Posts tagged ‘turisme’

10/07/2013

Programa Emprendetur Joves Emprenedors 2013

El termini de presentació és fins al 9 agost de 2013

Les actuacions relacionades en esta ordre tenen com a finalitat contribuir a la consecució dels objectius del Pla Nacional i Integral de Turisme 2012-2015. En aquest sentit, constitueixen objectius prioritaris:

 • Donar suport a la investigació i desenvolupament aplicat a productes del sector turístic.
 • Enfortir els processos de R + D + I en el sector turístic.
 • Impulsar el desenvolupament de productes turístics innovadors que millorin la competitivitat i rendibilitat del sector turístic espanyol.
 • Facilitar a les empreses l’accés a desenvolupaments innovadors per a la millora dels seus productes turístics per tal de la internacionalització dels mateixos. qual Es convoca la concessió d’ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a projectes i actuacions dins del programa Emprendetur Joves Emprenedors en el marc del Pla Nacional i Integral del Turisme.

Tipus d’actuació. Despeses finançables. Característiques de les ajudes.

1. Podran ser objecte de les ajudes els projectes i models de negoci que s’adeqüin als àmbits de coneixement científic tecnològic del sector turístic especificats en l’annex I de l’Ordre IET/2482/2012, de 15 de novembre.

Els projectes i models de negoci, o si no n’hi les despeses finançades amb càrrec als préstecs, hauran d’haver començat a executar-se amb posterioritat a la data de publicació de la present convocatòria. Així mateix, el termini màxim d’execució de projectes i models de negoci serà de 2 anys, podent incloure entre les despeses finançables tots aquells que s’hagin realitzat amb anterioritat a la finalització de l’esmentat termini.

2. Les ajudes es destinaran a cobrir les despeses que estiguin directament relacionats amb el desenvolupament del projecte o actuació per al qual s’hagin concedit. Seran subvencionables les següents categories de despeses:

a) Lloguer o lísing.

b) Altres despeses de funcionament, inclosos costos de material, subministraments i productes similars que es derivin directament de l’activitat del projecte.

c) Despeses de personal: Personal Titulat Universitari i Superior no Universitari.

d) Altre personal.

e) Assessoria / Col · laboracions externes.

f) S’estableix la compensació de les despeses generals i la seva imputació al projecte en un tant alçat màxim del 10% dels costos totals de personal del projecte, sense necessitat de justificació.

Els límits màxims de finançament corresponents a les despeses previstes en els paràgrafs c) i d) seran els que estableix l’annex III de l’Ordre IET/2482/2012, de 15 de novembre.

3. Les ajudes tindran la forma de préstecs reemborsables. L’import dels préstecs a concedir serà de fins a un màxim del 100 per 100 del pressupost finançable de l’actuació, sense que la quantitat finançada pugui superar la xifra de 1.000.000 d’euros o la xifra del net patrimonial acreditat de l’empresa en el moment de la sol·licitud.

Els préstecs tindran un tipus d’interès del 3,74%, i un termini d’amortització de cinc anys, incloent opcionalment un període de carència màxim de dos anys. No s’exigiran garanties per a la concessió d’aquests ajuts. L’abonament de l’amortització i dels corresponents interessos es realitzarà al final de cada període d’amortització determinat en la resolució de concessió. El finançament concedit es modularà en la respectiva resolució de concessió, atenent a la naturalesa i característiques concretes de cada projecte o actuació. L’avaluació i selecció de sol·licituds es realitzarà en règim de concurrència competitiva en base a la documentació aportada , i d’acord amb els criteris i procediments establerts en els apartats quinzè i següents de l’Ordre IET/2482/2012, de 15 de novembre. L’informe d’avaluació de les sol·licituds serà formulat per un comitè d’avaluació la composició serà l’establerta en el subapartat 3 de l’apartat tretzè d’aquesta ordre de bases.

Termini de presentació: fins al 9 d’agost de 2013.

Via: Sepe

Etiquetes: ,
02/11/2012

Informe sobre les necessitats formatives del sector turístic a Catalunya

El turisme a Catalunya és un dels principals motors de l’economia catalana. El 2011 representava l’11,1% del PIB català i l’11,6% de les persones ocupades. A més Catalunya és la primera destinació receptora de turisme estranger i de pernoctacions de l’Estat Espanyol. Atesa la importància estratègica d’aquest sector i atesos els canvis que s’hi ha produït durant els darrers anys, la formació de les persones que hi treballen en aquest àmbit esdevé un element clau per superar amb èxit els reptes als que ha de fer front.
En aquest cas, aquest estudi s’emmarca en el procés de renovació del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya i respon a una demanda del Departament d’Empresa i Ocupació d’analitzar les necessitats formatives del sector turístic. Per donar resposta a la demanda, l’informe s’ha estructurat en quatre grans eixos:

1. Configuració d’un mapa d’ocupacions de les activitats turístiques.
2. Descripció i anàlisi de l’oferta de formació sectorial en la formació professional (tant reglada com la formació per a l’ocupació) i en la formació universitària.
3. Valoració, percepció i actituds davant de la formació per part de les empreses del sector, amb una especial incidència en la seva planificació, les seves preferències, la valoració i la detecció de propostes de millora.
4. Detecció i anàlisi de les mancances de tipus formatiu.

read more »

01/10/2012

Turisme Futur 2012 nova línia de préstecs per a pimes del sector turístic de l’ICF

Línia de préstecs en col·laboració amb la Direcció General de Turisme i Avalis de Catalunya, SGR, per a pimes del sector turístic amb domicili social a Catalunya per a inversions al mateix territori. Avalis avalarà, de manera solidària, als seus socis partícips en les operacions emparades per aquest conveni.

Condicions financeres

Condicions del préstec:

 • Import: mínim 40.000€ i màxim 800.000€.
 • Termini: 8 anys amb 1 de carència inclòs.
 • Interès: Euríbor 12 mesos més 4,50%.
 • Comissió d’estudi: 0%.
 • Comissió d’obertura: del 0,50% de l’import del préstec.
 • Amortització: quotes mensuals.
 • Garanties: aval 100% d’Avalis de Catalunya.

Condicions de l’aval:

 • Termini: fins a l’amortització del préstec.
 • Mutualitat: entre l’1,50% i el 4% de l’import de l’aval (segons CNAE).
 • Comissió de risc: fins a l’1,10% del principal del crèdit no amortitzat.
 • Comissió d’estudi: 0%.
 • Comissió d’obertura: del 0,50% de l’import de l’aval.
 • Garanties: pignoració de les participacions i qualsevol altre que Avalis consideri necessària.

Tramitació

1. Omplir i presentar l’imprès de sol·licitud d’informe d’elegibilitat que trobareu més avall, juntament amb el projecte i la documentació que s’hi indica a:

– La Direcció General de Turisme, l’adreça de la qual podreu trobar aquí .

– Qualsevol Oficina de Gestió Empresarial. Trobeu la més propera clicant aquí .

2. Sol·licitar el préstec de l’ICF i l’aval d’Avalis de Catalunya, SGR, clicant aquí  i seleccionar la línia especial Turisme Futur.

Avalis facilitarà tota la documentació necessària a l’ICF. Per a l’aprovació de l’operació de préstec, caldrà l’aprovació prèvia de l’aval per part d’Avalis de Catalunya, SGR.

La signatura del préstec i de l’aval es farà en unitat d’acte.

Més info

Etiquetes: , ,
18/09/2012

Cursos d’especialització en Ecoturisme

Es tracta de dos cursos d’especialització on els participants aprendran els continguts teòrics i pràctics per poder:
 • 1) crear productes i / o empreses ecoturístiques,
 • 2) especialitzar-se en el guiatge de natura.

Per a qui

Els cursos van dirigits a aquelles persones amb experiència en el sector i que volen millorar la seva formació i a aquelles persones emprenedores amb especial interès en aquests àmbits. Estan enfocats per ser eminentment pràctics (s’oferiran pràctiques opcionals en empreses i institucions) i comptaran amb la presència de professors molt experimentats, informació rellevant i actualitzada i un entorn, activitats i jornades orientades a la interacció amb empreses, administració i professionals del sector.

read more »

17/04/2012

Curs: Nous Canals de Comercialització Turística a càrrec de Montserrat Peñarroya

La Montserrat Peñarroya farà el proper 4 i 5 de juny el curs ‘Nous canals de Comercialització Turística’ és professora de Marqueting Digital i d’eBusiness en Màsters i Postgraus de diverses universitats especialista en Marqueting Digital Internacional, en Marketing Digital Turístic, en estratègia d’eBusiness, en Digitalització de Processos Empresarials, en Exportació a través de Mercats Digitals i en la Detecció d’Oportunitats de Millora a través de la digitalització de PYMES; matèries per les que és consultora d’ACC10 (abans COPCA i CIDEM), per a diverses Cambres de Comerç i per a PIMESTIC.

Programa del Curs (10 h)

La Internet actual

 • Situació actual del sector de l’hosteleria a Internet.
 • Quina és la nostra posició i la dels principals competidors.
 • Variables que cal mesurar per determinar la nostra posició.
 • Taller pràctic de benchmarking.

El lloc web d’una empresa turística

 • Com hauria de ser un lloc web
 • Eines de les que disposem per crear-lo i gestionar els continguts.
 • Com atraure visites al nostre lloc web.
 • Les 9 tècniques bàsiques per atraure visites a un lloc web.
  read more »

08/03/2012

Alojamientos Conectados, programa per incorporar les TIC al turisme rural i establiments hotelers

Alojamientos Conectados, és un Programa del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme,  de suport a la incorporació de tecnologia en establiments hotelers i allotjaments de turisme rural.

El Programa es tradueix en la realització de les següents actuacions:

 1. Convocatòria d’ajudes en espècie: desenvolupament del Projecte Demostrador Pluriregional de Solucions i Serveis Tecnològics en establiments hotelers i d’Allotjaments de Turisme Rural: implantació solucions tecnològiques i prestació de serveis orientats a l’ús de les TIC en establiments hotelers i allotjaments rurals.
 2. Organització i celebració de Tallers de Capacitació.
 3. Desenvolupament d’un Portal de Suport al Programa.

Les actuacions seran cofinançades per fons comunitaris del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa Operatiu Economia Basada en el Coneixement (POEC) període de programació 2007-2013 i dels Programes Operatius Regionals que siguin aplicables.

read more »

01/12/2011

Jornada: experiències a-topiques de turisme en el paisatge rural. Idees innovadores en un entorn per descobrir

En un moment en que el sector del turisme s’està obrint als paisatges rurals, la jornada “Experiències A-tòpiques de turisme en el paisatge rural”, que es celebrarà el proper 14 de desembre a Móra d’Ebre, pretén difondre diverses experiències que es porten a terme en el medi rural i que permeten mostrar models d’explotació turística  poc freqüents en aquest entorn, reflexionant sobre la diversitat de recursos presents en l’entorn rural i com aquests poden donar lloc a noves activitats turístiques de diferent magnitud i de naturalesa molt diversa.

La inscripció a la jornada és gratuïta però donat que les places són limitades cal inscriure’s al següent formulari: INSCRIPCIONS A LA JORNADA

Podeu consultar el programa al següent enllaç: PROGRAMA DE LA II JORNADA SOLC

Què és la xarxa solc

La Xarxa Solc és una associació de municipis petits que s’uneixen per millorar el seu desenvolupament econòmic mitjançant l’explotació turística sostenible del seu paisatge.

Xarxa Solc – Associació Municipi, Turisme i Paisatge és també:

1. Un espai de col•laboració entre pobles de dimensions demogràfiques, administratives i pressupostàries reduïdes que volen convertir el paisatge en el centre del seu desenvolupament econòmic sostenible.
2. Una associació per desenvolupar estratègies, eines de gestió pública local, polítiques locals i projectes per a la recuperació, manteniment i l’explotació turística sostenible d’un paisatge de qualitat.
3. Un servei de suport tècnic i científic per crear i dur a la pràctica models i projectes d’interès comú relacionats amb el desenvolupament econòmic local i el turisme de paisatge.
4. Una organització per posicionar estratègicament els seus membres en els mercats turístics com a referents d’un model de turisme d’alta qualitat i sostenible basat en valors com la identitat, el territori, la cultura i el paisatge.

Via: xarxa solc

Jornada: experiències a-topiques de turisme en el paisatge rural. Idees innovadores en un entorn per descobrir
Etiquetes: ,
11/11/2011

Jornada: Com internacionalitzar el negoci turístic

El dijous 17 de novembre es fa a Solsona, una jornada per internacionalitzar un negoci turístic. La jornada forma part del projecte ‘Catcentral 2.0’ dins de la convocatòria de  Projectes Innovadors del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat.

Presentació

La jornada vol impulsar la internacionalització de les empreses turístiques de la Catalunya Central. Aquesta acció està adreçada al negoci turístic.

Objectius

La demanda turística està força diversificada i ofereix una gamma àmplia de productes segmentada segons els interessos de cada turista. Actualment tota la demanda turística és global, existeix una forta competència entre totes les destinacions turístiques per guanyar-se un espai en els mercats internacionals.

El factor clau per captar aquest A causa d’això la zona de la Catalunya Central, i especialment, els territoris del Berguedà, Moianès, Solsonès i Vall de Lord poden desenvolupar la seva pròpia proposta a través d’una oferta empresarial estructurada i organitzada.

On

Dijous, 17 de novembre de 2011 a Solsona, a la seu del CTFC (Seminari)

Marc de la jornada

El Consorci de Formació d’Iniciatives Cercs-Berguedà, el Consorci del Moianès i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, en el marc del projecte innovador CATCENTRAL 2.0 Innovació i Talent us presenten la jornada: Com internacionalitzar el negoci turístic.

Programa

 • 10 matí, xerrada sobre internacionalització de les cases de Turisme Rural a càrrec del Sr. Octavi Bono, Gerent del Patronat de Turisme Costa Daurada
 • 11-11:30  pausa- cafè
 • 11:30 -13:30 L’experiència de Tancant Cercles. A Sagàs (Berguedà) s’hi troba l’hotel rural ‘Els Casals, amb el seu treball han unificat els processos de producció i transformació d’aliments de l’explotació.
 • 13:30 Fi de la jornada.

Inscripcions

La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a la jornada trucant al 973481752 demanant per Susanna Cardona o a través del correu electrònic susanna.cardona@ctfc.cat

Via:Catcentral 2.0

A %d bloguers els agrada això: