Archive for Juliol 12th, 2011

12/07/2011

Ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació d’unitats de valorització

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació d’unitats de valorització.

Beneficiaris

1. Ajuts per incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització de les universitats catalanes i de les entitats sense finalitat de lucre:

  • Les universitats ubicades a Catalunya que disposin d’una unitat de valorització tecnològica.
  • Les entitats sense finalitat de lucre, ubicades a Catalunya, que disposin d’una unitat de valorització tecnològica i que realitzen la funció de transferència de resultats de recerca (OTRI) a una universitat catalana o a un grup d’agents que formin part de la Xarxa tecnològica de Catalunya, TECNIO.

2. Ajuts per incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització de les escoles de negoci i col·legis professionals ubicats a Catalunya:

  • Les escoles de negoci ubicades a Catalunya que disposin d’una unitat de valorització tecnològica.
  • Els col·legis professionals ubicats a Catalunya que disposin d’una unitat de valorització tecnològica.

Accions subvencionables

1. Ajuts per incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització de les universitats catalanes i de les entitats sense finalitat de lucre:

a) Projectes d’anàlisi de l’estoc de coneixement en grups de recerca de la universitat. El projecte consistirà a identificar i analitzar les tecnologies generades en la universitat i avaluar el seu potencial d’arribar al mercat. Serà necessari analitzar el grau de novetat de la tecnologia, l’estat de l’art, les seves avantatges, les limitacions i diagnòstic de mancances de la tecnologia, la viabilitat industrial i analitzar la propietat intel·lectual i industrial. D’altra banda també s’haurà d’incloure l’anàlisi del mercat objectiu i els possibles acords d’explotació per a cadascun dels possibles sectors d’aplicació, tenir en compte el marc normatiu dels sectors esmentats, el temps per posar el producte al mercat i definir de manera exhaustiva el full de ruta per portar la tecnologia al mercat, i en general, qualsevol informació rellevant que permeti conèixer el potencial d’utilització empresarial de la tecnologia analitzada. El cost subvencionable assignat per fer un projecte d’anàlisi d’una tecnologia no podrà superar els 4.000 euros. Aquesta activitat no pot representar menys del 30% del cost total presentat per la unitat de valorització dins de la sol·licitud.

b) Gestió de la cartera de projectes de valorització de la universitat, tant de comercialització de tecnologia com de creació d’empreses de base tecnològica. Aquesta gestió pot incloure la coordinació del projecte, el suport per definir i implementar el model de negoci, la cerca de finançament per facilitar la transferència al mercat, l’acompanyament en el procés de constitució de l’empresa derivada (spin-off) o de negociació del contracte de llicència, i en general accions de suport i seguiment d’aquests projectes. S’hauran de definir clarament les tasques i el temps de dedicació a l’activitat de gestionar els projectes de valorització, els objectius a assolir i els indicadors de progrés per a cada projecte. Aquesta activitat no pot representar més del 40% del cost total presentat per la unitat de valorització dins de la sol·licitud.

c) Sensibilització de l’activitat de valorització en la universitat. Això pot incloure entre altres: concursos de valorització, organització de trobades entre projectes tecnològics i grups d’inversors o d’empreses, formació en activitats de valorització als grups de recerca de les universitats, difusió de les tecnologies en mitjans de comunicació i revistes especialitzades, etc. Aquesta activitat no podrà representar més del 30% del cost total presentat per la unitat de valorització dins de la sol·licitud.

d) Dinamització de les activitats dels centres IT de TECNIO. Això ha d’incloure tant tasques proactives de promoció d’actuacions conjuntes entre els diferents centres i, entre els centres i les empreses, així com de facilitació de la gestió de l’activitat diària entre els centres i ACC1Ó: recollida i centralització dels indicadors trimestrals, etc. Aquesta activitat no podrà representar més del 10% del cost total presentat per la unitat de valorització dins de la sol·licitud.

Ajuts per incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització de les escoles de negoci i col·legis professionals ubicats a Catalunya:

a) Assessorament als projectes de valorització via llicència de patents o via creació d’empreses de base tecnològica. Aquesta gestió pot incloure la coordinació del projecte, el suport per definir i implementar el model de negoci, la cerca de finançament per facilitar la transferència al mercat, l’acompanyament en el procés de constitució de l’empresa derivada (spin-off) o de negociació del contracte de llicència, i en general accions de suport i seguiment d’aquests projectes. Aquesta activitat no pot representar menys del 50% del cost total presentat per la unitat de valorització dins de la sol·licitud.

b) Projectes de sensibilització de l’activitat de valorització en l’escola de negoci o col·legi professional. Això pot incloure, entre d’altres: concursos de valorització, organització de trobades entre projectes tecnològics i grups d’inversors o d’empreses, formació en activitats de valorització, difusió dels projectes en mitjans de comunicació i revistes especialitzades, etc. Aquesta activitat no podrà representar més del 50% del cost total presentat per la unitat de valorització dins de la sol·licitud.

Dotació pressupostària

La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts per incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització és d’1.000.000 d’euros.

Quantia

La intensitat màxima de l’ajut serà del 100% del cost subvencionable.

Lloc de presentació

Una vegada emplenat l’imprès, per una banda, les dades de l’imprès de sol·licitud i del document PDF amb la memòria tècnica s’enviaran telemàticament a ACC1Ó i, per l’altra, l’imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el document amb la memòria, es presentarà, en els terminis que anualment estableixin les convocatòries corresponents i juntament amb la documentació que preveu la base 4 de l’annex 1, a ACC1Ó, passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona.

Termini de presentació

Fins el 27 de juliol de 2011.

Normativa

Bases i convocatòria (DOGC núm. 5918 – 12/07/2011)

 

Via: Butlletí local de subvencions

%d bloggers like this: