Posts tagged ‘recerca’

27/11/2012

Premis Fundació Príncep de Girona 2013

La Fundació Príncep de Girona (FPdGi) ha obert el termini de presentació de candidatures als Premis FPdGi 2013, que aquest any arriben a la seva quarta edició. Les persones o entitats interessades a participar en aquesta nova edició dels Premis FPdGi 2013 tenen de termini per a presentar les seves candidatures fins al pròxim 25 de gener de 2013.

Els premis estan concebuts amb la voluntat de promoure i fomentar la iniciativa i l’esforç, la creativitat i el desenvolupament del talent de joves emprenedors i innovadors que demostren inquietud per construir un món més just en un entorn globalitzat, i que tenen la capacitat d’assumir riscos i la motivació necessària per a induir canvis en la societat.

La FPdGi reconeixerà a quatre joves en les següents categories: social, investigació científica, arts i lletres, i empresa. S’estableix també una cinquena categoria dirigida a premiar la trajectòria destacada d’una entitat que treballi a favor dels joves, especialment en el foment de l’esperit emprenedor, la ocupabilitat i la inserció laboral, l’educació i l’èxit escolar o el desenvolupament de les vocacions i el talent.

read more »

30/10/2012

Oferta de feina al CTFC; tècnic/a assistent de recerca

El Laboratori d’Ecologia Funcional i Canvi Global del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya necessita cobrir una vacant de tècnic/a assistent de recerca.
Una part essencial de la recerca que du a terme el Laboratori es realitza mitjançant mesures i experiments al camp, incloent mesures de miniaturització a llarg termini i campanyes puntuals. Es mesuren variables relacionades amb la vegetació, el sòl, l’atmosfera, i els fluxes de carboni, aigua i energia entre els diferents compartiments dels ecosistemes.
Entre les infraestructures per a dur a terme aquests estudis es disposa de les torres micrometeorològiques situades a Pla de Riart (Solsonès, 900 m.), Busa (Solsonès, 1.300 m) i Castellar de n’Hug (Berguedà, 1.900 m).

Funcions:

 • Assistir al manteniment i control de les infraestructures
 • Compra, instal∙lació, millora i construcció de nous equipaments
 • Cal∙libració de sensors
 • Seguiment de la qualitat de les mesures
 • Treball de camp
 • Altres tasques encomanades en lʹàmbit de les seves competències
  read more »

Etiquetes: , ,
28/03/2012

Guia pràctica sobre oportunitats de finançament de la UE per la recerca i la innovació

La nova edició de la “Guia Pràctica de la UE Oportunitats de Finançament per a la Recerca i la Innovació”, inclou una completa posada al dia la imatge de les tres fonts de finançament que es descriuen en la guia inicial (7PM Programa de Recerca, Programa de Competitivitat i Innovació i el marc estructural Fons) completada amb informació sobre el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i el Fons Europeu de Pesca.

També se centra en les oportunitats de finançament addicionals en el camp de la recerca i la innovació.

La Unió Europea té tres instruments comunitaris principals de finançament per fomentar la recerca i la innovació:

 1. el Programa Marc de Recerca, que finança tasques d’investigació;
 2. el Programa Marc per a la Innovació i la Competitivitat ( PIC), que finança pràctiques innovadoras1, i
 3. els Fons Estructurals i el Fons de Cohesió, que financen la política de cohesió.

El propòsit d’aquesta Guia és ajudar els possibles beneficiaris dels  programes a comprendre els tres instruments de finançament i identificar el règim de finançament més adequat per a ells.

read more »

20/03/2012

Premis medi ambient 2012

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya convoca el Premi Medi Ambient per reconèixer públicament la tasca de persones físiques i jurídiques a favor del medi ambient.

El Premi té tres modalitats:

 1. Projectes de recerca, desenvolupament i innovació
 2. Iniciatives de protecció i millora del medi ambient
 3. Trajectòries de protecció i millora del medi ambient
  read more »

09/02/2012

Els programes Pimes i People són la solució que ofereix la UE per fomentar la recerca de les pimes

L’objectiu d’aquests programes europeus és fomentar la recerca de les pimes fent-se càrrec dels costos d’investigacions i investigadors.
Intentar que les pimes no deixin de banda la recerca per manca de recursos és un dels objectius que persegueixen diversos programes europeus a l’empara del 7è Programa Marc. Nicolás Ojeda i Javier Méndez, Punts Nacionals de Contacte del CDTI, han ensenyat  les especificitats i beneficis d’alguns d’aquests programes. Nicolás Ojeda s’ha referit al programa People, que permet a les pimes gaudir de la presència d’investigadors sense que aquestes n’hagin d’assumir els costos salarials.
A través del programa Pimes es fomenta la investigació i col·laboració amb els centres de recerca. D’aquesta manera s’augmenta la competitivitat de les pimes amb necessitats tecnològiques. Les empreses obtenen coneixement tecnològic, informació, contactes, finançament i una tecnologia que resol els seus problemes sense haver de fer front al seu cost.

read more »

Etiquetes: , ,
14/09/2011

Ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau

Institu Català Internacional per la Pau (ICIP)

L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) obre una nova convocatòria d’ajuts adreçats a universitats catalanes i centres públics o privats sense afany de lucre que desenvolupin treballs de recerca en l’àmbit del pau.

Convocant:

Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Data publicació:

31/08/2011

Termini:

01/09/201103/10/2011

Objecte:
Atorgar ajuts a les universitats del sistema universitari català o dels centres públics o privats de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin com una de les seves activitats principals la recerca, per a la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la pau, que permetin l’obtenció de nous resultats en el camp teòric, o l’aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels conflictes.

Destinataris:
Podran ser beneficiàries d’aquesta convocatòria les universitats del sistema universitari català o els centres públics o privats de Catalunya sense finalitat de lucre, que tinguin com a una de les seves activitats principals la recerca.
A les sol·licituds presentades s’ha de determinar el destinatari d’execució que serà un equip de recerca adscrit a l’entitat beneficiària. L’equip de recerca esmentat serà l’encarregat de fer les activitats que fonamenten la concessió.

Durada:
Els projectes s’han d’implementar en el període màxim de dotze mesos, comptats a partir de la finalització del termini de presentació del document d’acceptació. Excepcionalment, i amb sol·licitud prèvia motivada, el president de l’ICIP pot atorgar una pròrroga que en cap cas no pot ser superior a dos mesos.

Import:
L’import mínim de l’ajut a atorgar per projecte és de 5.000 euros i el màxim és de 12.000 euros.

Termini de presentació:
El termini per presentar les sol·licituds s’obrirà l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i es tancarà el 3 d’octubre de 2011.

Lloc de presentació:
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament i en format paper (només el formulari general amb les signatures corresponents) al registre de l’AGAUR o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Resolució:
El termini legal màxim per resoldre i notificar aquesta convocatòria és de sis mesos, a partir de l’endemà de la data de publicació al DOGC de la convocatòria. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut sol·licitat.

Via: Xarxanet

Etiquetes: ,
26/05/2011

COST, xarxes per definir les prioritats europees de recerca

La COST (European Cooperation in Science and Technology) és un marc intergovernamental de cooperació per coordinar a nivell europeu la recerca finançada a nivell estatal.

La seva convocatòria finança la creació i el manteniment de xarxes de cooperació cientificotecnològica entre investigadors de tot Europa, amb la finalitat d’identificar les necessitats d’Europa i materialitzar-les en projectes de recerca o altres tipus d’ajuts finançats per programes de recerca, com el 7è PM. Així doncs, les accions COST són l’«avantsala» de les prioritats de programes de finançament futurs.

La convocatòria està permentment oberta i té diverses dates de recol·lecció de propostes. La propera data està prevista pel 30 de setembre de 2011.

[Enllaç a la fitxa]

Via: Fons x Recerca

Etiquetes: , ,
13/05/2011

Programa recercaixa 2011

El programa Recercaixa ha obert la seva segona convocatòria d’ajuts a la recerca per finançar projectes de recerca desenvolupats per investigadors i investigadores de les universitats i centres de recerca de Catalunya. La convocatòria persegueix principalment dos objectius: impulsar la recerca científica d’excel•lència al nostre país i apropar la ciència a la societat, fent-la partícip dels avenços de científics i dels beneficis humans i socials.

Enguany, l’Obra Social la Caixa destinarà un total de 1.600.000 € al Programa RecerCaixa, dels quals 1.500.000 es destinaran a finançar els projectes seleccionats a la convocatòria de Projectes de Recerca 2011. El màxim de finançament que pot rebre un projecte, inclòs l’overhead institucional, és de 100.000€. A la convocatòria s’hi podrà presentar qualsevol investigador doctor, amb contracte estable amb una universitat o centre de recerca, públic o privat, radicat a Catalunya. Les sol•licituds es faran a través del portal web de RecerCaixa a partir del 12 de maig a les 14h i fins al dia 9 de juny a les 14h.

Bases de la convocatòria 2011

Objectius i abast de la convocatòria RecerCaixa 2011

La convocatòria d’ajuts a la recerca RecerCaixa finançarà projectes de recerca desenvolupats per investigadors i investigadores de les universitats i centres de recerca de Catalunya. La convocatòria persegueix principalment dos objectius: impulsar la recerca científica d’excel·lència al nostre país i apropar la ciència a la societat, fent-la partícip dels avenços de científics i dels beneficis humans i socials.

Enguany, l’Obra Social la Caixa destina un total de 1.600.000€ al Programa RecerCaixa, dels quals 1.500.000€ es destinaran a finançar els projectes seleccionats a la convocatòria de Projectes de Recerca 2011

Persones beneficiàries

Es podrà presentar a la convocatòria qualsevol investigador doctor, amb contracte estable amb una universitat o centre de recerca, públic o privat, radicat a Catalunya.

Terminis per a la presentació de projectes

Les sol·licituds es faran a través del portal web de RecerCaixa a partir del 12 de maig a les 14h i fins al dia 9 de juny a les 14h.

Imports i finançament dels projectes

El màxim de finançament que pot rebre un projecte, inclòs el overhead institucional, és de 100.000€.

Despeses susceptibles de ser finançades

El finançament rebut es pot destinar a les despeses següents:

 • Despeses de funcionament, sense cap limitació percentual.
 • Despeses de personal (beques i contractes), sense cap limitació percentual.
 • Adquisició d’equips, sense cap limitació percentual.
 • Complements retributius per a l’investigador o investigadors responsables de la sol·licitud, amb un límit del 10 per cent del total.

Baixar bases en PDF

Via: Recercaixa

Etiquetes: , , ,
%d bloggers like this: