Archive for ‘general’

04/10/2013

Aquest blog s’ha acabat

… però pots continuar seguint-lo a somclau.wordpress.com

somclau

12/07/2013

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’autònoms, micro i pimes

Condicions financeres

 • Import: mínim 10.000€ i màxim 100.000 euros.
 • Termini: 5 anys amb 2 de carència inclosos.
 • Interès: Euríbor més 7%.
 • Comissions: d’obertura del 0,50%.
 • Garanties: les considerades com a suficients per l’entitat financera col·laboradora (CaixaBank i Banc Sabadell).

Aquest producte és fondejat per l’ICF. El Departament d’Empresa i Ocupació assumeix el 70% de risc, compartint les garanties que l’entitat pugui considerar.

Tramitació

1. Complimentar la sol·licitud de finançament corresponent a aquesta línia clicant aquí .

2. Un cop complimentada i enviada la sol·licitud, rebreu un correu amb les indicacions pertinents segons si sou emprenedors i autònoms o comerços.

26/06/2013

II Networking Empresarial per empreses productores i compradores de productes alimentaris locals i de qualitat

La Xarxa de Productes de la Terra és una agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit comarcal impulsada i coordinada per Diputació de Barcelona, amb la finalitat d’enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar de la demarcació de Barcelona. La Xarxa treballa amb més de 1.000 empreses d’aquest àmbit, productores i elaboradores.

La jornada va adreçada d’una banda a empreses de la Xarxa i de l’altra a empreses compradores de productes alimentaris locals i de qualitat.

On

2 de juliol de 2013, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Montalegre, 5, al barri del Raval de Barcelona)

Via: Desenvolupament Rural

20/06/2013

Fisub, el cercador d’ajuts i serveis

Es tracta del cercador d’ajuts i serveis elaborat per ACC1Ó. Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors ubicats a Catalunya.

Aquest 2013 s’ha optimitzat la base de dades i hi s’han incorporat tots els serveis per a la internacionalització i el foment de l’exportació per a empreses catalanes, amb la col·laboració dels principals organismes i entitats empresarials.

FISUB incorpora ajuts i serveis d’una gran quantitat d’agents i institucions europees, estatals i de la mateixa Generalitat de Catalunya.

 • Pots filtrar els resultats en funció de qui ets (empresa, emprenedor, entitat, etc.) o de la temàtica que busques.
 • Pots navegar a través de tres grans blocs: internacionalització; innovació i tecnologia; i millora de la gestió empresarial.

Entra i descobreix el FISUB.

Via: FISUB

Etiquetes: ,
13/06/2013

Butlletí l’Agenda de l’Empresa 233

 

read more »

28/05/2013

Què és l’IVA de Caixa

Les petites empreses i autònoms porten anys esperant una llei que especifiqui que podran pagar el IVA al cobrar una factura i, no com passa ara, quan s’emet, és l’anomenat criteri de caixa en l’IVA que recolleix la Llei d’Emprenedors i que es desenvoluparà en un reglament posterior (sortirà a finals d’any) i serà allà on es coneixerà la lletra petita.

Les Pimes i els autònoms hauran de valorar els pros i els contres-que del nou règim abans d’optar-hi, és un canvi voluntari.

Coses positives: el pagar el IVA amb el criteri de caixa implica que les empreses ja no hauran d’ingressar a Hisenda un tribut que no han cobrat. Això millora la tresoreria i el finançament. Malgrat que tampoc poden deduir l’impost fins que no hagin pagat una factura. Aquesta és la part dolenta i menys publicitada. I el problema sorgirà en operacions entre dues empreses i, sobretot, quan una d’elles sigui una pime i l’altra una gran empresa, que no pot aplicar el IVA de caixa.

Quina és la dificultat? Si una gran societat té com a proveïdor a una pime inclosa en el règim del IVA de caixa, no podrà deduir-se l’impost fins que pagui la factura. Això ja suposa un handicap. A més, les grans empreses tenen tota la seva gestió fiscal informatizada i relacionar comercialment amb una pime que aplica l’IVA de caixa obligaria a adquirir un nou programari. Davant d’aquesta disjuntiva, les pimes temen que moltes d’elles rebutgin aprofitar el canvi legislatiu davant el risc de perdre com a clients les grans empreses, que probablement preferiran operar amb companyies que apliquin el sistema tradicional.

D’altra banda, l’Agència Tributària ja adverteix que inclourà salvaguardes en el reglament per evitar que el nou règim derivi en un frau fiscal. El més probable és que les pimes que s’acullin al criteri de caixa hagin de declarar trimestralment els anomenats llibres registre d’IVA, és a dir, el llistat complet de totes les factures que una empresa rep i emet. Suposa un increment burocràtic important.

La decisió d’aplicar el IVA de caixa,  es començarà a aplicar el 2014,  resulta molt important ja que una empresa no pot renunciar al nou règim fins passat un termini determinat, que poden ser de dos anys. Per això, és urgent conèixer el contingut del reglament.  Tot i això no es publicarà fins a finals d’any.

A nivell d’autònoms, com afecta

 • Comptabilitat formal per a autònomsJa que els criteris de meritació i deducibilidad de l’IVA es traslladen al moment del cobrament i pagament, els autònoms hauran de començar a portar registre comptable dels cobraments i pagaments que realitzen. Per tant, l’aplicació de pla general comptable serà obligatori i això és una càrrega burocràtica important i que introdueix més hores de treball i gestió.
  Per poder justificar quan ingressem l’IVA, necessitem controlar perfectament en quin moment es paga i en quin moment es cobra.
 • La neutralitat en l’IVA de caixaNomés es basa en fluxos de descompte de tresoreria. Això sembla una mica més complicat, però qualsevol que tingui una comptabilitat a mà, pot comprovar com el moviment de tresoreria i el moviment de la meritació segueix una corba gairebé idèntica en qualsevol balanç.

Fins ara, només s’ha parlat d’aplicar el criteri de caixa a efectes de la liquidació de l’IVA però quan es meritarà un ingrés i una despesa amb el criteri de caixa? Actualment, l’ingrés es computa en el moment d’emissió de la factura de manera independent al flux de cobraments i pagaments i tot apunta que el sistema seguirà sent el mateix pel que el registre comptable d’operacions, es complica una miqueta més.

En aquesta línia, ens veurem obligats a portar llibre d’ingressos i despeses en funció del període de la meritació i la imputació de doble compte en l’IVA vinculada amb tresoreria als efectes de meritació o deducció de l’IVA en funció del cobrament i pagament.

El problema de fons que hi haurà és com se li explica  a l’autònom del carrer, el qual es dedica a vendre, que necessita professionalitzar bastant la seva gestió, que la càrrega burocràtica serà molt superior, que el control financer per a autònoms serà obligatori a partir d’ara (que no ho és) i que no tot val per deduir l’IVA o per calcular aquest criteri de caixa amb beneficis en tresoreria.

Via: Cinco días i Blog Salmón

27/05/2013

Deu punts per aclarir la nova llei d’emprenedors

1 – L’IVA no es pagarà mentre no es cobri la factura
A partir de l’1/1/14 les petites empreses no hauran de pagar l’IVA de les factures fins que no les cobrin. Aquest avantatge fiscal s’aplica a pimes i autònoms que no estiguin subjectes a mòduls i amb un volum inferior a 2 milions d’euros.

Aquesta mesura tindrà algunes limitacions: els empresaris hauran d’ingressar l’IVA de cada any (com a molt tard el 31 de desembre) encara que no l’hagin cobrat.

2 – Avantatges fiscals per fomentar la reinversió 

Las empreses amb un negoci inferior als 10 milions d’euros, les companyies de nova creació i aquelles empreses que formin part d’un grup més gran de societats tindran dret a una deducció del 10% en l’Impost de Societats dels beneficis reinvertits. La inversió s’ha de fer en el termini que comprèn l’inici de l’any fiscal en què s’obtenen els beneficis i els dos anys posteriors.

3 – Incentius per a socis d’empreses de nova creació

 La nova llei inclou ajudes per invertir en les noves empreses. Els contribuents poden deduir-se el 20% de la quantia que subscriguin mitjançant accions de les pimes i les participacions en empreses de nova creació. La base màxima de deducció serà de 20.000 euros anuals i estarà formada pel valor d’adquisició de les accions o participacions subscrites. L’import de la xifra dels fons propis de l’empresa no podrà ser superior a 200.000 euros en l’inici del període impositiu en què el contribuent adquireixi les accions o participacions.

4 – Cotitzacions més baixes per pluriocupats
També hi haurà cotitzacions més baixes per a aquells autònoms que apostin per la pluriactivitat. Els treballadors que es donin d’alta en aquest règim i estiguin pluriocupats faran servir com a base de cotització la resultant d’aplicar el 50% a la base mínima de cotització establerta cada any en els Pressupostos de l’Estat. Se’ls aplicarà el 50% de la base mínima durant els primers 18 mesos i el 75% durant els 18 mesos.

5 – Facilitats per acords de refinançament
També hi haurà modificacions que afecten a la Llei Concursal, que regula el funcionament de la fallida empresarial. Serà més difícil que els creditors d’una empresa amb problemes financers imposen unilateralment les seves condicions o tombin els hipotètics acords a què puguin arribar les parts implicades. Els pactes de refinançament només necessitaran el consentiment de les entitats financeres que compleixin, com a màxim, el 67% del deute de la companyia, enfront del 75% previst actualment.

6 – Responsabilitat limitada davant els deutes

Els emprenedors no hauran de respondre davant els deutes amb el seu habitatge habitual, sempre que el seu valor no superi els 300.000 €.

7 – Una segona oportunitat per reflotar el negoci
També hi haurà modificacions que afecten a la Llei Concursal, que regula el funcionament de la fallida empresarial. Es va a establir un nou mecanisme que va a buscar un acord entre els creditors per negociar un pla de pagaments amb moratòries de fins a 3 anys.

8 – Abaratiment dels costos inicials
Es crea la Societat Limitada de Formació Successiva, una figura jurídica l’objectiu és abaratir el cost inicial de constituir una empresa. S’estableixen límits i obligacions per reforçar els seus recursos propis i impulsar que aquestes empreses creixin. S’endureix el deure de dotació de reserva legal (sempre s’ha de dotar per un 20% del benefici) i es prohibeix la distribució fins que el patrimoni net abasti el capital mínim requerit per a societats limitades. Es limita la retribució anual dels socis i administradors, que no podrà excedir del 20% del patrimoni net.

9 – Menys burocràcia i més agilitat
El projecte Emprèn en 3 (Emprende en 3), permetrà posar en marxa una empresa de forma telemàtica, d’una sola vegada i amb un formulari tipus servint-se de les noves tecnologies i de la col·laboració entre administracions públiques (Estat, autonomies i entitats locals).

Es preveu la reducció del temps per a la creació de l’empresa a través de la tramitació electrònica, que es pugui constituir una societat a 24 hores i amb un cost de 40 euros. Així mateix, es rebaixa el capital social mínim exigit des dels 3.000 a 1 euro. Nogensmenys, les empreses no podran repartir dividends ni concedir crèdits fins que la companyia estigui suficientment capitalitzada.

10 – Noves vies de finançament
Per facilitar la solvència creditícia de les petites i mitjanes companyies, s’obrirà un mercat alternatiu en el qual les companyies de menor grandària poden invertir entre elles sense necessitat d’escripturar públicament aquestes emissions. El nou mercat de renda fixa s’ha inspirat en el Mercat Alternatiu Borsari i requereix el vistiplau de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Via: Orientadores Palencia

23/05/2013

Jornada ‘Ecoemprenedoria, ocupació i economia verda’

El dimecres 29 de maig a partir de les 6 de la tarda es farà la jornada d’Ecoemprenedoria, noves oportunitats de negoci en l’àmbit ambiental. Aquesta activitat està organitzada pel  Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central (LEADER).  L’acte tindrà lloc al CEI Solsonès- Edifici Seminari del CTFC

Objectius

L’ecoemprenedoria opta per propostes innovadores empresarials, canvis de model productiu, economia verda i creació d’ocupació per als professionals del medi ambient.

Avui el mercat ambiental és un dels sectors amb millors perspectives de futur, on les administracions públiques, entitats locals, emprenedors i empreses aposten, per tendir cap la sostenibilitat territorial. Una jornada pràctica per donar noves oportunitats de negoci i experiències professionals del sector ambiental amb valor  afegit per reinventar‐se en el medi rural.

Entrada lliure, amb inscripció prèvia al  Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, pregunteu per  laiaespasa@lcc.cat o bé al 973 481 644.

Programa

A %d bloguers els agrada això: