Posts tagged ‘productes financers’

02/05/2013

Com trobar finançament amb un Venture debt

El Venture Debt és una fórmula d’èxit en països com els Estats Units, Anglaterra o Israel des de fa anys. Consisteix en un préstec sense garanties acompanyat d’una participació en el capital de la societat que permet a l’empresa que no pot obtenir finançament bancari i que necessita finançament addicional, aconseguir les fites marcades que milloraran notablement la seva valoració sense que els seus accionistes es dilueixin innecessàriament.

Carlos Conti, director de l’Inveready Technology Investment Group, explica per a què serveix el venture Debt, i explica l’exemple de Facebook.

També hi tens la presentació que va fer.

Via: L’anella

18/10/2012

Nececcites circulant? Coneixes el Préstec i+i circulant d’Acc10


La línia Préstec i+i circulant finança necessitats de tresoreria a empreses competitives i amb un projecte d’innovació o internacionalització en curs.

Aquesta línia de condicions preferents, promoguda per ACC1Ó i l’Institut Català de Finances (ICF) posa a disposició de les empreses catalanes fins a 214 milions d’euros.

ACC1Ó assumeix el 70% del risc de les operacions i analitza la viabilitat dels projectes per a l’atorgament de l’ajut. Per la seva part, l’ICF analitza la viabilitat financera dels préstecs i aporta els fons de manera directa.

L’import mínim dels préstecs és de 100.000 euros i el màxim de 600.000 euros, amb un termini d’amortització de 3 anys.

read more »

22/06/2011

Com demanar un crèdit des de casa estant

La plataforma de préstecs Weemba (www.weemba.es),  permet llançar una sol·licitud de crèdit per internet a múltiples entitats i negociar després amb elles simultàniament la millor oferta. Construïda com una xarxa social segura, introdueix un nou concepte per als mercats crediticis: el demandant és qui es mostra als seus potencials prestadors en lloc de ser les entitats financeres les que realitzin les ofertes dels seus productes.

El sol·licitant de finançament, que pot ser un particular o una empresa, dissenya la sol·licitud a la seva mida, descrivint la seva solvència patrimonial i el seu risc enfront dels que l’avaluaran, que són entitats financeres autoritzades pel Banc d’Espanya (no es tracta de crèdits entre particulars). El sol·licitant formula el seu projecte indicant l’import, el termini, la finalitat d’aquest i si ofereix o no garanties reals o personals, i també pot indicar el tipus d’interès que pot assumir, i annexar en el seu perfil de potencial prestatari arxius i documentació. La sol·licitud pot ser vista per qualsevol visitant de Weemba, però la publicació es fa amb pseudònim i la identitat queda protegida fins que alguna de les entitats financeres registrades s’hi interessa.

Weemba actua com a intermediari entre les dues parts, no participa de cap manera en el tancament de les operacions entre ambdues parts.

Què t’ofereix

Weemba et dóna accés a un gran ventall d’opcions, a un gran nombre de bancs que probablement seria inviable visitar de cara a obtenir finançament, ja que no sols disposar de tant de temps per invertir-lo en visitar totes les entitats, comparar les propostes i negociar amb elles . Amb Weemba això es torna molt fàcil i ens beneficiem de la possibilitat de comparació des de la comoditat de la nostra casa en el moment més adequat per a nosaltres.

Només publicant la nostra sol.licitud de préstec i esperar la resposta dels bancs i entitats similars. Weemba permet publicar una sol.licitud de préstec de manera gratuïta per un màxim de 60 dies. Vençut aquest termini, es pot tornar a publicar la sol.licitud. A més, el lloc permet demanar finançament per més d’un projecte simultàniament, i modificar o eliminar lliurement quan l’usuari així ho desitgi.

Via: L’econòmic

21/03/2011

Línia de finançament per a joves emprenedors de l’Aijec

 

L’AIJEC posa a disposició dels joves empresaris una nova línia de finançament per a la creació i el desenvolupament de projectes empresarials amb l’única garantia de la viabilitat del projecte empresarial.

Aquesta interessant eina és fruit de l’acord entre la Confederació Espanyola d’Associacions de Joves Empresaris-CEAJE i l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA) per a que empresaris que necessiten finançament per a les seves petites i mitjanes empreses puguin disposar de préstecs de fins al 85% de la inversió necessària i amb un límit de 50.000 euros.

L’objectiu d’aquest acord és estimular la creació d’empreses promogudes per joves emprenedors, facilitant per a això l’accés a un finançament preferent d’inversions en adquisició d’actius fixos o per l’actiu circulant necessari per al desenvolupament de l’activitat, amb l’única garantia de seu projecte empresarial.

La nova línia de crèdit disposarà d’un import de 25 milions d’euros, i estarà vigent fins a dos mil dotze. La gestió i tramitació de les sol·licituds es farà exclusivament per les diferents associacions de joves empresaris que hi ha a tot Espanya.

Característiques bàsiques de la línia Joves Emprenedors Joves Emprenedors

a) Import de la línia de finançament: 25.000.000 €, a aportar per ENISA.

b) Beneficiaris:

Els emprenedors que es beneficien d’aquesta línia de finançament han de tenir constituïdes les seves empreses en el moment de demanar el préstec a ENISA a través de qualsevol de les AJE’s que siguin membres de CEAJE. Aquestes empreses han de complir els requisits:

 • El seu domicili social, i àmbit de realització de la seva activitat principal, sigui el territori espanyol.
 • Estar constituïda i com a societat mercantil (no societats civils ni autònoms)
 • Ser petita i mitjana empresa, d’acord amb la definició recollida en l’annex I del Reglament de la Comissió Europea número 800/2008, de 6 d’agost i amb forma societària.
 • Estar emmarcada en qualsevol sector d’activitat, excepte l’immobiliari i el financer.
 • La seva constitució s’ha d’haver produït, com a màxim, en els vint mesos anteriors a la presentació de la sol•licitud.
 • Presentar un pla de negoci tècnica, econòmica i financerament viable.
 • La edat del promotor ha de ser inferior a 35 anys.

c) Pla d’empresa: Requisits mínims.

– Inclusió d’aspectes innovadors, relacionats amb el producte i / o servei de la societat, la seva producció, comercialització, gestió, etc.

– Inversions a finançar (indistintament)

I. Adquisició d’actius fixos.
II. Actiu circulant necessari per al desenvolupament de l’activitat

– La societat beneficiària ha de cobrir, amb recursos propis, almenys un 15% del pla d’inversió.  Les aportacions poden ser dineràries o no, sempre i quan aquestes últimes no superin el 50% de l’aportació a càrrec de la societat beneficiària.

d) Condicions financeres:

El producte i les condicions són des de data 1 de gener del 2011 les següents:

 • Instrument: préstec participatiu.
 • Import màxim del préstec: 50.000 €.
 • Tipus d’interès mínim (fix): Euribor a un any + 2,0%.
 • Tipus d’interès variable: Es determinarà en funció de la rendibilitat financera de l’empresa .*
 • Comissió d’obertura: 0,5%.
 • Despeses d’estudi: 0%.
 • Cost de les garanties: no necessita aval.
 • Període màxim d’amortització: 4 anys.
 • Carència: mínim 6 mesos per a l’amortització del capital, no dels interessos.
 • El préstec finançarà l’adquisició d’actius fix i circulant necessaris per al desenvolupament de l’activitat.
 • L’empresa beneficiària haurà d’aportar, en forma de recursos propis, almenys un 15% de la quantia del préstec rebut per ENISA. Les aportacions poden ser dineràries o no dineràries, sempre que aquestes últimes no superin el 50% de l’aportació a càrrec de la societat beneficiària.

* El tipus d’interès s’aplicarà en dos trams:

Un primer tram que es meritarà a un tipus determinat per l’EURIBOR a un any més 2,0 punts percentuals. La seva liquidació serà per trimestres naturals vençuts.

Un segon tram que es meritarà a un tipus nominal anual calculat sobre la base del percentatge que, en cada exercici, representi el resultat de l’exercici complet abans d’impostos sobre els fons propis mitjans de l’empresa prestatària (ambdós de l’exercici al qual correspon la liquidació de interessos). Una vegada determinat aquest percentatge, es restaran els punts percentuals en què s’expressi el primer tram, constituint la diferència resultant el tipus nominal anual al qual s’ha d’efectuar la liquidació de l’interès exigible en aquest segon tram. En el cas que aquest percentatge resulta negatiu, es considerarà com a tipus zero.

En cap cas el tipus resultant de la suma dels dos trams superarà el 6%.

El tipus corresponent al segon tram es liquidarà cada 15 de novembre, una vegada que l’empresa hagi presentat els comptes en el Registre Mercantil. Per calcular la prestatària haurà de remetre a ENISA, abans de cada 30 de setembre, una còpia de les esmentades comptes i una còpia del resguard de presentació de les mateixes en el Registre, ambdós documents segellats i rubricats pels representants legals de la mateixa. En cas de no presentar la informació assenyalada en el termini indicat, ENISA practicarà una liquidació al tipus màxim de possible, és a dir, del 6%.
En el supòsit d’amortització anticipada del préstec, s’ha de satisfer una comissió del 2% de la quantitat amortitzada.

f) Desenvolupament del projecte:

El desenvolupament del “Projecte” es realitzarà en tres fases:

1. Sol•licitud i gestió de la proposta de finançament davant AIJEC-Joves Empresaris.

AIJEC informarà al promotor sobre les característiques bàsiques del “Projecte” (requisits i condicions) i el procediment a seguir. Així mateix orientarà, informarà i assessorarà al sol•licitant en el desenvolupament del pla d’empresa, sempre seguint les directrius de CEAJE.

Tota la documentació demanada serà remesa per mitjans electrònics a CEAJE, acompanyant-la d’un Informe Executiu que contingui la informació més rellevant del pla d’empresa i una valoració tècnica i econòmica sobre la seva viabilitat.

AIJEC no presentarà a CEAJE les sol • licituds:

– Que no reuneixin les condicions establertes
– Que no acompanyin tota la documentació descrita a l’apartat següent, o aquella que sigui requerida per a una millor avaluació del pla d’empresa.
– La valoració tècnica i econòmica no resultin, segons aquesta, viables.

2. Anàlisi i revisió – CEAJE

CEAJE s’ocuparà d’analitzar i revisar tota la documentació. Contactarà amb els sol•licitants, i / o amb el responsable tècnic de AIJEC, amb la finalitat de solucionar les incidències que poguessin sorgir.

El tècnic responsable de CEAJE elaborarà un Informe Executiu de Viabilitat amb els mateixos continguts que el dels tècnics de AIJEC

CEAJE disposarà d’un termini màxim de 7 dies, comptat a partir del dia de recepció de l’expedient, per remetre’l a ENISA. No obstant això, i en els mateixos supòsits previstos per AIJEC, CEAJE podrà descartar la sol•licitud comunicant tant a aquesta com a la part sol•licitant.

3. Presa de decisió – ENISA

Tramès per CEAJE tot l’expedient, ENISA prendrà la decisió final sobre la concessió o no del préstec. CEAJE i ENISA convocaran les reunions tècniques que considerin necessàries per al bon desenvolupament del “Projecte”.

La decisió adoptada per ENISA serà notificada a l’interessat i a CEAJE. En cas favorable, aquesta notificació contindrà l’import concedit, termini d’amortització, i altres condicions, així com la data i mode de formalització.

g) Període de recepció de sol•licituds de préstecs en les AIJEC i ENISA s’estendrà fins 2012.

h) Documentació necessària per presentar sol•licitud de préstec (en format electrònic i castellà):

– Document de sol•licitud de préstec
– Fotocòpia DNI del sol•licitant/s
– Currículum vitae dels promotors
– Fotocòpia Model 036 – Declaració censal d’alta
– Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat
– Pla d’empresa
– Compromís del sol•licitant /s amb el projecte empresarial.
– Les empreses que portin més de 6 mesos d’activitat, hauran de presentar també els seus estats comptables, signats pels promotors: el balanç de situació i compte de pèrdues i guanys, des d’ inici de l’activitat fins la data de presentació de la sol•licitud.
– Certificat d’estar a corrent de pagament amb la Seguretat Social. En cas de no estar inscrit: certificació negativa.
– Certificat d’estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributària (Hisenda). Aquest certificat ha d’estar expedit per tal de contractar amb el sector públic, no per demanar subvencions.
– Fotocòpia del CIF de la societat.
– Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat inscrita en el Registre Mercantil, així com posteriors modificacions.

Així mateix s’informa que l’antiguitat de l’empresa es prendrà a partir de la indicada en el model 036 (alta censal a Hisenda) i fins la data de sol.licitud ferm a la AJE.

•  Reiterem que no es tramitarà cap expedient si falta algun dels requisits referits en el procediment, pregant que, per facilitar la gestió dels mateixos, la tramesa de la documentació sigui únic i complet.

•   Els sol•licitants també hauran d’omplir un Pla d’Empresa on  s’identifiqui, descrigui i analitzi la iniciativa empresarial, amb especial atenció en l’apartat econòmic financer:

– Pla d’inversió i finançament a tres anys
– Previsió de resultats a tres anys
– Cash flow provisional a 3 anys
– Justificació dels ingressos,
– Plantilla estimada (incloent socis)
– Fotocòpia de factures proforma o pressupostos que justifiquin la inversió
– Autoritzacions específiques, en el cas de ser necessàries, per al desenvolupament de l’activitat.
– En el seu cas, contracte d’arrendament del local/s on es desenvolupa l’activitat o esborrany d’aquest.

AIJEC facilitarà un model tipus que reculli la informació de les diferents àrees de la gestió empresarial: estudi de mercat, pla de màrqueting, infraestructures, recursos humans, etc.

Sense perjudici d’això, els sol•licitants s’han de comprometre a facilitar tota la informació complementària els sigui requerida per a una millor avaluació de la iniciativa.

Per a demanar la documentació per poder sol•licitar el préstec i més informació: aijec@aijec.es o 93 430 55 00 / 93 551 44 74

David Anton, President d’AIJEC Maresme, explica aquesta línea de finançament a Mataró Ràdio. Escolta l’entrevista aquí.

Impacte als mitjans de comunicació aqui.
Via: Aijec
10/11/2010

jornada “Business Àngels. Parlant amb els àngels”

El dijous 11 de novembre la Xarxa Banc celebra al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona la jornada “Business Àngels. Parlant amb els àngels”, en el marc de la campanya “Injectem confiança en l’economia”.

S’hi debatran temes com “El finançament de projectes de base tecnològica” i “Com parlar amb els àngels”.

Via: Butlletí persones emprenedores

21/10/2010

Jornada: Microfinances per a emprenedors.

El divendres 29 d’octubre es farà la jornada: Microfinances per a emprenedors.

Aquesta jornada l’organitza la fundació privada per a la promoció de l’autoocupació de Catalunya.

 

Via: Autoocupació

29/01/2010

Microcrèdits per a petits negocis

Un microcrèdit és la fórmula obtinguda a partir de concedir petites quantitats de diners a persones que tenen una idea de negoci viable però que no disposen d’avals per iniciar-la. La quantitat màxima no arriba als 30.000 euros.

Les passes a seguir són:

 • Avaluació de la qualitat del projecte: analitzaran la idea de negoci del candidat i les seves possibilitats de tenir èxit en el mercat, mesuraran les seves fortaleses i debilitats, li aconsellaran sobre possibles millores en el pla d’empresa i, a partir d’aquest treball conjunt, es determinarà si el projecte té viabilitat o no. Si es dóna el vistiplau, aquest serà el millor aval amb què compti el sol·licitant davant l’entitat financera.
 • Documentació necessària: els documents poden variar en funció de l’entitat a la que es vagi. Els principals són:
 • Informe favorable de viabilitat emès per l’entitat col·laboradora.
 • Formulari de sol licitud del microcrèdit.
 • DNI o NIF.
 • Currículum Vitae (títols formatius, experiència professional …).
 • Informe de Vida Laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (si hi ha cotització a Espanya).
 • Declaració de la Renda.
 • Referències personals i / o professionals.
 • Factures proforma o pressupostos que justifiquin la inversió (en el cas de destinar el crèdit a ampliar el negoci ).
 • Informació sobre els fons propis que aportarien.
 • Justificant dels pagaments de crèdits que s’abonin (en cas d’haver-los).
 • Autorització per sol licitar informe de la CIRBE (Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya), que és el servei que recull l’historial creditici de les persones físiques i jurídiques.
 • Presentació de la sol·licitud a l’oficina de l’entitat financera.
 • Entrevista personal: és el moment de que el sol.licitant exposi la idea de negoci i aclareixi els dubtes de la persona que ha de concedir el microcrèdit.
 • Vistiplau de l’entitat financera: els experts valoraran les qüestions econòmiques, però també factors com el bagatge o la formació teòrica i pràctica del candidat.
 • Concessió del microcrèdit: es posa en marxa el projecte i es comença a treballar.
 • Formalització del préstec: es podrà disposar dels diners a l’oficina amb la que s’hagi acordat el crèdit.

Via: Consumer

14/12/2009

Saps que és un rènting

El rènting és un contracte de lloguer de determinat tipus de béns d’alta depreciació. El rènting facilita l’ús de béns mobles a canvi d’una quota periòdica.

El marc legal que li és aplicable es circumscriu a la regulació que conté el Codi Civil sobre arrendament de béns mobles i, per descomptat, els contractes específics que signen les companyies de Renting amb els seus clients.

El termini d’aquest tipus de contractes és variable d’acord a les condicions particulars de cada cas, però el mateix sol ser superior a 12 mesos i inferior als 60 mesos (5 anys).

Aquest producte és de gran utilitat tant per a les empreses com per als particulars i que permetrà disposar d’un bé moble, normalment un vehicle, maquinària, equips informàtics, o mobiliari, sense haver d’enfrontar la disminució de les disponibilitats o l’increment de l’endeutament que suposaria l’adquisició d’aquests béns.

El rènting es diferencia del lísing en què no té l’opció de compra. En finalitzar el contracte les possibilitats en termes generals són dues:

 • a) tornar el bé moble a l’arrendador i contractar-ne un de nou
 • b) ampliar el termini l’operació de Renting per un any més o refinançar el bé.

Normalment quan el bé subjecte a rènting és un automòbil, la quota abonada inclourà a més del preu del lloguer una sèrie de serveis addicionals com assegurança a tot risc, manteniment i reparacions, canvi de rodes, pagament d’impostos, vehicles de substitució, o altres que poden resultar molt útils per als seus contractants.

Via: todoproductosfinancieros

%d bloggers like this: