Archive for Juliol 29th, 2011

29/07/2011

Què és un ERO de Reducció de Jornada Laboral?

El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació (ERO) de reducció de jornada, l’adaptació del model alemany, aprovats per les autoritats laborals es va multiplicar per més de cinc en els quatre primers mesos de l’any, segons les últimes dades del Ministeri de Treball i Immigració.

Aquest tipus d’ERO, introduït en la reforma laboral, permet combinar la reducció de jornada amb el cobrament de la prestació per desocupació, i que dóna dret a més a una bonificació del 50% en les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, sempre que l’empresa es comprometi a mantenir en l’ocupació als treballadors afectats durant almenys l’any posterior a la finalització de la reducció de jornada autoritzada.

Què és un ERO de Reducció de Jornada?

És un Expedient de Regulació d’Ocupació, però mentre estem acostumats a sentir la paraula ERO associada a un nombre d’acomiadaments, aquest no és el cas, sinó que se’ls redueix la jornada laboral; s’ha reduir entre un 10% i un 70% la jornada als treballadors i, per tant, es redueix en la mateixa proporció el sou.

És com anar a l’atur però sense cobrar indemnització?

No és així: l’empresa et paga la part proporcional del que et correspon (si treballes un 50%, et paga el 50% del teu sou), l’altre percentatge (en l’exemple, l’altre 50%) ho cobres de l’atur , però no cobres el 100% del sou. Sí treballes la meitat, la part de l’atur la cobres com si estiguessis cobrant l’atur, és a dir, cobraries el mateix percentatge (en l’exemple, un 50%) del que et correspondria si estiguessis a l’atur (que és una quantitat menor al teu sou), aproximadament un 70%.

Llavors cobro un percentatge de l’atur?

 Si, però has d’estudiar cada cas: perquè l’empresa pugui ‘desgravar’ s’ha de comprometre a no acomiadar ningú fins a 1 any del començament del ERO, els treballadors han d’acudir a cursos de formació, etc …

I l’empresa només paga un percentatge del sou?

 A tu si, però a la Seguretat Social paga com si treballessis el 100% del temps, de tota manera, hi ha ‘beneficis’ per a l’empresa sobre aquestes quotes: pot bonificar les contingències comunes en un 50%, pot bonificar més si l’ERO s’arregla favorablement .

Però, vaig esgotant el meu atur a poc a poc, no?

 Doncs aquesta és ‘la gran avantatge’: no; tens dret a estar 180 dies en reducció de jornada sense perdre atur; t’ho explico amb un exemple: imagina que la teva empresa et fa una reducció de la teva jornada normal (8 hores) del 50 %, és a dir, és com si anessis a treballar 4 hores al dia i 4 hores no; cobraries el 50% del sou de la teva empresa (que cotitzaria el 100% a la Seguretat Social) i l’altre 50% del ‘sou de l’atur ‘, en aquesta situació podries estar fins a 1 any, és a dir, 6 mesos en total (ja que estàs consumint la meitat de la teva jornada’ dia a dia ‘, trigaries 1 any en completar els ‘6 mesos totals’ d’atur, en aquestes condicions (mentre no estiguis més de 6 mesos totals) no perds atur i no perds dret d’indemnització per part de l’empresa.

Via: ninja

Pero, ¿voy agotando mi paro poco a poco, no?’. Pues esa es ‘la gran ventaja’: no; tienes derecho a estar 180 días en reducción de jornada sin perder paro; te lo pongo con un ejemplo: imagina que tu empresa te hace una reducción de tu jornada normal (8 horas) del 50%, es decir, es como si fueras a trabajar 4 horas al día y 4 horas no; cobrarías el 50% del sueldo de tu empresa (que cotizaría el 100% a la Seguridad Social) y el otro 50% del ‘sueldo del paro’; en esta situación podrías estar hasta 1 año, es decir, 6 meses en total (ya que estás consumiendo la mitad de tu jornada ‘día a día’, tardarías 1 año en completar los ‘6 meses totales’ de paro; en esas condiciones (mientras no estés más de 6 meses totales) no pierdes paro y no pierdes derecho de indemnización por parte de la empresa.

%d bloggers like this: