l’objectiu de distingir i fomentar la creació i consolidació d’activitats empresarials exemplars del territori.

Categories

 • Millor projecte jove

Per a estudiants d’ESO i batxillerat de les escoles del municipi que hagin elaborat un pla d’empresa.
Premi: Lot de productes informàtics per un valor de 250 euros.

 • Millor pla d’empresa
Per a persones emprenedores que tinguin una idea de negoci per desenvolupar al Baix Montseny i que no hagin iniciat encara l’activitat empresarial.

Premi: Un any gratuït al Viver d’empreses de Sant Celoni.

 • Millor empresa de nova creació

Per a empreses constituïdes a partir de l’1 de gener de 2008 amb domicili social al Baix Montseny.
Premi: Beca de formació empresarial a una escola de negocis per un import de 1.600 euros i un curs de coaching en veler.

 • Millor empresa consolidada

Per a empreses constituïdes abans de l’1 de gener de 2008 que aportin valor afegit al territori i hagin posat en pràctica accions de responsabilitat social corporativa (mediambientals, ocupacionals, etc.)
Premi: Placa distintiva i difusió del reconeixement

Els guanyadors de totes les categories també obtindran un any gratuït de subscripció a les entitats convocants.

Presentació i termini

Cal presentar la documentació que pròximament penjarem en aquesta pàgina al Sax Sala – Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny (C/ Montserrat, 28) abans del 31 d’agost.

Qualsevol imprevist que no es reculli en aquestes bases serà resolt per l’organització. La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 867 41 75 o enviar un correu electrònic a l’adreça saxsala@santceloni.cat.

Fullet

Via: Ajuntament de Sant Celoni

A %d bloguers els agrada això: