Posts tagged ‘jubilació’

18/12/2012

Com es jubila anticipadament un autònom

Un treballador autònom generalment no es pot jubilar abans de tenir 65 anys, però hi ha casos especials a partir de l’1 de gener de 2013.


Segons la llei del 27/2011 d’1 d’agost jubilació anticipada només s’aconseguirà amb 63 anys, inclosos els autònoms. Serà voluntària i haurà de complir una sèrie de requisits.

 1. Haver complert 63 anys.
 2. Acreditar un període mínim de cotització efectiva d’uns 33 anys sense que es tingui en compte la part proporcional de paga extraordinàries. Es computarà també com a cotitzat a la Seguretat Social el període de prestació del servei militar obligatori o la prestació social substitutòria amb límit d’un any.
 3. Un cop acreditats els dos punts anteriors, l’import de la pensió ha de ser superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l’interessat (per la seva situació familiar al compliment amb 65 anys). Si no es dóna aquest cas no es podrà accedir a la jubilació anticipada.
  read more »

14/09/2009

Com rescatar anticipadament el Pla de Pensions si estàs aturat

La crisi està provocant que moltes famílies hagin de recórrer al rescat anticipat dels seus plans de pensions.

En el cas d’atur de llarga duració es va publicar l’1 d’agost el Reial Decret 1299/2009 sobre les passes a seguir.

Requisits legals

Per poder exercir aquest rescat anticipat s’han de complir tres requisits:

 • Trobar-se en la situació legal d’atur. A més dels casos usuals de baixa no voluntària a l’empresa, es presenten situacions d’expedients de regulació d’ocupació i reduccions de plantilla. En el cas dels treballadors per compte propi o autònoms, només cal haver cursat la baixa en la seva activitat.
 • No tenir dret a prestacions contributives per atur o haver-les esgotat. En aquest cas, s’exclouen com condicionants percebre el subsidi per atur o la recentment aprovada ajuda dels 420 euros.
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació a les Oficines estatals destinades a aquests efectes.

Documentació a presentar a l’entitat gestora

Aquesta documentació és:

 • Sol·licitud signada del rescat anticipat. La proporcionen les pròpies gestores de plans de pensions.
 • Document identificatiu del titular.
 • Imprès de comunicació de situació fiscal. Equival amb el Model 145
 • Document d’inscripció com a demandant d’ocupació.
 • Documentació que acrediti la nostra situació d’atur.

La documentació acreditativa ha de justificar perquè estem en situació legal d’atur. Aquesta documentació potser:

 • la carta d’acomiadament
 • còpia de la resolució de l’expedient de regulació d’ocupació
 • o el certificat d’haver finalitzat el cobrament de prestacions per desocupació

Per als treballadors per compte propi, n’hi ha prou amb la resolució de baixa en la TGSS del règim general d’autònoms.

Incompatibilitats

En el cas d’optar al rescat anticipat se suspendran automàticament les aportacions que fem a aquests plans, llevat d’aquelles que siguin realitzades pel propi promotor del pla. De manera independent a l’edat, es pot reprendre el sistema d’aportacions un cop fet el rescat si tornem a una situació normal.

Fiscalitat

Els rendiments tributaran com a rendiments del treball en la nostra declaració de la renda. Aquest punt és una mica complicat d’estimar ja que les aportacions fetes fins el 31/12/2006 gaudeixen d’una reducció del 40%. Aquesta reducció va ser eliminada amb l’aprovació de la DT 12 de Llei de l’IRPF 35/2006. Han d’haver transcorregut com a mínim dos anys des de la primera aportació per poder dur a terme aquesta reducció sobre les aportacions anteriors.

Forma de cobrament

El pla de pensions es cobrarà de manera anàloga a les condicions contractuals que tinguem pactades a la pòlissa. En els casos d’extrema liquiditat per part del sol licitant i d’acord amb el que preveu les especificacions del pla de pensions, els drets consolidats es podran fer efectius mitjançant un pagament o en pagaments successius mentre es mantinguin les situacions d’atur que donen dret al rescat anticipat.

Terminis

El reconeixement del dret a la prestació es notificarà al sol·licitant per escrit en el termini màxim de 15 hàbils des de la presentació de la documentació corresponent. En aquest escrit s’ha d’indicar la forma, modalitat i quantia de la prestació, periodicitat i venciments, formes de revaloració, possibles reversions, i grau d’assegurament o garantia.

Si es tracta d’un rescat a cobrar de forma immediata, aquest rescat s’abonarà en el termini màxim de 7 dies hàbils des que aquest presentés la documentació corresponent.

Plans de jubilació

Els plans de jubilació tenen unes condicions contractuals diferents i tenen la consideració d’assegurança i per això no entren en aquests supòsits. En aquests casos, cada Pla de Jubilació té unes condicions que podrem exercir o no, en funció de la pròpia pòlissa.

Via: ActivaBBVA

23/06/2009

Quans anys necessito per poder-me jubilar

El Sistema de la Seguretat Social requereix un període mínim de cotització de 15 anys, dels quals almenys dos anys han d’estar compresos en els 15 anys immediatament anteriors al moment de poder acollir-se al dret de jubilació.

Per tenir una jubilació sense descomptes, es necessiten un mínim de 35 anys cotitzats. En cas contrari, s’aplica un coeficient reductor que dependrà del total d’anys cotitzats.

read more »

Etiquetes: , ,
12/03/2009

Els pagesos jubilats podran treballar puntualment

Via el Diari Forestal, llegim una notícia segons la qual la Seguretat Social va emetre el 4 de març una resolució  aclarint que els pagesos jubilats poden treballar de manera ‘puntual i esporàdica’ a les explotacions familiars (limitant-ho a  un màxim de sis dies consecutius i l’equivalent a un trimestre treballat en el comput anual).

Aquest fet ha suposat que en els darrers mesos molts pagesos jubilats hagin deixat de col·laborar en les feines del camp de les explotacions familiars. Un fet que té gran transcendència ja que un 60% dels titulars són pensionistes.

Via: Diari Forestal

%d bloggers like this: