Posts tagged ‘reciclatge’

05/04/2013

Premis R a les millors iniciatives de reciclatge i sostenibilitat empresarial

Ecoembes, entitat que gestiona la recollida i el reciclatge dels envasos,ha llançat els I Premis R, amb l’objectiu de reconèixer les millors iniciatives en matèria de reciclatge i sostenibilitat empresarial.

Concretament es premiaran cinc categories:

 1. Iniciativa empresarial
 2. Treball periodístic
 3. Investigació
 4. Iniciativa ciutadana/social
 5. Administració

 

Amb aquests premis Ecoembes vol donar un reconeixement a aquells que contribueixen amb les seves idees i iniciatives a preservar el medi ambient a través del reciclatge i a seguir incentivant la participació de la societat.

Els premis tenen una dotació que oscil·la entre els 3.000 i els 6.000 €. El jurat estarà presidit pel director general d’Ecoembes i set experts més en sostenibilitat, reciclatge, innovació i comunicació ambiental, així com representants d’institucions vinculades a aquests àmbits.

El període de presentació de candidatures està obert fins el 15 d’abril i es podrà realitzar a través de la seva pàgina web.

Via: Butlletí medi ambient

17/12/2010

6e Premi Disseny per al Reciclatge.

L’Agència de Residus de Catalunya convoca enguany la sisena edició del Premi Disseny per al Reciclatge.

Aquest premi distingeix els productes, els projectes, les estratègies i els materials que integren en el seu disseny estratègies de foment de la prevenció, el reciclatge i la reciclabilitat dels residus.

Introducció

La convocatòria d’aquest premi s’emmarca en les directrius del VI Programa Comunitari d’Acció en Matèria de Medi Ambient (2001-2010) que estableix, com un dels seus objectius, que el consum de recursos renovables i no renovables no superi la capacitat de càrrega del planeta, i invoca els Estats a desvincular impacte i degradació ambiental de creixement econòmic, mitjançant l’ús més eficient dels recursos i la prevenció dels residus.

També la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre residus segueix aquesta línia en establir que el primer objectiu de la política en matèria de residus ha de ser reduir al mínim els efectes negatius de la generació, de manera que la prevenció sigui la prioritat primera.

Després de cinc convocatòries, el Premi Disseny per al Reciclatge posa de manifest que el concepte de disseny evoluciona i que els aspectes d’ecodisseny i eficiència ambiental cada vegada s’integren de manera més clara en la concepció de productes i serveis. Aquesta evolució ha quedat constatada tant en la qualitat com en la quantitat de les candidatures presentades en edicions anteriors del premi. Els nous escenaris socials, econòmics, financers, normatius i ambientals confirmen que els productes ecoeficients i amb estàndards de qualitat ambiental tenen més possibilitats de ser competitius i consolidar-se en els mercats globals.

A la convocatòria d’enguany, el Premi reconeix els esforços adreçats a fomentar les estratègies de prevenció, de reciclatge i de reciclabilitat, amb el convenciment que la seva aplicació comporta molts avantatges: el compliment i l’anticipació a la normativa ambiental, la millora de la qualitat ambiental del producte, la reducció del cost del producte al llarg del seu cicle de vida i la diferenciació de la marca per fer-la competitiva. En conseqüència, entén necessari potenciar iniciatives en aquest sentit entre els professionals del disseny, les empreses, els estudiants i qualsevol persona o entitat interessades.

Descripció de categories

El premi s’estructura en les quatre categories següents:

A. Productes.- Producte industrialitzat i comercialitzat que previngui la generació de residus i sigui reciclat i reciclable. Pot presentar-se la societat que fabrica o distribueix el producte en l’àmbit de Catalunya o el seu dissenyador professional.

B. Projectes.- Projecte de disseny d’un producte, no produït ni comercialitzat, que previngui la generació de residus i sigui reciclat i reciclable. Pot presentar-se qualsevol persona física o persona jurídica privada.

C. Estratègies.- Iniciativa, política, procés o sistema, implantat o executat en l’àmbit de Catalunya, que integri globalment els conceptes de prevenció i foment del reciclatge i de la reciclabilitat. Pot presentar-se qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.

D. Materials.- Material que previngui la generació de residus i/o que sigui reciclat, i que es comercialitzi i/o estigui en fase avançada de recerca, de desenvolupament i d’innovació (R+D+I). Pot presentar-se la societat que fabrica el material o l’entitat que desenvolupa l’R+D+I.

Criteris de valoració

Les candidatures es valoraran en dues etapes: una primera etapa de preselecció i una segona etapa de valoració.
La primera etapa serà valorada per un equip d’experts de l’Agència de Residus de Catalunya a partir dels criteris següents:

 • compliment de la normativa ambiental d’aplicació;
 • inclusió d’estratègies de foment de la prevenció, del reciclatge i de la reciclabilitat;
 • en les categories de projectes i materials en fase avançada d’R+D+I, també es valorarà que la proposta presentada s’hagi estudiat i desenvolupat de forma global, presenti un bon estat de finalització i sigui factible.

Les candidatures preseleccionades passaran a la segona etapa.
La segona etapa serà valorada pel Jurat i tindrà en compte els criteris següents:

Criteris bàsics:

 • qualitat del disseny;
 • estratègies de foment de la prevenció, del reciclatge i de la reciclabilitat.

Criteris addicionals:

 • altres aspectes ambientals al llarg del cicle de vida: estalvi d’energia, minimització del consum d’aigua, disminució de la generació d’emissions (CO2 equivalent i altres), etc.
 • aplicació de metodologies d’anàlisi de cicle de vida (ACV) i mecanismes d’estandardització ambiental (ecoetiquetes).

Per a la categoria A, C i D (materials existents):

 • impacte econòmic i social en el mercat i/o en el seu àmbit d’aplicació.

Per a la categoria B i D (materials en fase avançada d’R+D+I):

 • viabilitat i possibilitat d’èxit. Inclusió d’estudis de mercat, estratègies de comunicació i sensibilització.

Exclusió de participació

Quedaran excloses de participació aquelles candidatures que:

 • s’hagin presentat en edicions anteriors i no ofereixin un redisseny o una millora prou substancials;
 • hagin presentat el mateix producte en categories diferents amb un altre enfocament;
 • incompleixin els terminis de presentació establerts;
 • no respectin el procediment obligatori establert per a la seva presentació;
 • no disposin de la documentació necessària per valorar la candidatura;
 • no compleixin estrictament la totalitat dels requeriments exigits en les bases del Premi Disseny per al Reciclatge 2011.

Jurat

El jurat del Premi es constituirà expressament per avaluar les candidatures presentades.

El componen un expert en ecologia i medi ambient, un expert en ecodisseny i un representant de cadascuna de les següents entitats:

 • L’Agència de Residus de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que n’exercirà la presidència.
 • L’Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts Decoratives, ADI FAD.
 • L’Associació de Dissenyadors Professionals, ADP.
 • El Barcelona Centre de Disseny, BCD.
 • La Direcció General de Qualitat Ambiental, Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Termini

La data límit de presentació de les candidatures és el dia 15 de març de 2011.

Dotació

La dotació del Premi Disseny per al Reciclatge 2011 s’eleva a l’import total de dotze mil euros (12.000 € ).Aquest import es distribuirà entre les diferents categories de la següent manera:

 • Categoria A.- Premi al millor producte, tres mil euros ( 3.000 € ).
 • Categoria B.- Premi al millor projecte, tres mil euros ( 3.000 € ).
 • Categoria C.- Premi a la millor estratègia, tres mil euros ( 3.000 € ).
 • Categoria D.- Premi al millor material, tres mil euros ( 3.000 € ).

En el cas que hi hagi dues o més candidatures premiades en una categoria, l’import que li ha estat inicialment destinat es repartirà a parts iguals entre les diferents candidatures premiades.

A més de l’import econòmic corresponent, al premiat de cada categoria li serà lliurat un guardó i un diploma acreditatiu.

Es poden concedir mencions honorífiques a les candidatures que no hagin assolit el premi però que mereixin una especial consideració.

Etiquetes: , ,
01/07/2010

Cicle de jornades de la Xarxa Compra Reciclat

El proper 7 de juliol tindrà lloc a Lleida la jornada Xarxa Compra Reciclat (a Vic el 14 de juliol), un espai de trobada virtual entre oferents i demandants de productes reciclats, reciclables i/o biodegradables.

En aquest sentit, les trobades pretenen donar a conèixer les experiències d’èxit dels membres de la xarxa, tot presentant l’àmplia gamma de productes que s’ofereixen així com les estratègies de contractació i/o compra que s’estan portant a terme des de diferents entitats.

Els propòsits d’aquest cicle de jornades són els següents:

 • promoure la interrelació entre els agents del mercat: oferents i demandats
 • establir mecanismes per a l’intercanvi d’informació
 • presentar el marc teòric (normativa, plans, instruments, altres) de la compra ambientalment correcta, i en concret de productes reciclats
 • debatre la situació actual del mercat d’aquests productes i les tendències a mig i llarg termini.

S’adrecen als agents interessats en la compra verda, compra ambientalment correcta i especialment compra de productes reciclats, reciclables i/o biodegradables. Agents demandants: administracions públiques, entitats i empreses. Agents oferents: empreses fabricants i/o distribuïdores de productes reciclats, reciclables i/o biodegradables.

La inscripció és gratuïta i la capacitat és limitada. En aquest sentit, es prioritzarà la inscripció dels membres de la XCR.  Per tal de formalitzar la vostra inscripció, és necessari que empleneu el formulari

Via: Xarxa Compra Recicla

%d bloggers like this: