Posts tagged ‘ocupació’

03/12/2012

Conclusions del ‘Future trends forum XVIII’, propostes per la creació d’ocupació a Espanya

La fundació Bankinter ha publicat l’informe resum de la XVIII reunió del Future Trends Fòrum sobre la relació entre la innovació i la creació d’ocupació en les economies desenvolupades.

 

Via: Fundación bankinter

05/02/2012

Quines són les millores feines pel 2012

La consultora de selecció del Grup Adecco, Adecco Professional, ha publicat, per setè any consecutiu, l’informe “Els + buscats” que recull els perfils professionals amb millors expectatives laborals de l’àrea comercial, sanitària, financera, legal, d’enginyeria i de les tecnologies de la informació.


El balanç inclou, a més, quins són els perfils amb major cotització i entre ells destaca el de consultor SAP, director financer internacional, enginyer de producció i producte, radiòleg i market manager.

read more »

Etiquetes: ,
03/02/2012

Estudi: les petites empreses creen el 85% dels llocs de treball nous, segons la Comissió Europea

La Comissió Europea ha presentat un estudi sobre la contribució de les PIME a la creació d’ocupació. Segons l’estudi, entre els anys 2002 i 2010 les PIME van crear el 85% dels llocs de treball nets nous de la UE.

Aquesta xifra és considerablement superior a la quota del 67% que tenen les PIME en l’ocupació total. Durant el període en qüestió, l’ocupació neta en l’economia empresarial de la UE va augmentar una mitjana d’1,1 M de llocs de treball anuals.

read more »

02/08/2011

Programa d’ajuts a zones mineres

Objecte

Col·laborar en la formació en les zones mineres del carbó, com a mitjà per millorar les possibilitats d’ocupació i qualificació, donant suport accions formatives mitjançant el finançament dels costos derivats de la seva gestió i realització, així com fomentar la inserció laboral de personal qualificat en les empreses i entitats amb projectes subvencionats per l’Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres.

Beneficiaris

Podrà demanar aquests ajuts qualsevol entitat jurídica, ja sigui pública o privada, que acreditin experiència, en la realització d’activitats d’aquest caràcter.

Conceptes subvencionables

Les accions formatives que tinguin com a objecte i finalitat millorar la capacitació i qualificació professional dels recursos humans de la zona.

Quantia

Les ajudes estan destinades a sufragar les despeses derivades de la gestió i realització de les accions. Amb caràcter general, aquestes ajudes podran finançar un màxim del 100% del cost total de l’acció formativa de què es tracti, d’acord amb el pressupost que sigui presentat i aprovat.

Termini de presentació

Fins al dia 2 desembre 2011

Via: Portal de empresas

Etiquetes: , ,
30/12/2010

Convocatòries Caja Madrid d’Acció Social 2011

L‘Obra Social de Caja Madrid treu les següents convocatòries:

 • Convocatòria de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència.
 • Convocatòria d’integració social i lluita contra la pobresa.
 • Convocatòria de creació i foment de l’ocupació.

Important, es poden presentar entitats socials privades sense ànim de lucre, que persegueixin fins d’interès general, legalment constituïdes sota la forma jurídica d’associació declarada d’utilitat pública pel Ministeri de l’Interior o, fundació, federació, confederació cooperativa d’integració social o cooperativa de iniciativa social. En la Convocatòria d’Ocupació podran concórrer els centres especials d’ocupació i les empreses de promoció i inserció laboral. Aquestes entitats han de tenir domicili a Espanya i reunir els requisits establerts a les bases d’aquestes convocatòries.

Tipologies de les convocatòries:

 • Convocatòria de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència:
  • Implantació de desenvolupaments innovadors al servei de la promoció de l’autonomia, l’accessibilitat integradora i l’atenció a la dependència.
  • Formació.
  • Sistemes d’informació i assessorament de noves tecnologies i/o xarxes socials.
  • Promoció del voluntariat.
  • Equipament de centres d’atenció socio-assistencial.
 • Convocatòria d’integració social i lluita contra la pobresa:
  • Implantació de desenvolupaments innovadors al servei de la integració social i l’accessibilitat inclusiva.
  • Formació.
  • Sistemes d’informació i assessorament de noves tecnologies i/o xarxes socials.
  • Promoció del voluntariat.
  • Equipament de centres d’atenció socio-assistencial.
 • Convocatòria de creació i foment de l’ocupació.
  • Formació per a la ocupació.
  • Creació de nous llocs de feina.
  • Implantació de desenvolupaments innovadors al servei de la promoció de l’ocupació i l’accessibilitat inclusiva.
  • Equipament relacionat amb la creació i l’accés a l’ocupació.

Requisits de les entitats beneficiàries:

 • Entitats privades sense ànim de lucre.
 • Que tinguin finalitats d’interès general.
 • Legalment constituïdes com a associació declarada d’utilitat pública pel ministeri de l’Interior, o fundació, federació, confederació cooperativa d’integració social o cooperativa d’iniciativa social.

Requisits dels projectes:

 • Incloure el pla de difusió del projecte i la col·laboració amb la Obra Social a la difusió.
 • Acreditar la necessitat social del projecte i els ajustos a les necessitats del col·lectiu al que va dirigit.
 • Ser innovador i aportar aspectes diferenciadors.
 • Incorporar intervencions de voluntariat.
 • Període d’execució no superior a 12 mesos.

Quantia: no superior a 50.000 € o el 50% del cost total del projecte.

Termini de presentació de sol·licituds 31 de gener de 2011.

Més informació: Resum./ Bases. / Registre d’entitats.

Via: Punttic

26/01/2009

Convocatòria de la Fundación Biodiversidad

La Fundación Biodiversidad ha obert una nova convocatòria de projectes, dins del seu programa EmpleaVerde.  Els projectes poden tenir una durada d’1 a 2 anys i un pressupost que oscil li entre 150.000 i 400.000 euros. Rebran un cofinançament del FSE d’un 80 per cent o un 50 per cent, segons la regió.

S’hi poden presentar entitats sense ànim de lucre que no hagin estat beneficiàries del Programa empleaverde 2008. Les entitats que presentin un projecte poden trobar suport financer per al cofinançament del projecte per part d’empreses o entitats sense ànim de lucre.

Els projectes han de promocionar i millorar l’ocupació, en general, i  del sector ambiental, en particular; augmentant les competències i la qualificació dels treballadors en temes ambientals i de sostenibilitat; adaptant les activitats econòmiques a la normativa ambiental i impulsant la sostenibilitat de les activitats econòmiques.

Via: Fundación Biodiversidad

%d bloggers like this: