Posts tagged ‘IVA’

28/05/2013

Què és l’IVA de Caixa

Les petites empreses i autònoms porten anys esperant una llei que especifiqui que podran pagar el IVA al cobrar una factura i, no com passa ara, quan s’emet, és l’anomenat criteri de caixa en l’IVA que recolleix la Llei d’Emprenedors i que es desenvoluparà en un reglament posterior (sortirà a finals d’any) i serà allà on es coneixerà la lletra petita.

Les Pimes i els autònoms hauran de valorar els pros i els contres-que del nou règim abans d’optar-hi, és un canvi voluntari.

Coses positives: el pagar el IVA amb el criteri de caixa implica que les empreses ja no hauran d’ingressar a Hisenda un tribut que no han cobrat. Això millora la tresoreria i el finançament. Malgrat que tampoc poden deduir l’impost fins que no hagin pagat una factura. Aquesta és la part dolenta i menys publicitada. I el problema sorgirà en operacions entre dues empreses i, sobretot, quan una d’elles sigui una pime i l’altra una gran empresa, que no pot aplicar el IVA de caixa.

Quina és la dificultat? Si una gran societat té com a proveïdor a una pime inclosa en el règim del IVA de caixa, no podrà deduir-se l’impost fins que pagui la factura. Això ja suposa un handicap. A més, les grans empreses tenen tota la seva gestió fiscal informatizada i relacionar comercialment amb una pime que aplica l’IVA de caixa obligaria a adquirir un nou programari. Davant d’aquesta disjuntiva, les pimes temen que moltes d’elles rebutgin aprofitar el canvi legislatiu davant el risc de perdre com a clients les grans empreses, que probablement preferiran operar amb companyies que apliquin el sistema tradicional.

D’altra banda, l’Agència Tributària ja adverteix que inclourà salvaguardes en el reglament per evitar que el nou règim derivi en un frau fiscal. El més probable és que les pimes que s’acullin al criteri de caixa hagin de declarar trimestralment els anomenats llibres registre d’IVA, és a dir, el llistat complet de totes les factures que una empresa rep i emet. Suposa un increment burocràtic important.

La decisió d’aplicar el IVA de caixa,  es començarà a aplicar el 2014,  resulta molt important ja que una empresa no pot renunciar al nou règim fins passat un termini determinat, que poden ser de dos anys. Per això, és urgent conèixer el contingut del reglament.  Tot i això no es publicarà fins a finals d’any.

A nivell d’autònoms, com afecta

 • Comptabilitat formal per a autònomsJa que els criteris de meritació i deducibilidad de l’IVA es traslladen al moment del cobrament i pagament, els autònoms hauran de començar a portar registre comptable dels cobraments i pagaments que realitzen. Per tant, l’aplicació de pla general comptable serà obligatori i això és una càrrega burocràtica important i que introdueix més hores de treball i gestió.
  Per poder justificar quan ingressem l’IVA, necessitem controlar perfectament en quin moment es paga i en quin moment es cobra.
 • La neutralitat en l’IVA de caixaNomés es basa en fluxos de descompte de tresoreria. Això sembla una mica més complicat, però qualsevol que tingui una comptabilitat a mà, pot comprovar com el moviment de tresoreria i el moviment de la meritació segueix una corba gairebé idèntica en qualsevol balanç.

Fins ara, només s’ha parlat d’aplicar el criteri de caixa a efectes de la liquidació de l’IVA però quan es meritarà un ingrés i una despesa amb el criteri de caixa? Actualment, l’ingrés es computa en el moment d’emissió de la factura de manera independent al flux de cobraments i pagaments i tot apunta que el sistema seguirà sent el mateix pel que el registre comptable d’operacions, es complica una miqueta més.

En aquesta línia, ens veurem obligats a portar llibre d’ingressos i despeses en funció del període de la meritació i la imputació de doble compte en l’IVA vinculada amb tresoreria als efectes de meritació o deducció de l’IVA en funció del cobrament i pagament.

El problema de fons que hi haurà és com se li explica  a l’autònom del carrer, el qual es dedica a vendre, que necessita professionalitzar bastant la seva gestió, que la càrrega burocràtica serà molt superior, que el control financer per a autònoms serà obligatori a partir d’ara (que no ho és) i que no tot val per deduir l’IVA o per calcular aquest criteri de caixa amb beneficis en tresoreria.

Via: Cinco días i Blog Salmón

29/11/2012

Guia del nou IVA per a pimes

Via: Con tu negocio

Etiquetes: ,
25/10/2012

Calculadora de sou net per autònoms

La gent de Tu sueldo neto, han tret una aplicació (beta) web, on qualsevol autònom/a pot calcular  quina quantitat li queda al final, té en compte els següents conceptes:

 • l’edat
 • si és una alta nova
 • la base de cotització per la qual es vol cotitzar
 • tipus d’activitat
 • treballes a Ceuta o Melilla
 • tens alguna discapacitat
 • cotitzacions per incapacitats temporals, per desocupació…
 • tipus d’IRPF
 • tipus d’IVA

Hem proposat un supòsit de facturació de 40.000€ i els resultats són els següents:

read more »

20/09/2012

Infografia sobre els llibres obligatoris d’IVA

Si vols més informació, hi ha aquest pdf de l’Agència Tributària.

 

Via: Tics y formación

Etiquetes: ,
09/08/2012

Infografia sobre l’iva i els canvis en diferents productes

A partir de l’1 de setembre canvia el tipus general d’iva i també varia en funció del seu producte.

Via: Tics y formación

Etiquetes: ,
03/01/2012

Com és l’estimació objectiva de l’IRPF i el Règim simplificat de l’IVA pel 2012

Pel  2012 es mantindrà l’estructura del règim d’estimació objectiva de l’IRPF i del règim simplificat de l’IVA amb la quantia dels mòduls, els índexs de rendiment net de les activitats agrícoles i ramaderes i les seves instruccions d’aplicació. També  es conserva la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls, així com els mòduls i les instruccions pel que fa al’impost sobre el valor afegit.
Pel que fa a l’estimació objectiva de l’IRPF, per a l’any 2012 el sistema per determinar el rendiment net es realitza mitjançant l’aplicació d’uns mòduls per a cada activitat . Aquest règim té algunes especialitats com són:

 •   Per aplicar-no pot existir cap activitat sotmesa a l’estimació directa.
 •   L’empresari es computa com a persona assalariada segons el temps efectiu dedicat a l’activitat .
 •   El procediment per determinar el rendiment net, es fa seguint un ordre:
 • Es determina el nombre d’unitats a computar en cada mòdul aplicable a l’activitat i es sumen les quanties.
 • Es determina el rendiment net minorat practicant les reduccions pertinents per incentius al’ocupació i per incentius a la inversió.
 • Sobre això s’apliquen els índexs correctors especials i generals.

Pel que fa al règim simplificat de l’ IVA, cal dir que amb caràcter general poden optar per aquest règim els subjectes passius que:

 • Siguin persona física o entitat en règim d’atribució de rendes en IRPF
 • Realitzin habitualment qualssevol de les activitats de l’article 37 del Reglament de l’IVA.
 • No hagin renunciat a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per signes, índexs o mòduls de l’IRPF.
 • No realitzin altres activitats no compreses en aquest règim, llevat del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca.
 • El volum d’operacions, incloses les exemptes i les no subjectes, i excloses les quotes repercutides de l’IVA i del recàrrec d’equivalència , així com les operacions immobiliàries i financeres, i els lliuraments de béns d’inversió de caràcter ocasional no excedeixi l’any anterior de 450.000 euros anuals per al conjunt de les seves activitats.
 • No renunciïn a aquest règim.

Es tracta d’un sistema d’estimació objectiva de quotes en què aquestes es calculen en funció de certs índexs correctors i mòduls, com podria ser el personal empleat, la potència instal·lada, la superfície, etc. i en què es redueixen i simplifiquen els deures formals del subjecte passiu.

Els empresaris i professionals acollits a aquest règim determinaran, per a cada activitat a la qual sigui aplicable aquest règim especial, l’import de les quotes meritades en concepte d’IVA en virtut dels índexs, mòduls i altres paràmetres que estableixi el Ministeri d’Hisenda. D’aquesta quota podrà deduir-se l’import de les quotes suportades per operacions corrents relatives als béns i serveis afectats a l’activitat.
A més a més, els subjectes passius tindran dret a deduir-se l’1 per 100 de la quota meritada en concepte de difícil justificació.

Via: e-autonomos

Etiquetes: ,
24/10/2011

Si tanco el meu negoci, amb què em puc quedar?

Degut a la crisi són moltes les persones que han de tancar el negoci i cessar les seves activitats econòmiques a causa de no poder mantenir-lo. Si et trobes en aquesta situació, has de tancar el teu negoci, i  vols quedar-te per a tu alguns béns que utilitzaves existeixen  algunes conseqüències, especialment pel que fa a l’IVA.

La llei vol evitar que algú malintencionadament compri un bé per l’empresa i l’utilitzi només per a us personal. L’acció que vol fer que els béns que estaven destinats a la teva activitat, passin a integrar-se al teu patrimoni es diu autoconsum i és semblant a una venda en la qual ets, alhora, comprador i venedor.

En alguns casos, la transmissió suposarà haver de “tornar” a Hisenda part de l’IVA que en el seu dia t’havies deduït en adquirir aquests béns. Hauràs d’emetre’t una factura en què apareguis com a emissor i receptor, tenint així de repercutir i ingressar a Hisenda l’IVA que correspongui. Pel que fa a les quantitats a retornar, normalment no seran molt altes. Uns exemples:

 • A. Si vols quedar-te algun ordinador, l’autoconsum es valorarà pel valor comptable que tingui aquest ordinador en el moment del cessament (el valor d’adquisició menys les amortitzacions). Així, si l’ordinador està totalment amortitzat, podràs defensar que la base imposable de l’autoconsum és zero, de manera que no hauràs d’ingressar cap IVA a Hisenda. Mentre que si encara no està amortitzat del tot, hauràs ingressar a Hisenda l’IVA que correspongui a la part no amortitzada.
 • B. Si vols quedar-te algun immoble, no hauràs d’emetre cap factura per autoconsum ni repercutir l’IVA ja que la transmissió d’immobles usats està exempta, però tot i així, si fa menys de deu anys que el vas adquirir i en la seva adquisició vas pagar un IVA que després et vas deduir , hauràs de tenir en compte les següents regles:
 • Si es tracta d’un pis i l’utilitzaràs o bé el llogaràs com a habitatge, hauràs de tornar a Hisenda la part de l’IVA que vas suportar.
 • Si es tracta d’un local, traspassa’l al teu patrimoni particular, lloga’l o almenys posa’l de lloguer, així podràs demostrar que aquest és realment el seu destí i que seguiràs generant un IVA a favor d’Hisenda, de manera que no hauràs de retornar cap quantitat que t’haguessis deduït prèviament.

Via: e-autonomos

Etiquetes: , ,
04/08/2011

Ara et poden retornar la devolució d’ un IVA al cap de 4 anys

Si la teva empresa arrossega un saldo d’IVA a compensar durant més de quatre anys, fins ara l’actuació normal era que l’administració enviés una liquidació anul·lant sense donar-te cap  alternativa cap a demanar la devolució corresponent.

El Tribunal Suprem ha tornat a pronunciar-se a favor d’una empresa en un d’aquests casos, pel que ha creat jurisprudència, hi ha una doctrina reiterada del tribunal i això obliga que Hisenda interpreti la normativa en aquest sentit i afectant a tots els contribuents per igual.

Amb la qual cosa, Hisenda ara haurà de permetre la devolució de l’IVA que no s’hagi pogut compensar fins i tot després de transcórrer 4 anys.

Via: e-autonomos

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: