Posts tagged ‘IRPF’

25/10/2012

Calculadora de sou net per autònoms

La gent de Tu sueldo neto, han tret una aplicació (beta) web, on qualsevol autònom/a pot calcular  quina quantitat li queda al final, té en compte els següents conceptes:

 • l’edat
 • si és una alta nova
 • la base de cotització per la qual es vol cotitzar
 • tipus d’activitat
 • treballes a Ceuta o Melilla
 • tens alguna discapacitat
 • cotitzacions per incapacitats temporals, per desocupació…
 • tipus d’IRPF
 • tipus d’IVA

Hem proposat un supòsit de facturació de 40.000€ i els resultats són els següents:

read more »

03/01/2012

Com és l’estimació objectiva de l’IRPF i el Règim simplificat de l’IVA pel 2012

Pel  2012 es mantindrà l’estructura del règim d’estimació objectiva de l’IRPF i del règim simplificat de l’IVA amb la quantia dels mòduls, els índexs de rendiment net de les activitats agrícoles i ramaderes i les seves instruccions d’aplicació. També  es conserva la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls, així com els mòduls i les instruccions pel que fa al’impost sobre el valor afegit.
Pel que fa a l’estimació objectiva de l’IRPF, per a l’any 2012 el sistema per determinar el rendiment net es realitza mitjançant l’aplicació d’uns mòduls per a cada activitat . Aquest règim té algunes especialitats com són:

 •   Per aplicar-no pot existir cap activitat sotmesa a l’estimació directa.
 •   L’empresari es computa com a persona assalariada segons el temps efectiu dedicat a l’activitat .
 •   El procediment per determinar el rendiment net, es fa seguint un ordre:
 • Es determina el nombre d’unitats a computar en cada mòdul aplicable a l’activitat i es sumen les quanties.
 • Es determina el rendiment net minorat practicant les reduccions pertinents per incentius al’ocupació i per incentius a la inversió.
 • Sobre això s’apliquen els índexs correctors especials i generals.

Pel que fa al règim simplificat de l’ IVA, cal dir que amb caràcter general poden optar per aquest règim els subjectes passius que:

 • Siguin persona física o entitat en règim d’atribució de rendes en IRPF
 • Realitzin habitualment qualssevol de les activitats de l’article 37 del Reglament de l’IVA.
 • No hagin renunciat a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per signes, índexs o mòduls de l’IRPF.
 • No realitzin altres activitats no compreses en aquest règim, llevat del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.
 • El volum d’operacions, incloses les exemptes i les no subjectes, i excloses les quotes repercutides de l’IVA i del recàrrec d’equivalència , així com les operacions immobiliàries i financeres, i els lliuraments de béns d’inversió de caràcter ocasional no excedeixi l’any anterior de 450.000 euros anuals per al conjunt de les seves activitats.
 • No renunciïn a aquest règim.

Es tracta d’un sistema d’estimació objectiva de quotes en què aquestes es calculen en funció de certs índexs correctors i mòduls, com podria ser el personal empleat, la potència instal·lada, la superfície, etc. i en què es redueixen i simplifiquen els deures formals del subjecte passiu.

Els empresaris i professionals acollits a aquest règim determinaran, per a cada activitat a la qual sigui aplicable aquest règim especial, l’import de les quotes meritades en concepte d’IVA en virtut dels índexs, mòduls i altres paràmetres que estableixi el Ministeri d’Hisenda. D’aquesta quota podrà deduir-se l’import de les quotes suportades per operacions corrents relatives als béns i serveis afectats a l’activitat.
A més a més, els subjectes passius tindran dret a deduir-se l’1 per 100 de la quota meritada en concepte de difícil justificació.

Via: e-autonomos

Etiquetes: ,
20/07/2011

Si em compro un cotxe com autònom, quina quantitat em puc desgravar?

Sí em compro un vehicle pot passar:

 1. Sóc un particular i no realitzo cap activitat empresarial o professional, l’IVA que pago per la compra del cotxe no me’l puc deduir.
 2. Sóc autònom,  me’l puc deduir però amb condicions.

La Llei de l’impost sobre el valor afegit, sota l’epígraf «Limitacions del dret a deduir» disposa que els vehicles tindran una deducció del 50%, llevat que es provi una afectació major a l’activitat professional per qualsevol mitjà de prova. És a dir, en principi pots deduir la meitat però pots deduir un percentatge més gran si pots provar que utilitzes el vehicle en una proporció més gran per la teva activitat professional que per a les teves necessitats privades.

Aquesta afectació la pots provar per qualsevol mitjà, com per exemple tenint en compte les despeses de combustible, reparacions i revisions, retolació comercial del vehicle, garatge on es guarda el vehicle, les manifestacions de clients i proveïdors que coneguessin la utilització, així com els desplaçaments del vehicle.

Tot això amb la finalitat d’acreditar que el vehicle era un element més que et permetia el desenvolupament diari de l’activitat i reconèixer una deducció en un percentatge superior al previst legalment.

Per contra, Hisenda no considera mitjà de prova suficient la declaració-liquidació presentada ni la comptabilització o inclusió dels vehicles en els registres oficials de l’activitat empresarial o professional.

 

Què pot desgravar un autònom en la compra d’un cotxe?

Pot desgravar entre un 0% i un 100% de l’IVA del cotxe, el percentatge de desgravació dependrà de la facilitat per demostrar que depens del cotxe per treballar, per exemple: taxistes, repartidors, transportistes, etc … és lògic que utilitzen el cotxe per treballar i només per això (normalment), pel que poden deduir el 100%, un empresari que utilitza el seu cotxe per anar de casa al treball i després ho utilitza per a ús personal, per lògica, no pot (o no ha de) desgravar res, de tota manera, per defecte, Hisenda sol ‘deixar passar’ que els autònoms es desgravin el 50% de l’IVA del cotxe, ja que tindrà un ús entre professional i personal.

No puc desgravar res més?

Si, les despeses relacionades amb el cotxe:

 • combustible
 • reparacions
 • recanvis
 • peatges
 • aparcaments

 es poden desgravar en la mateixa mesura. És important que tinguis prevista una justificació d’aquesta desgravació per si Hisenda et pregunta i tractis de explicar que, a més de per anar de casa teva a la feina, fas visites a clients, viatges d’empresa, vas a diverses oficines, etc …

Alguna cosa més?

Si, en el cas d’un professional que utilitzi el vehicle (cotxe o moto) únicament amb fins professionals, poden minorar els Rendiments d’Activitats Econòmiques a l’IRPF, però recorda que aquí no existeix el 50% ni res similar, si Hisenda veu que ets, per exemple, cambrer i que et intentes deduir l’IRPF del vehicle, li saltarà l’alarma i trucarà a la teva porta per preguntar.

Un altre consell més: recorda que, si uses un leasing o un rènting, també pots deduir certes despeses.

Via: ninja

Etiquetes: , ,
15/07/2011

Com consultar la devolució de l’IRPF i de l’IVA

Vols consultar l’estat dels teus devolucions de l’IRPF o l’IVA? Ara és més fàcil gràcies als tràmits telemàtics que posa a la teva disposició la seu electrònica de l’Agència Tributària.

Per fer-ho només necessites tenir un certificat digital instal·lat, podràs consultar l’estat de la tramitació de la teva devolució, així com descarregar arxius d’aquesta, fent així molt més fàcil i senzilla la seva consulta

Com fer-ho per l’IRPF

En primer lloc, has d’anar a: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.shtml

Escull l’opció “Mis Expedientes”. Per entrar-hi et farà falta tenir instal·lat un certificat digital

Accepta el certificat

Un cop dins, selecciona “Impuestos”

Cliques damunt de l’impost del qual volem conèixer l’estat de la seva devolució.

Ara et sortirà un llistat de les declaracions corresponents a l’impost que hagis escollit. També t’apareixerà un camp que indicarà el moment exacte de tramitació.

 

Si cliques damunt de les declaracions, podràs accedir a mes informació sobre les mateixes i el seu estat de tramitació. Et sortirà en en ordre cronològic tots els actes i el seu expedient, amb la possibilitat de descarregar-lo.

En el cas de l’IVA

Selecciona  “Impuestos”

Cliques damunt de l’impost del qual volem conèixer l’estat de la seva devolució.

Ara et sortirà un llistat de les declaracions corresponents a l’impost que hagis escollit. També t’apareixerà un camp que indicarà el moment exacte de tramitació.

Si cliques damunt de les declaracions, podràs accedir a mes informació sobre les mateixes i el seu estat de tramitació. Et sortirà en en ordre cronològic tots els actes i el seu expedient, amb la possibilitat de descarregar-lo.

Via: e-autonomos

Etiquetes: , ,
28/04/2011

Com rectificar i confirmar l’esborrany de la renda 2010

Des del passat 4 d’abril, tenim a la nostra disposició l’esborrany de la Renda 2010, document que ens serveix per presentar la declaració de la renda el 2011. Un cop demanat i obtingut el número de referència, podem comprovar el nostre esborrany de l’IRPF, rectificar aquelles quantitats que no siguin correctes o que no apareguin i confirmar l’esborrany per a agilitar al màxim la hipotètica devolució que ens correspongui.

El procés de comprovació i confirmació de l’esborrany de l’IRPF és un procés que s’ha de fer sempre que tinguem clars els conceptes bàsics de l’impost sobre la renda i tinguem disponibles els ingressos que hem rebut durant l’any. No obstant això, la comprovació de l’esborrany es pot realitzar d’una manera relativament senzilla al Portal de serveis personalitzats de Renda.

Comprovació i rectificació d’imports de l’esborrany del IRPF

modificacion-borrador-irpf.jpg

El primer punt que hem de portar a terme abans de procedir a la confirmació de l’esborrany és la comprovació de totes les quantitats incloses en l’esborrany de la declaració. Accedirem a la plataforma de Serveis personalitzats de Renda seleccionant l’opció de “Modificació de l’ Esborrany”.

 • Dades personals i familiars. Hem de comprovar que l’adreça que apareix a l’esborrany és la correcta. Si no ho és, només cal que posem la direcció actual on tinguem la nostra residència perquè el canvi tingui efecte amb caràcter general fiscals. Si no hem canviat el nostre estat civil i no tenim ascendents o descendents, no haurem de realitzar cap canvi en aquest apartat. D’altra banda, és obligatori des de l’any 2009 incloure la referència cadastral de l’immoble on residim, de manera independent a que sigui de la nostra propietat o no.  Ho pots consultar a  l’Oficina Virtual del Cadastre.
 • Rendiments del treball. Ha d’aparèixer la suma dels ingressos bruts anuals que haguem obtingut en concepte de nòmines de totes les empreses en les que hàgim treballat, imports rebuts per pensions o un altre tipus de prestacions com l’atur. A més com a despeses deduïbles, han d’aparèixer com a mínim les quantitats que hem satisfet en concepte de seguretat social i els imports que ens hagin retingut en concepte d’IRPF. La comprovació d’aquestes xifres es realitza confrontant la suma de les mateixes amb els Certificats Empresa que ens han d’haver lliurat les empreses en què hem treballat o bé mitjançant la suma de les nòmines cobrades durant l’any 2010.

  borrador-modificacion-sm.jpg
  Si estem afiliats a algun sindicat o algun col·legi professional, aquestes despeses deduïbles no vindran inclosos en l’esborrany. La inclusió dels mateixos es realitza desplegant els menús de cada epígraf d’ingrés i posant les quantitats en l’apartat que corresponguin. 
 • Rendiments del capital mobiliari. Comprovarem que els interessos que ens hagin satisfet pels comptes corrents, dipòsits i resta de productes financers estan correctament imputats i inclouen les retencions correctament.

Reduccions i deduccions en l’IRPF

Tinguem present que moltes deduccions no vénen reflectides en l’esborrany si ha existit algun tipus de problema en la comunicació de dades o si és el primer any que s’apliquen. Les principals deduccions i reduccions que s’han de comprovar són:

 • Plans de pensions. Hem de comprovar que s’han inclòs tots els pagaments que hàgim pogut realitzar en concepte de plans de pensions.
 • Quantitats pagades en concepte de pensions alimentàries. Si estem separats o divorciats i paguem pensions en concepte de pensions alimentàries o compensatòries fixades en sentència judicial, són despeses deduïbles que haurem d’incloure en l’esborrany.
 • Deducció per habitatge habitual. Si tenim contractada una hipoteca que hem destinat per a l’adquisició del nostre habitatge habitual, han d’estar reflectits la suma total dels imports pagats durant l’any 2010. En aquest mateix apartat han d’aparèixer els saldos dipositats en comptes habitatge si tenim alguna contractada.
 • Deducció per lloguer en habitatge habitual. És una deducció que probablement no aparegui imputada en la declaració de la renda que va començar a aplicar-se en la declaració de la renda del 2009 i no ha variat des de llavors. En aquesta casella inclourem el total de pagaments que haguem fet durant l’exercici en concepte de lloguer. Inclourem totes les quantitats que hàgim pagat a l’arrendador, excloent subministraments de llum i aigua però incloent despeses de comunitat o IBI si se’ns ha repercutit com inquilins.

Un cop hem revisat totes les deduccions a què tinguem dret, hem de actualitzar les dades de l’esborrany i guardar el nou esborrany revisat.

Confirmació de l’esborrany i domiciliació d’imports

Un cop guardat l’esborrany, podem optar per confirmar directament. Si no ho fem de manera immediata, haurem d’accedir de nou al portal de serveis personalitzats de Renda i seleccionar l’opció de confirmació de l’esborrany. En aquest cas, comprovarem el resultat de la declaració de la renda, que pot ser a ingressar o retornar.

Via: Activa bbva

Etiquetes: , ,
08/04/2010

Esborrany de la declaració de la renda 2009

Demanar l’esborrany de la declaració de la renda és un procés senzill, aquest document és el reflex de com seria la nostra declaració amb les dades que Hisenda té sobre les nostres activitats econòmiques i patrimoni. És la millor fórmula per conèixer quines són les nostres dades fiscals, que es solen incloure automàticament com a document a part amb l’enviament de l’esborrany.

Els contribuents obligats a presentar la declaració les rendes procedeixin exclusivament de:

 • Rendiments del treball
 • Rendiments del capital mobiliari subjectes a retenció o ingrés a compte
 • Rendiments derivats de Lletres del Tresor.
 • Imputació de rendes immobiliàries sempre que procedeixin, com a màxim, de dos immobles.
 • Guanys patrimonials sotmeses a retenció o ingrés a compte, així com les subvencions per a l’adquisició d’habitatge habitual.

Hisenda ho envia directament si el contribuent va confirmar el seu esborrany en l’exercici anterior.

Per fer-ho tenim diferents maneres:

 • Si tenim  DNIe,  per poder identificar-nos
 • També ho podem fer aportant més informació, com  és el cas de la casella 698, de la declaració de 2008.

Enguany hi han afegit una ajuda extra en forma de vídeo.

Via: Tecnologia y pyme

Enllaç: Renda 2009

Etiquetes: , , ,
30/03/2009

Manual de l’Impost de la Renda 2008

A la pàgina de l’Agència Tributària, s’hi pot descarregar un manual per l’IRPF d’enguany.

Via: Asesor Útil

Enllaç: Agència tributària

Etiquetes: , ,
02/03/2009

Ja pots sol·licitar l’esborrany de la declaració de la renda

El  2 de març comença el termini per sol·licitar l’esborrany de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a 2008. El termini per realitzar les peticions conclou el 23 de juny, segons una ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda. L’esborrany es podrà confirmar a partir de l’1 d’abril i fins al 30 de juny.

Podran sol·licitar l’esborrany les persones, que només tinguin rendiments del treball, rendiments del capital immobiliari amb retenció o ingressos a compte, Lletres del Tresor, imputació de rendes immobiliàries de dos immobles com a màxim, i  guanys patrimonials sotmeses a retenció i subvencions per a l’adquisició d’habitatge habitual.

Via: Consumer

Enllaç: AEAT

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: