Posts tagged ‘préstecs’

25/02/2013

Préstecs ICO per empreses i emprenedors 2013

 • Finançament orientat a autònoms i empreses espanyoles.
 • També poden sol·licitar finançament amb càrrec a aquesta línia els particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges.
 • La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.
 • L’esquema de funcionament de la Línia ICO en el següent:

Condicions

 • Import de l’operació: fins a un màxim de 10 milions d’euros per client, en una o diverses operacions.
 • Conceptes finançables: els préstecs podran destinar a finançar:
 • Liquiditat: les necessitats de circulant, com ara despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.
  read more »

Etiquetes: , ,
01/10/2012

Turisme Futur 2012 nova línia de préstecs per a pimes del sector turístic de l’ICF

Línia de préstecs en col·laboració amb la Direcció General de Turisme i Avalis de Catalunya, SGR, per a pimes del sector turístic amb domicili social a Catalunya per a inversions al mateix territori. Avalis avalarà, de manera solidària, als seus socis partícips en les operacions emparades per aquest conveni.

Condicions financeres

Condicions del préstec:

 • Import: mínim 40.000€ i màxim 800.000€.
 • Termini: 8 anys amb 1 de carència inclòs.
 • Interès: Euríbor 12 mesos més 4,50%.
 • Comissió d’estudi: 0%.
 • Comissió d’obertura: del 0,50% de l’import del préstec.
 • Amortització: quotes mensuals.
 • Garanties: aval 100% d’Avalis de Catalunya.

Condicions de l’aval:

 • Termini: fins a l’amortització del préstec.
 • Mutualitat: entre l’1,50% i el 4% de l’import de l’aval (segons CNAE).
 • Comissió de risc: fins a l’1,10% del principal del crèdit no amortitzat.
 • Comissió d’estudi: 0%.
 • Comissió d’obertura: del 0,50% de l’import de l’aval.
 • Garanties: pignoració de les participacions i qualsevol altre que Avalis consideri necessària.

Tramitació

1. Omplir i presentar l’imprès de sol·licitud d’informe d’elegibilitat que trobareu més avall, juntament amb el projecte i la documentació que s’hi indica a:

– La Direcció General de Turisme, l’adreça de la qual podreu trobar aquí .

– Qualsevol Oficina de Gestió Empresarial. Trobeu la més propera clicant aquí .

2. Sol·licitar el préstec de l’ICF i l’aval d’Avalis de Catalunya, SGR, clicant aquí  i seleccionar la línia especial Turisme Futur.

Avalis facilitarà tota la documentació necessària a l’ICF. Per a l’aprovació de l’operació de préstec, caldrà l’aprovació prèvia de l’aval per part d’Avalis de Catalunya, SGR.

La signatura del préstec i de l’aval es farà en unitat d’acte.

Més info

Etiquetes: , ,
27/06/2012

Ajuts de la convocatòria 2012 del subprograma INNPACTO

INNPACTO vol  fomentar la col·laboració entre el teixit productiu i els agents d’R + D, en un escenari pressupostari complicat, les condicions de crèdit per a les empreses són molt favorables. Són préstecs a l’1% d’interès, amb 8 anys d’amortització, inclosos 2 anys de carència. El crèdit concedit pot cobrir fins al 95% del pressupost finançable de l’empresa.
Està dirigit a tots els agents del sistema espanyol de Ciència-Tecnologia-Empresa: empreses, universitats públiques i privades, centres de recerca públics i privats, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials, organismes públics d’investigació, etc.
Així mateix, els projectes finançats són projectes de desenvolupament experimental amb un pressupost mínim de 500.000 euros i amb una durada mínima de dos anys i màxima de quatre.

read more »

16/03/2012

Nova convocatòria d’ACC10 d’ajuts a la Innovació per a empreses

Servei d’Informació i Assessorament Empresarial: 93 476 72 06 info[arrova]acc10.cat

Ajut Termini Resum Normativa Sol·licitud
Préstec i+i
Préstecs en condicions preferents de garanties per al finançament de projectes d’innovació, internacionalització i industrialització.
Obert
12/08/2011 a 15/10/2012
 Fitxa  Normativa  Sol·licitud
Nuclis d’innovació tecnològica – Nuclis Nacionals
Realitzat en consorci amb un mínim de 4 empreses catalanes independents.
Obert
13/03 a 02/05
 Fitxa  Normativa  Sol·licitud
Nuclis d’innovació tecnològica – Nuclis Transnacionals ERANET
Realitzat en consorci amb un mínim 2 empreses independents (1 empresa catalana + 1 empresa d’una regió/país participant al programa corresponent).
Obert Eurotransbio:
13/03 a 19/04
Olae+:
07/05 a 07/06
Manunet:
18/06 a 18/07
 Fitxa  Normativa  Sol·licitud

Via: Acc10

Etiquetes: , ,
01/03/2012

Préstecs de fins a 1,5M€ per crear un mercat més eficaç per a la transmissió d’empreses.

S’ha ampliat el programa de préstecs del Pla de Continuïtat Empresarial al conjunt de l’any 2012. Els beneficiaris són les pimes que desitgin transmetre la seva activitat i els emprenedors que vulguin iniciar una activitat econòmica en el món de l’empresa a través d’un negoci consolidat.

Què s’ofereix

El que es concedeix és un préstec participatiu amb un venciment màxim de 9 anys i fins a set anys de carència. El tipus d’interès varia en funció dels resultats de l’empresa beneficiària establint un mínim i un màxim.

 • El mínim és l’Euribor a un any més el 0,75% que s’ha de pagar trimestralment, mentre que el màxim és de fins a sis punts percentuals en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, que es paga anualment. Cal assenyalar que tots els interessos són deduïbles de l’impost sobre societats.
 • Les pimes i els emprenedors podran obtenir préstecs des de 100.000 euros fins a 1,5 M€ i no s’exigeixen garanties. La comissió d’obertura és l’equivalent al 0,5% de l’import del préstec i l’amortització anticipada és del 2% de la quantitat amortitzada.
  read more »

17/10/2011

Préstecs de fins a 200.000 euros per a la internacionalització de les pimes

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i l’Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX), dependent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, han subscrit un acord que permetrà millorar les condicions de finançament de les pimes que vulguin internacionalitzar-se. En virtut d’aquest conveni, les empreses que sol·licitin un préstec de la Línia ICOdirecto en la modalitat de liquiditat per sortir a l’exterior, podran beneficiar d’una bonificació del ICEX d’un 1% en el tipus d’interès.

A les operacions de finançament se’ls aplicaran les condicions financeres de la Línia ICOdirecto en la modalitat de liquiditat.Podran accedir-hi les pimes que necessitin finançament per a projectes d’internacionalització o potenciar la seva sortida a l’exterior.

D’acord amb les condicions actuals, s’estableix un import màxim de préstec per client de 200.000 euros, amb tres anys d’amortització i un any de carència del principal. El tipus d’interès és variable, amb la referència de l’Euribor a sis mesos més un 4% (400 punts bàsics), revisable semestralment. Els pagaments es realitzaran cada mes i comptarà amb una comissió d’obertura del 0,5% sobre l’import formalitzat, amb un mínim de 60 euros. Els projectes hauran de ser prèviament avaluats positivament per l’ICEX per obtenir una bonificació del tipus d’interès.

Via: Vertice

15/09/2011

Préstec d’Acc10 per a projectes d’innovació, internacionalització i industrialització.

Préstecs en condicions preferents de garanties per al finançament de projectes d’innovació, internacionalització i industrialització.

Etiquetes: ,
21/03/2011

Línia de finançament per a joves emprenedors de l’Aijec

 

L’AIJEC posa a disposició dels joves empresaris una nova línia de finançament per a la creació i el desenvolupament de projectes empresarials amb l’única garantia de la viabilitat del projecte empresarial.

Aquesta interessant eina és fruit de l’acord entre la Confederació Espanyola d’Associacions de Joves Empresaris-CEAJE i l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA) per a que empresaris que necessiten finançament per a les seves petites i mitjanes empreses puguin disposar de préstecs de fins al 85% de la inversió necessària i amb un límit de 50.000 euros.

L’objectiu d’aquest acord és estimular la creació d’empreses promogudes per joves emprenedors, facilitant per a això l’accés a un finançament preferent d’inversions en adquisició d’actius fixos o per l’actiu circulant necessari per al desenvolupament de l’activitat, amb l’única garantia de seu projecte empresarial.

La nova línia de crèdit disposarà d’un import de 25 milions d’euros, i estarà vigent fins a dos mil dotze. La gestió i tramitació de les sol·licituds es farà exclusivament per les diferents associacions de joves empresaris que hi ha a tot Espanya.

Característiques bàsiques de la línia Joves Emprenedors Joves Emprenedors

a) Import de la línia de finançament: 25.000.000 €, a aportar per ENISA.

b) Beneficiaris:

Els emprenedors que es beneficien d’aquesta línia de finançament han de tenir constituïdes les seves empreses en el moment de demanar el préstec a ENISA a través de qualsevol de les AJE’s que siguin membres de CEAJE. Aquestes empreses han de complir els requisits:

 • El seu domicili social, i àmbit de realització de la seva activitat principal, sigui el territori espanyol.
 • Estar constituïda i com a societat mercantil (no societats civils ni autònoms)
 • Ser petita i mitjana empresa, d’acord amb la definició recollida en l’annex I del Reglament de la Comissió Europea número 800/2008, de 6 d’agost i amb forma societària.
 • Estar emmarcada en qualsevol sector d’activitat, excepte l’immobiliari i el financer.
 • La seva constitució s’ha d’haver produït, com a màxim, en els vint mesos anteriors a la presentació de la sol•licitud.
 • Presentar un pla de negoci tècnica, econòmica i financerament viable.
 • La edat del promotor ha de ser inferior a 35 anys.

c) Pla d’empresa: Requisits mínims.

– Inclusió d’aspectes innovadors, relacionats amb el producte i / o servei de la societat, la seva producció, comercialització, gestió, etc.

– Inversions a finançar (indistintament)

I. Adquisició d’actius fixos.
II. Actiu circulant necessari per al desenvolupament de l’activitat

– La societat beneficiària ha de cobrir, amb recursos propis, almenys un 15% del pla d’inversió.  Les aportacions poden ser dineràries o no, sempre i quan aquestes últimes no superin el 50% de l’aportació a càrrec de la societat beneficiària.

d) Condicions financeres:

El producte i les condicions són des de data 1 de gener del 2011 les següents:

 • Instrument: préstec participatiu.
 • Import màxim del préstec: 50.000 €.
 • Tipus d’interès mínim (fix): Euribor a un any + 2,0%.
 • Tipus d’interès variable: Es determinarà en funció de la rendibilitat financera de l’empresa .*
 • Comissió d’obertura: 0,5%.
 • Despeses d’estudi: 0%.
 • Cost de les garanties: no necessita aval.
 • Període màxim d’amortització: 4 anys.
 • Carència: mínim 6 mesos per a l’amortització del capital, no dels interessos.
 • El préstec finançarà l’adquisició d’actius fix i circulant necessaris per al desenvolupament de l’activitat.
 • L’empresa beneficiària haurà d’aportar, en forma de recursos propis, almenys un 15% de la quantia del préstec rebut per ENISA. Les aportacions poden ser dineràries o no dineràries, sempre que aquestes últimes no superin el 50% de l’aportació a càrrec de la societat beneficiària.

* El tipus d’interès s’aplicarà en dos trams:

Un primer tram que es meritarà a un tipus determinat per l’EURIBOR a un any més 2,0 punts percentuals. La seva liquidació serà per trimestres naturals vençuts.

Un segon tram que es meritarà a un tipus nominal anual calculat sobre la base del percentatge que, en cada exercici, representi el resultat de l’exercici complet abans d’impostos sobre els fons propis mitjans de l’empresa prestatària (ambdós de l’exercici al qual correspon la liquidació de interessos). Una vegada determinat aquest percentatge, es restaran els punts percentuals en què s’expressi el primer tram, constituint la diferència resultant el tipus nominal anual al qual s’ha d’efectuar la liquidació de l’interès exigible en aquest segon tram. En el cas que aquest percentatge resulta negatiu, es considerarà com a tipus zero.

En cap cas el tipus resultant de la suma dels dos trams superarà el 6%.

El tipus corresponent al segon tram es liquidarà cada 15 de novembre, una vegada que l’empresa hagi presentat els comptes en el Registre Mercantil. Per calcular la prestatària haurà de remetre a ENISA, abans de cada 30 de setembre, una còpia de les esmentades comptes i una còpia del resguard de presentació de les mateixes en el Registre, ambdós documents segellats i rubricats pels representants legals de la mateixa. En cas de no presentar la informació assenyalada en el termini indicat, ENISA practicarà una liquidació al tipus màxim de possible, és a dir, del 6%.
En el supòsit d’amortització anticipada del préstec, s’ha de satisfer una comissió del 2% de la quantitat amortitzada.

f) Desenvolupament del projecte:

El desenvolupament del “Projecte” es realitzarà en tres fases:

1. Sol•licitud i gestió de la proposta de finançament davant AIJEC-Joves Empresaris.

AIJEC informarà al promotor sobre les característiques bàsiques del “Projecte” (requisits i condicions) i el procediment a seguir. Així mateix orientarà, informarà i assessorarà al sol•licitant en el desenvolupament del pla d’empresa, sempre seguint les directrius de CEAJE.

Tota la documentació demanada serà remesa per mitjans electrònics a CEAJE, acompanyant-la d’un Informe Executiu que contingui la informació més rellevant del pla d’empresa i una valoració tècnica i econòmica sobre la seva viabilitat.

AIJEC no presentarà a CEAJE les sol • licituds:

– Que no reuneixin les condicions establertes
– Que no acompanyin tota la documentació descrita a l’apartat següent, o aquella que sigui requerida per a una millor avaluació del pla d’empresa.
– La valoració tècnica i econòmica no resultin, segons aquesta, viables.

2. Anàlisi i revisió – CEAJE

CEAJE s’ocuparà d’analitzar i revisar tota la documentació. Contactarà amb els sol•licitants, i / o amb el responsable tècnic de AIJEC, amb la finalitat de solucionar les incidències que poguessin sorgir.

El tècnic responsable de CEAJE elaborarà un Informe Executiu de Viabilitat amb els mateixos continguts que el dels tècnics de AIJEC

CEAJE disposarà d’un termini màxim de 7 dies, comptat a partir del dia de recepció de l’expedient, per remetre’l a ENISA. No obstant això, i en els mateixos supòsits previstos per AIJEC, CEAJE podrà descartar la sol•licitud comunicant tant a aquesta com a la part sol•licitant.

3. Presa de decisió – ENISA

Tramès per CEAJE tot l’expedient, ENISA prendrà la decisió final sobre la concessió o no del préstec. CEAJE i ENISA convocaran les reunions tècniques que considerin necessàries per al bon desenvolupament del “Projecte”.

La decisió adoptada per ENISA serà notificada a l’interessat i a CEAJE. En cas favorable, aquesta notificació contindrà l’import concedit, termini d’amortització, i altres condicions, així com la data i mode de formalització.

g) Període de recepció de sol•licituds de préstecs en les AIJEC i ENISA s’estendrà fins 2012.

h) Documentació necessària per presentar sol•licitud de préstec (en format electrònic i castellà):

– Document de sol•licitud de préstec
– Fotocòpia DNI del sol•licitant/s
– Currículum vitae dels promotors
– Fotocòpia Model 036 – Declaració censal d’alta
– Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat
– Pla d’empresa
– Compromís del sol•licitant /s amb el projecte empresarial.
– Les empreses que portin més de 6 mesos d’activitat, hauran de presentar també els seus estats comptables, signats pels promotors: el balanç de situació i compte de pèrdues i guanys, des d’ inici de l’activitat fins la data de presentació de la sol•licitud.
– Certificat d’estar a corrent de pagament amb la Seguretat Social. En cas de no estar inscrit: certificació negativa.
– Certificat d’estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributària (Hisenda). Aquest certificat ha d’estar expedit per tal de contractar amb el sector públic, no per demanar subvencions.
– Fotocòpia del CIF de la societat.
– Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat inscrita en el Registre Mercantil, així com posteriors modificacions.

Així mateix s’informa que l’antiguitat de l’empresa es prendrà a partir de la indicada en el model 036 (alta censal a Hisenda) i fins la data de sol.licitud ferm a la AJE.

•  Reiterem que no es tramitarà cap expedient si falta algun dels requisits referits en el procediment, pregant que, per facilitar la gestió dels mateixos, la tramesa de la documentació sigui únic i complet.

•   Els sol•licitants també hauran d’omplir un Pla d’Empresa on  s’identifiqui, descrigui i analitzi la iniciativa empresarial, amb especial atenció en l’apartat econòmic financer:

– Pla d’inversió i finançament a tres anys
– Previsió de resultats a tres anys
– Cash flow provisional a 3 anys
– Justificació dels ingressos,
– Plantilla estimada (incloent socis)
– Fotocòpia de factures proforma o pressupostos que justifiquin la inversió
– Autoritzacions específiques, en el cas de ser necessàries, per al desenvolupament de l’activitat.
– En el seu cas, contracte d’arrendament del local/s on es desenvolupa l’activitat o esborrany d’aquest.

AIJEC facilitarà un model tipus que reculli la informació de les diferents àrees de la gestió empresarial: estudi de mercat, pla de màrqueting, infraestructures, recursos humans, etc.

Sense perjudici d’això, els sol•licitants s’han de comprometre a facilitar tota la informació complementària els sigui requerida per a una millor avaluació de la iniciativa.

Per a demanar la documentació per poder sol•licitar el préstec i més informació: aijec@aijec.es o 93 430 55 00 / 93 551 44 74

David Anton, President d’AIJEC Maresme, explica aquesta línea de finançament a Mataró Ràdio. Escolta l’entrevista aquí.

Impacte als mitjans de comunicació aqui.
Via: Aijec
%d bloggers like this: