Archive for Abril, 2011

30/04/2011

Ajuts en estudis internacionals del Patronat Catalunya Món

Amb la voluntat de formar especialistes en qüestions relatives a les relacions internacionals, el Patronat Catalunya Món ha establert el programa d’Ajuts en estudis internacionals l’objectiu del qual és oferir ajut econòmic per realitzar estudis de postgrau en un centre situat a qualsevol país del món, fora de l’Estat espanyol.

Són elegibles tots aquells postgraus que tractin matèries objecte d’estudi en qualsevol camp de la ciència, sempre que siguin tractades des de la perspectiva internacional, que ultrapassa els límits de qualsevol estat considerat.


Amb una dotació total de 255.000 euros per al curs acadèmic 2011-2012, el Patronat Catalunya Món ofereix fins a un màxim de deu ajuts, d’acord amb les convocatòries següents:

Els candidats només es poden presentar a una de les convocatòries anteriors.

Dotació

L’ajut inclou l’import de la matrícula d’un curs acadèmic en el centre escollit fins a un màxim de 15.000 euros, més una dotació individual d’un màxim de 18.000 euros; aquesta darrera quantitat ve determinada per la durada del curs i equival a 1.500 euros/mes fins a un màxim de dotze mesos.

El Patronat abonarà la part de l’import corresponent a la matrícula en el moment de la formalització de l’ajut, junt amb el 50% de la resta de l’ajut. L’altre 50% s’abonarà un cop l’estudiant hagi presentat el primer informe trimestral de seguiment dels estudis.

Els ajuts estan sotmesos a les retencions fiscals (IRPF) que corresponguin i al règim impositiu vigent.

Terminis
 • Presentació de candidatures: de l’1 d’abril al 6 de maig (dijous 21 d’abril tancat)
 • Realització de proves d’idiomes i entrevistes personals als candidats preseleccionats: del 17 al 20 de maig.
 • Resolució: per a cada convocatòria es reunirà un jurat integrat per representants de l’àmbit acadèmic, de l’entitat patrocinadora i del Patronat Catalunya Món. Les resolucions dels jurats seran anunciades, personalment i en el web del Patronat, a tot estirar el 15 de juny.
Instruccions per sol·licitar l’ajut
 • La documentació s’ha de presentar a la seu del Patronat Catalunya Món o a les seves oficines de Girona, Lleida, Tarragona, i Tortosa (en aquest darrer cas, cal demanar cita prèvia). No s’admetrà cap sol·licitud amb la documentació incompleta i, en conseqüència, no s’admetrà completar-la amb posterioritat al tancament de la convocatòria.

  Horari Barcelona: De dilluns a dijous, de 9.00h a 13.30h i de 15.00h a 17.00h
  Divendres, de 9.00h a 14.30h
  18, 19 i 20 d’abril, de 8.00h a 14.30 h. (dijous 21 d’abril tancat)

  Horari oficines: De dilluns a dijous, de 9.00h a 13.30h i de 15.00h a 17.00h
  Divendres, de 9.00h a 14.30h
  18, 19 i 20 d’abril, de 8.00h a 14.30 h. (dijous 21 d’abril tancat)

  També es podrà presentar la documentació per correu. En aquest cas, el sol·licitant ha de justificar la data d’imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar al Patronat Catalunya Món la remissió de la documentació mitjançant fax, telegrama o correu electrònic en el mateix dia, sempre abans de l’última hora i dia determinats com a període de presentació de les candidatures.

  En tot cas, si, transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no ha arribat la documentació enviada per correu a la secretaria de les beques, aquesta no serà admesa.

  Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

 • Documentació a presentar:

  a) Formulari de sol·licitud de l’ajut, degudament emplenat pel candidat. Els formularis són disponibles a les oficines del Patronat i també accedint al web del Patronat a Internet.

  b) Original o fotocòpia compulsada del certificat acadèmic personal, lliurat per la universitat del sol·licitant, en el qual haurà de constar la nota mitjana en el barem d’1 a 4 (no s’acceptaran expedients en què no consti la nota).

  c) Còpies dels certificats que acreditin cadascun dels mèrits exposats pel candidat en temes de relacions internacionals o d’integració europea (idiomes, beques, altres cursos, premis, publicacions, etc.).

  d) Un mínim de quatre informes de professors universitaris, d’acord amb el model facilitat pel Patronat Catalunya Món, sobre el candidat. Aquests informes, que seran confidencials, han d’enviar-los directament els signataris a la secretària general del Patronat, abans que finalitzi el termini d’admissió de candidatures.

  e) Els programes dels postgraus escollits pel candidat amb la relació detallada d’assignatures. Hi ha de constar el preu de la matrícula i la durada.

  f) Una còpia, si escau, de les preinscripcions o les inscripcions als centres escollits.

  g) Dues fotografies de format carnet.

  h) Una fotocòpia del DNI o del passaport o la targeta de residència o el full d’empadronament.

 • La documentació no s’ha de lliurar relligada.
 • Només cal fer arribar estrictament la documentació que es demana.
Important

Els candidats han de fer personalment els tràmits d’admissió i, si escau, de preinscripció i inscripció al centre (o centres) que hagin escollit, d’acord amb els terminis i les condicions fixats en cada cas pel mateix centre.

Els Ajuts en estudis internacionals seran incompatibles amb qualsevol beca o ajut públic o privat per a la realització del curs que cobreix el present ajut.


Programa d’ajuts 2011-2012 (pdf, 1.000KB)

Formulari de sol·licitud d’ajut 2011-2012 (pdf, 89KB)

Informe de referència per als professors (pdf, 35KB)

Via: Fundació Catalunya Món

29/04/2011

Beques de la Diputació de Barcelona per a Relacions Internacionals 2011-2012

La Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona convoca per al 2011-2012 quatre Beques de col·laboració a la seu de Barcelona i d’una per a la Delegació de la Diputació de Barcelona a Brussel·les, amb l’objectiu de contribuir al perfeccionament docent i oferir una primera experiència professional als titulats universitaris.

Les beques es convoquen en els àmbits següents:

 • Direcció de Relacions Internacionals (Ref. DSRI-1)
 • Cooperació Internacional al Desenvolupament (Ref. DSRI-2)
 • Observatori de la Cooperació Descentralitzada Local (OCD) Unió Europea- Amèrica Llatina (UE-AL) (Ref. DSRI-3)
 • Cooperació europea (Ref. DSRI-4)
 • Delegació a Brussel·les (Ref. DSRI-5)

Les candidatures, amb el currículum vitae acreditat i el model d’instància corresponent, s’hauran de presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya, 126 Edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores) al (carrer Comte d’Urgell, 187 Edifici del Rellotge; Pg. De la Vall d’Hebron, 171 Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet i carrer Londres, 55 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores), fins el 16 de maig de 2011.

Per a més informació podeu consultar les bases publicades el dia 26 d’abril de 2011 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 26 d’abril, pàgines 1-6 o bé contactar amb la Direcció
de Relacions Internacionals (Tel. 93 402 20 77, email: d.relacionsint@diba.cat).

Etiquetes: ,
29/04/2011

Software per trobar diferències entre dos arxius pdf

DiffPDF és una petita utilitat (pot ser fins i tot transportable al teu Dropbox o al teu llapis USB) que et traurà de dificultats en algunes ocasions quan més ho necessitis.

La pots utilitzar per comparar dos arxius PDF per trobar-hi les diferències entre ells. T’ensenyarà les diferències  ressaltades en algun color que tu triïs. 

Pots fer-ho de dues maneres: el mode text et dirà si hi ha paraules, línies o trossos de text diferents i la manera imatge et mostrarà diferències en la manera de presentar la informació.

És gratuït i segurament li trobaràs alguna utilitat

Via: Powerpymes

Etiquetes: , ,
28/04/2011

Com rectificar i confirmar l’esborrany de la renda 2010

Des del passat 4 d’abril, tenim a la nostra disposició l’esborrany de la Renda 2010, document que ens serveix per presentar la declaració de la renda el 2011. Un cop demanat i obtingut el número de referència, podem comprovar el nostre esborrany de l’IRPF, rectificar aquelles quantitats que no siguin correctes o que no apareguin i confirmar l’esborrany per a agilitar al màxim la hipotètica devolució que ens correspongui.

El procés de comprovació i confirmació de l’esborrany de l’IRPF és un procés que s’ha de fer sempre que tinguem clars els conceptes bàsics de l’impost sobre la renda i tinguem disponibles els ingressos que hem rebut durant l’any. No obstant això, la comprovació de l’esborrany es pot realitzar d’una manera relativament senzilla al Portal de serveis personalitzats de Renda.

Comprovació i rectificació d’imports de l’esborrany del IRPF

modificacion-borrador-irpf.jpg

El primer punt que hem de portar a terme abans de procedir a la confirmació de l’esborrany és la comprovació de totes les quantitats incloses en l’esborrany de la declaració. Accedirem a la plataforma de Serveis personalitzats de Renda seleccionant l’opció de “Modificació de l’ Esborrany”.

 • Dades personals i familiars. Hem de comprovar que l’adreça que apareix a l’esborrany és la correcta. Si no ho és, només cal que posem la direcció actual on tinguem la nostra residència perquè el canvi tingui efecte amb caràcter general fiscals. Si no hem canviat el nostre estat civil i no tenim ascendents o descendents, no haurem de realitzar cap canvi en aquest apartat. D’altra banda, és obligatori des de l’any 2009 incloure la referència cadastral de l’immoble on residim, de manera independent a que sigui de la nostra propietat o no.  Ho pots consultar a  l’Oficina Virtual del Cadastre.
 • Rendiments del treball. Ha d’aparèixer la suma dels ingressos bruts anuals que haguem obtingut en concepte de nòmines de totes les empreses en les que hàgim treballat, imports rebuts per pensions o un altre tipus de prestacions com l’atur. A més com a despeses deduïbles, han d’aparèixer com a mínim les quantitats que hem satisfet en concepte de seguretat social i els imports que ens hagin retingut en concepte d’IRPF. La comprovació d’aquestes xifres es realitza confrontant la suma de les mateixes amb els Certificats Empresa que ens han d’haver lliurat les empreses en què hem treballat o bé mitjançant la suma de les nòmines cobrades durant l’any 2010.

  borrador-modificacion-sm.jpg
  Si estem afiliats a algun sindicat o algun col·legi professional, aquestes despeses deduïbles no vindran inclosos en l’esborrany. La inclusió dels mateixos es realitza desplegant els menús de cada epígraf d’ingrés i posant les quantitats en l’apartat que corresponguin. 
 • Rendiments del capital mobiliari. Comprovarem que els interessos que ens hagin satisfet pels comptes corrents, dipòsits i resta de productes financers estan correctament imputats i inclouen les retencions correctament.

Reduccions i deduccions en l’IRPF

Tinguem present que moltes deduccions no vénen reflectides en l’esborrany si ha existit algun tipus de problema en la comunicació de dades o si és el primer any que s’apliquen. Les principals deduccions i reduccions que s’han de comprovar són:

 • Plans de pensions. Hem de comprovar que s’han inclòs tots els pagaments que hàgim pogut realitzar en concepte de plans de pensions.
 • Quantitats pagades en concepte de pensions alimentàries. Si estem separats o divorciats i paguem pensions en concepte de pensions alimentàries o compensatòries fixades en sentència judicial, són despeses deduïbles que haurem d’incloure en l’esborrany.
 • Deducció per habitatge habitual. Si tenim contractada una hipoteca que hem destinat per a l’adquisició del nostre habitatge habitual, han d’estar reflectits la suma total dels imports pagats durant l’any 2010. En aquest mateix apartat han d’aparèixer els saldos dipositats en comptes habitatge si tenim alguna contractada.
 • Deducció per lloguer en habitatge habitual. És una deducció que probablement no aparegui imputada en la declaració de la renda que va començar a aplicar-se en la declaració de la renda del 2009 i no ha variat des de llavors. En aquesta casella inclourem el total de pagaments que haguem fet durant l’exercici en concepte de lloguer. Inclourem totes les quantitats que hàgim pagat a l’arrendador, excloent subministraments de llum i aigua però incloent despeses de comunitat o IBI si se’ns ha repercutit com inquilins.

Un cop hem revisat totes les deduccions a què tinguem dret, hem de actualitzar les dades de l’esborrany i guardar el nou esborrany revisat.

Confirmació de l’esborrany i domiciliació d’imports

Un cop guardat l’esborrany, podem optar per confirmar directament. Si no ho fem de manera immediata, haurem d’accedir de nou al portal de serveis personalitzats de Renda i seleccionar l’opció de confirmació de l’esborrany. En aquest cas, comprovarem el resultat de la declaració de la renda, que pot ser a ingressar o retornar.

Via: Activa bbva

Etiquetes: , ,
28/04/2011

Guia sobre l’emmagatzematge i esborrat segur de la informació

L’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO), a través del seu Observatori de la Seguretat de la Informació, ha publicat una Guia sobre emmagatzematge i esborrat segur d’informació.

El document aborda diferents qüestions d’interès per a les empreses sobre la importància de controlar la informació a l’entitat, com s’emmagatzema aquesta informació en els dispositius més comuns, en què consisteix la recuperació en cas de pèrdua i què s’ha de fer si es vol eliminar de manera permanent. En l’actual societat del coneixement, els avenços tecnològics en xarxes i sistemes possibiliten que la informació es pugui generar, copiar, enviar i rebre des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Aquests aspectes són vitals per al funcionament de les empreses i converteixen la informació en un actiu de gran valor en la presa de decisions. El coneixement de la gestió del cicle de vida de la informació i l’establiment de plans, normes i polítiques d’emmagatzematge i seguretat de les dades, assegura un control i gestió de la informació eficient.

Resum en català de la guia

Tota la guia

Via: Inteco

Etiquetes: , ,
28/04/2011

Concurs per a la comercialització i distribució del material promocional de la UPF

En el marc de les activitats programades de la Càtedra Bancaja Joves Emprenedors, el Programa de Promoció i Empresa (Fundació UPF), amb el suport del Consell Social de la UPFFundación Bancaja, convoca un concurs de projectes per a la comercialització i distribució del material promocional de la UPF.

Objectius:

– Seleccionar un projecte d’empresa o d’organització de la comercialització del material promocional de la UPF.
– Fomentar i potenciar l’esperit emprenedor entre la comunitat universitària UPF.
– Fomentar la creació d’empreses.

El concurs s’adreça a tota la comunitat universitària. Haurà de ser un projecte empresarial no iniciat a la data de presentació i no haver creat abans cap empresa relacionada amb l’àmbit del concurs.

El premi per el projecte guanyador és de 5.000 € i les sol·licituds de participació s’hauran de fer arribar (junt amb la documentació requerida) abans del 31 de maig del 2011.

Més informació:

pdf Bases del concurs    |    word Formulari de sol·licitud

Via: Upf

Etiquetes: ,
28/04/2011

Oferta formativa del mes de maig del CTFC

Des del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, oferim els següents cursos pel proper mes de maig.

 

Per més informació a www.ctfc.cat 


27/04/2011

Ajuts de l’obra social de la Caixa: Interculturalitat i cohesió social

Promovem projectes que fomentin la convivència en la diversitat

Avui dia, la convivència en la diversitat de cultures és un dels grans reptes socials. Per això, a l’Obra Social “la Caixa” promovem els projectes que incideixen en la relació entre persones de diferents orígens culturals i en el foment de pràctiques de mediació comunitària.

Línies d’actuació prioritàries

 1. Millorar la gestió de la diversitat cultural.
 2. Desenvolupar la mediació intercultural.
 3. Construir una convivència intercultural i ciutadana.

Mecanisme de participació

Termini de la convocatòria: de l’11 d’abril al 8 de maig de 2011.

» Bases de presentació del programa d’ajuts a projectes d’Interculturalitat i cohesió social (PDF, 842 KB) (Obre en una finestra nova)

 1. Baixa el Formulari de memòria del projecte (DOC, 536 KB) (Obre en una finestra nova)
 2. Emplena’l i guarda’l al teu ordinador.
 3. Accedeix al Formulari de presentació web:
  1. Emplena’l.
  2. Tria la teva oficina de “la Caixa” més propera mitjançant el Localitzador d’Oficines (Obre en una finestra nova)
  3. Adjunta l’arxiu “Formularidememoriadelprojecte.doc”.
  4. Prem el botó “Enviar” del formulari per fer-nos arribar la teva informació.
  5. IMPORTANT: quan la teva informació s’acabi d’enviar, et facilitarem un codi de referència únic d’identificació de la teva sol·licitud. Imprimeix-lo i conserva’l.

 4. Baixa, emplena i imprimeix el document annex de Certificació de validació de dades (Obre en una finestra nova) de la teva entitat. En aquest document, la primera dada que cal introduir és el codi de referència únic obtingut en el moment d’enviar-nos la sol·licitud.

 5. Porta la certificació de validació de dades imprès a l’oficina de “la Caixa” escollida anteriorment, juntament amb:

  1. Còpia de la inscripció de l’entitat en el registre corresponent.
  2. Còpia dels estatuts.
  3. Còpia de la targeta d’identificació fiscal – CIF.
  4. Original justificant de l’acord de la junta directiva (o bé de l’òrgan de govern equivalent) d’aprovació de la presentació de la sol·licitud a la convocatòria de l’Obra Social “la Caixa”.

  5. Acord entre entitats (en els casos en què diverses entitats presenten un mateix projecte). Si el projecte el presenten dues entitats o més, s’hi hauran d’incloure les mateixes dades de cadascuna d’elles.

  6. Còpia, si s’escau, de la declaració d’utilitat pública del Ministeri de l’Interior o bé de l’autoritat autonòmica competent.
  7. Còpia, si s’escau, de la certificació de qualitat de l’entitat.

Lliura aquesta documentació a l’oficina de “la Caixa” escollida en un sobre tancat i adreçat a:

Obra Social “la Caixa”
Àrea d’Acció Social
Programa d’ajuts a projectes d’iniciatives socials
Convocatòria Interculturalitat i cohesió social
Centre 5147

El termini de presentació dels projectes finalitzarà el dia 8 de maig de 2011. No s’acceptaran projectes fora d’aquest termini.

Si el que desitges és rectificar el formulari dins del termini, no és necessari que n’omplis un de nou, accedeix a Rectificació del formulari de presentació web.

Atenció: les primeres dades que se sol·licitaran són el CIF i el codi de referència únic obtingut en el moment d’enviar-nos la sol·licitud.

Via: Obra social de la Caixa

Etiquetes: , ,
A %d bloguers els agrada això: