Posts tagged ‘riscos laborals’

25/09/2012

VI premis Atlante de prevenció de riscos laborals

Foment del treball ha obert la convocatòria de la 6a edició dels Premis Atlante amb els quals reconeix la tasca efectuada per les empreses de Catalunya en la implantació efectiva de la prevenció de riscos laborals. Com a novetat d’enguany, la convocatòria se centra en dues modalitats -petita i mitjana empresa i gran empresa- i concedirà guardons en 5 categories:

  • elements d’integració de la prevenció de riscos laborals
  • mesures preventives aplicades
  • Iniciatives de sensibilització
  • informació i/o formació
  • trajectòria professional
  •  Premi Especial del Jurat.

​Els guardons es lliuraran el proper 22 de novembre de 2012.

La documentació s’haurà d’entregar per duplicat, en suport informàtic i en paper, abans del 28 de setembre de 2012 a

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL
Oficina de Prevenció de Riscos Laborals
6ª Edició dels Premis ATLANTE
Via Laietana, 32-34, 1er
08003 Barcelona

Bases dels premis

Etiquetes: ,
16/02/2010

Ajuts per a l’adquisició, l’adaptació, la substitució de maquinària i equips de treball

S’ha obert la convocatòria d’ajuts econòmics a empreses amb la finalitat de donar suport a la inversió en maquinària i equips que millorin les condicions de treball en l’àmbit de Catalunya.

Accions objecte dels ajuts econòmics

Les accions objecte de l’ajut seran les destinades a l’adquisició, l’adaptació, la substitució de maquinària i equips de treball que a través de mitjans tècnics de protecció col·lectiva contribueixin a la reducció o eliminació dels riscos laborals, en microempreses o petites empreses i Centres Especials de Treball (CET)  amb centres de treball ubicats a Catalunya.

Les accions sempre hauran de suposar una millora de les condicions de treball que superi les exigències normatives vigents en matèria de prevenció de riscos laborals, excloent-se per tant els que es limitin a l’estricte compliment de les obligacions establertes legalment i reglamentària.

En tot cas, la maquinària i els equips de treball han de ser nous, afectes al procés productiu amb els requisits legalment i reglamentària exigibles i han d’estar instal·lats, ser operatius i susceptibles de ser valorats tècnicament.

El finançament de les inversions podrà ser fet per qualsevol mitjà. En el cas que hagin estat finançades amb fons propis, la inversió ha de ser d’un import superior a 6.000 €. En el cas de ser finançada a través d’arrendament financer (leasing) , l’empresa s’ha de comprometre a exercir l’opció de compra.

Què es pot subvencionar:

Les accions susceptibles dels ajuts previstes en aquesta convocatòria, hauran d’incorporar mesures de protecció col·lectiva que contribueixin a la reducció o eliminació dels riscos relacionats amb:

a) Sobreesforços físics sobre el sistema musculoesquelètic, en especial els relacionats amb la manipulació de càrregues i els moviments repetitius.

b) Aixafaments resultat d’una caiguda, en especial d’altura.

c) Contactes amb agents materials tallants, punxants, durs, rugosos, atrapaments i xocs i cops contra objectes.


Import dels ajuts

La quantia màxima prevista pels ajuts és de fins el 20% de la inversió a realitzar i sense que en cap cas es pugui superar la quantia màxima de 45.000 euros per beneficiari.

Qui ho pot demanar

Les empreses entre 1 i 49 treballadors/ores assalariats/ades i Centres Especials de Treball (CET) qualificats i inscrits al Registre de centres especials de treball de Catalunya independentment del seu número de treballadors/ores, que desenvolupin la seva activitat en centres de treball ubicats a Catalunya, dels sectors següents (*).

Documents

Via: Departament de Treball

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: