Archive for Mai, 2013

29/05/2013

Jornada ‘Crear oportunitats amb l’Economia social’

El dijous, 30 de maig de 2013, es farà a la seu del Consell Comarcal del Solsonès la jornada ‘Crear oportunitats amb l’Economia social’ .

La Jornada està adreçada a les empreses, les entitats, els representants de les administracions públiques, els agents econòmics i socials, els mitjans de comunicació i a totes les persones que estiguin interessades a conèixer les possibilitats de l’economia cooperativa en l’actual context econòmic.

Programa  de la Jornada:

 • 10:30h-10:45h: Presentació de la Jornada, a càrrec del president del Consell Comarcal, Joan Solà, l’alcalde de Solsona, David Rodríguez i de la directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves.
 • 10:45h-11:10h: Les oportunitats i avantatges del model cooperatiu en el context actual, a càrrec de Guillem Perdrix, director de la Federació de Cooperatives de Treball a Catalunya.
 • 11:10h-11:35h: Nou projecte d’estalvi solidari, a càrrec de Dolors Sánchez, agent territorial del programa Fes Gest Catalunya.
 • 11:35h-12:00h: Pausa Cafè
 • 12:00h-12:25h: Experiència de creixement i sostenibilitat, a càrrec de Noè Mas, membre del grup local del Bages de la cooperativa Som Energia.
 • 12:25h-12:50h: Experiència singular de treball productiu, a càrrec de M. Rosa Villaró, responsable de l’Associació Pro Minusvàlids de Solsona AMISOL.
 • 12:50h-13:15h: Oportunitats i reptes  actuals, a càrrec de Jordi Feliu, president de la cooperativa Construccions Solsona.
 • 13:15h-13:30h: Torn obert de paraules
 • 13:30h-13:45h: Clausura de l’acte a càrrec de Xavier López García,  director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.

Més informació: Formulari d’inscripció

Via: Dept Empresa

29/05/2013

1 de cada 5 euros que es produeixen a la UE són en diner negre

Quins són els efectes de l’economia ‘B’.

Via: Tics y formación

Etiquetes: ,
28/05/2013

Certificat d’eficiència energètica per la compravenda i lloguer d’habitatges

A partir de l’1 de juny de 2013 és obligatori posar a disposició de compradors o usuaris dels edificis, una certificació d’eficiència energètica que haurà d’incloure informació objectiva sobre l’eficiència energètica d’un edifici i valors de referència com a requisits mínims d’eficiència energètica, per tal que els propietaris o arrendataris d’edificis o d’una unitat d’aquest, puguin comparar i avaluar la seva eficiència energètica

Els resultats del procediment de certificar energèticament un edifici vénen reflectits en el certificat d’eficiència energètica i en el seu corresponent etiqueta d’eficiència energètica, que mostra el nivell de qualificació energètica de l’edifici en una escala de l’A (major eficiència energètica) a la G (menor eficiència energètica).

El certificat d’eficiència energètica té la següent informació: identificació de l’entitat, indicació del procediment reconegut utilitzat, indicació de la normativa aplicable sobre estalvi i eficiència energètica al moment de la construcció de l’entitat analitzada, descripció de les característiques energètiques de l’entitat, qualificació de l’eficiència energètica de l’entitat expressada mitjançant l’etiqueta energètica, document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims d’eficiència energètica, recomanacions, descripció de proves, comprovacions i inspeccions dutes a terme.

Per a la compra venda i/o lloguer d’habitatges, tant nous com usats, és imprescindible que tinguin la corresponent cèdula d’habitabilitat, el certificat energètic i el certificat d’aptitud de la inspecció tècnica de l’habitatge en vigor.

1.-Qui podrà emetre aquests certificats?
Arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers que tenguin formació i experiència en processos de certificació (una Ordre Ministerial ho desenvoluparà)

2.- En quines operacions jurídiques és exigible la certificació?
En la compravenda i arrendament.

3.- Quan serà exigible el certificat?
A partir d’1 de juny de 2013.

read more »

28/05/2013

Què és l’IVA de Caixa

Les petites empreses i autònoms porten anys esperant una llei que especifiqui que podran pagar el IVA al cobrar una factura i, no com passa ara, quan s’emet, és l’anomenat criteri de caixa en l’IVA que recolleix la Llei d’Emprenedors i que es desenvoluparà en un reglament posterior (sortirà a finals d’any) i serà allà on es coneixerà la lletra petita.

Les Pimes i els autònoms hauran de valorar els pros i els contres-que del nou règim abans d’optar-hi, és un canvi voluntari.

Coses positives: el pagar el IVA amb el criteri de caixa implica que les empreses ja no hauran d’ingressar a Hisenda un tribut que no han cobrat. Això millora la tresoreria i el finançament. Malgrat que tampoc poden deduir l’impost fins que no hagin pagat una factura. Aquesta és la part dolenta i menys publicitada. I el problema sorgirà en operacions entre dues empreses i, sobretot, quan una d’elles sigui una pime i l’altra una gran empresa, que no pot aplicar el IVA de caixa.

Quina és la dificultat? Si una gran societat té com a proveïdor a una pime inclosa en el règim del IVA de caixa, no podrà deduir-se l’impost fins que pagui la factura. Això ja suposa un handicap. A més, les grans empreses tenen tota la seva gestió fiscal informatizada i relacionar comercialment amb una pime que aplica l’IVA de caixa obligaria a adquirir un nou programari. Davant d’aquesta disjuntiva, les pimes temen que moltes d’elles rebutgin aprofitar el canvi legislatiu davant el risc de perdre com a clients les grans empreses, que probablement preferiran operar amb companyies que apliquin el sistema tradicional.

D’altra banda, l’Agència Tributària ja adverteix que inclourà salvaguardes en el reglament per evitar que el nou règim derivi en un frau fiscal. El més probable és que les pimes que s’acullin al criteri de caixa hagin de declarar trimestralment els anomenats llibres registre d’IVA, és a dir, el llistat complet de totes les factures que una empresa rep i emet. Suposa un increment burocràtic important.

La decisió d’aplicar el IVA de caixa,  es començarà a aplicar el 2014,  resulta molt important ja que una empresa no pot renunciar al nou règim fins passat un termini determinat, que poden ser de dos anys. Per això, és urgent conèixer el contingut del reglament.  Tot i això no es publicarà fins a finals d’any.

A nivell d’autònoms, com afecta

 • Comptabilitat formal per a autònomsJa que els criteris de meritació i deducibilidad de l’IVA es traslladen al moment del cobrament i pagament, els autònoms hauran de començar a portar registre comptable dels cobraments i pagaments que realitzen. Per tant, l’aplicació de pla general comptable serà obligatori i això és una càrrega burocràtica important i que introdueix més hores de treball i gestió.
  Per poder justificar quan ingressem l’IVA, necessitem controlar perfectament en quin moment es paga i en quin moment es cobra.
 • La neutralitat en l’IVA de caixaNomés es basa en fluxos de descompte de tresoreria. Això sembla una mica més complicat, però qualsevol que tingui una comptabilitat a mà, pot comprovar com el moviment de tresoreria i el moviment de la meritació segueix una corba gairebé idèntica en qualsevol balanç.

Fins ara, només s’ha parlat d’aplicar el criteri de caixa a efectes de la liquidació de l’IVA però quan es meritarà un ingrés i una despesa amb el criteri de caixa? Actualment, l’ingrés es computa en el moment d’emissió de la factura de manera independent al flux de cobraments i pagaments i tot apunta que el sistema seguirà sent el mateix pel que el registre comptable d’operacions, es complica una miqueta més.

En aquesta línia, ens veurem obligats a portar llibre d’ingressos i despeses en funció del període de la meritació i la imputació de doble compte en l’IVA vinculada amb tresoreria als efectes de meritació o deducció de l’IVA en funció del cobrament i pagament.

El problema de fons que hi haurà és com se li explica  a l’autònom del carrer, el qual es dedica a vendre, que necessita professionalitzar bastant la seva gestió, que la càrrega burocràtica serà molt superior, que el control financer per a autònoms serà obligatori a partir d’ara (que no ho és) i que no tot val per deduir l’IVA o per calcular aquest criteri de caixa amb beneficis en tresoreria.

Via: Cinco días i Blog Salmón

27/05/2013

Deu punts per aclarir la nova llei d’emprenedors

1 – L’IVA no es pagarà mentre no es cobri la factura
A partir de l’1/1/14 les petites empreses no hauran de pagar l’IVA de les factures fins que no les cobrin. Aquest avantatge fiscal s’aplica a pimes i autònoms que no estiguin subjectes a mòduls i amb un volum inferior a 2 milions d’euros.

Aquesta mesura tindrà algunes limitacions: els empresaris hauran d’ingressar l’IVA de cada any (com a molt tard el 31 de desembre) encara que no l’hagin cobrat.

2 – Avantatges fiscals per fomentar la reinversió 

Las empreses amb un negoci inferior als 10 milions d’euros, les companyies de nova creació i aquelles empreses que formin part d’un grup més gran de societats tindran dret a una deducció del 10% en l’Impost de Societats dels beneficis reinvertits. La inversió s’ha de fer en el termini que comprèn l’inici de l’any fiscal en què s’obtenen els beneficis i els dos anys posteriors.

3 – Incentius per a socis d’empreses de nova creació

 La nova llei inclou ajudes per invertir en les noves empreses. Els contribuents poden deduir-se el 20% de la quantia que subscriguin mitjançant accions de les pimes i les participacions en empreses de nova creació. La base màxima de deducció serà de 20.000 euros anuals i estarà formada pel valor d’adquisició de les accions o participacions subscrites. L’import de la xifra dels fons propis de l’empresa no podrà ser superior a 200.000 euros en l’inici del període impositiu en què el contribuent adquireixi les accions o participacions.

4 – Cotitzacions més baixes per pluriocupats
També hi haurà cotitzacions més baixes per a aquells autònoms que apostin per la pluriactivitat. Els treballadors que es donin d’alta en aquest règim i estiguin pluriocupats faran servir com a base de cotització la resultant d’aplicar el 50% a la base mínima de cotització establerta cada any en els Pressupostos de l’Estat. Se’ls aplicarà el 50% de la base mínima durant els primers 18 mesos i el 75% durant els 18 mesos.

5 – Facilitats per acords de refinançament
També hi haurà modificacions que afecten a la Llei Concursal, que regula el funcionament de la fallida empresarial. Serà més difícil que els creditors d’una empresa amb problemes financers imposen unilateralment les seves condicions o tombin els hipotètics acords a què puguin arribar les parts implicades. Els pactes de refinançament només necessitaran el consentiment de les entitats financeres que compleixin, com a màxim, el 67% del deute de la companyia, enfront del 75% previst actualment.

6 – Responsabilitat limitada davant els deutes

Els emprenedors no hauran de respondre davant els deutes amb el seu habitatge habitual, sempre que el seu valor no superi els 300.000 €.

7 – Una segona oportunitat per reflotar el negoci
També hi haurà modificacions que afecten a la Llei Concursal, que regula el funcionament de la fallida empresarial. Es va a establir un nou mecanisme que va a buscar un acord entre els creditors per negociar un pla de pagaments amb moratòries de fins a 3 anys.

8 – Abaratiment dels costos inicials
Es crea la Societat Limitada de Formació Successiva, una figura jurídica l’objectiu és abaratir el cost inicial de constituir una empresa. S’estableixen límits i obligacions per reforçar els seus recursos propis i impulsar que aquestes empreses creixin. S’endureix el deure de dotació de reserva legal (sempre s’ha de dotar per un 20% del benefici) i es prohibeix la distribució fins que el patrimoni net abasti el capital mínim requerit per a societats limitades. Es limita la retribució anual dels socis i administradors, que no podrà excedir del 20% del patrimoni net.

9 – Menys burocràcia i més agilitat
El projecte Emprèn en 3 (Emprende en 3), permetrà posar en marxa una empresa de forma telemàtica, d’una sola vegada i amb un formulari tipus servint-se de les noves tecnologies i de la col·laboració entre administracions públiques (Estat, autonomies i entitats locals).

Es preveu la reducció del temps per a la creació de l’empresa a través de la tramitació electrònica, que es pugui constituir una societat a 24 hores i amb un cost de 40 euros. Així mateix, es rebaixa el capital social mínim exigit des dels 3.000 a 1 euro. Nogensmenys, les empreses no podran repartir dividends ni concedir crèdits fins que la companyia estigui suficientment capitalitzada.

10 – Noves vies de finançament
Per facilitar la solvència creditícia de les petites i mitjanes companyies, s’obrirà un mercat alternatiu en el qual les companyies de menor grandària poden invertir entre elles sense necessitat d’escripturar públicament aquestes emissions. El nou mercat de renda fixa s’ha inspirat en el Mercat Alternatiu Borsari i requereix el vistiplau de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Via: Orientadores Palencia

23/05/2013

Jornada ‘Ecoemprenedoria, ocupació i economia verda’

El dimecres 29 de maig a partir de les 6 de la tarda es farà la jornada d’Ecoemprenedoria, noves oportunitats de negoci en l’àmbit ambiental. Aquesta activitat està organitzada pel  Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central (LEADER).  L’acte tindrà lloc al CEI Solsonès- Edifici Seminari del CTFC

Objectius

L’ecoemprenedoria opta per propostes innovadores empresarials, canvis de model productiu, economia verda i creació d’ocupació per als professionals del medi ambient.

Avui el mercat ambiental és un dels sectors amb millors perspectives de futur, on les administracions públiques, entitats locals, emprenedors i empreses aposten, per tendir cap la sostenibilitat territorial. Una jornada pràctica per donar noves oportunitats de negoci i experiències professionals del sector ambiental amb valor  afegit per reinventar‐se en el medi rural.

Entrada lliure, amb inscripció prèvia al  Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, pregunteu per  laiaespasa@lcc.cat o bé al 973 481 644.

Programa

22/05/2013

VII Premi Joven Empresa Innovadora d’Ibercaja

El Premi Jove Empresa Innovadora pretén reconèixer la creació de noves empreses Innovadores a Espanya. És un concurs nacional que se celebra a Saragossa.
La millor empresa, i guanyadora del Premi Jove Empresa Innovadora, se selecciona entre tots els projectes empresarials que concorren en les sessions públiques de la final nacional.
Les destinatàries del Premi Jove Empresa Innovadora són empreses joves (menys de sis anys), petites (no més de cinquanta empleats) i amb una intensitat investigadora elevada. En aquest sentit, més del 35% del seu personal ha d’estar adscrit a activitats d’R + D, així mateix, han de realitzar despeses per aquest concepte equivalents, com a mínim, al 15% de les seves despeses totals.

Es valoren, per tant, aspectes com ara:

 • lideratge emprenedor
 • compromís social
 • creació d’ocupació
 • productes i contribució a la generació de teixit en sectors estratègics.

Més informació:

Ibercaja Obra Social

 

Qui ho pot sol·licitar?:

 Iniciatives empresarials innovadores constituïdes des del 1 de gener de 2007. Les bases es troben a http://www.fundacionzcc.org/joven_empresa_innovadora/

Premi:

6.000 euros.

Termini:

El termini per a la presentació de tota la documentació finalitzarà a les 14 hores del dia 7 de juny de 2013.

Via: Marca Empleo

 

21/05/2013

Aplicacions gratuïtes (apps) de gerència informàtica de la Seguretat Social

Noves aplicacions mòbil (App) de la Seguretat Social i gratuïtes per a smartphones i tablets. L’App permet sol·licitar al ciutadà una cita prèvia amb qualsevol centre de la xarxa d’oficines de la Seguretat Social, així com descarregar-se fàcilment l’Informe de Situació del treballador, una vida laboral simplificada amb dades clau del treballador empleat o autònom que ho sol · liciti.

Les aplicacions estan disponibles a l’app store i també a l’ android market.

Aquesta aplicació  li permetrà conèixer la seva situació laboral en el moment de la consulta. L’aplicació li oferirà:

– Informació sobre les seves dades identificatives
– Informació sobre la situació laboral en cada un dels règims als quals hagi pertangut
– La possibilitat d’obtenir un informe en format PDF (per imprimir) amb la mateixa informació consultada.

Per utilitzar aquesta aplicació ha d’estar registrat com a usuari de les aplicacions mòbils de la Seguretat Social. Per registrar cal tenir actualitzat el seu telèfon mòbil a la Seguretat Social. Durant el procés de registre rebrà un SMS gratuït amb una clau que haurà d’introduir per completar el procés. D’aquesta manera es pot garantir que ningú pugui registrar per vostè.

Accedeixi a tota la informació i les aplicacions que la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social Espanyola posa a disposició dels ciutadans per aquest mitjà.Aquesta aplicació li permetrà:

read more »

Etiquetes: ,
A %d bloguers els agrada això: