Posts tagged ‘autònoms’

06/11/2012

Mapa visual de la població espanyola i la realitat laboral

Un 30,36% dels treballadors manté tot un estat

Via: Tics y formación

02/11/2012

Quina quota d’autonom em toca i quines prestacions tinc en funció del CNAE

Dins de la pàgina web de la mútua Asepeyo hi ha un microsite dirigit a treballadors autònoms on podreu calcular les quotes i les prestacions, en funció del CNAE que et correspongui.

En aquest cas hem suposat que treballem de perruquers

read more »

26/10/2012

Has de canviar la base de cotització de la teva quota d’autònoms?

El dimecres 31 d’octubre s’acaba el termini per al canvi voluntari de la base de cotització dels autònoms.  Pel 2013 la base mínima prevista és de 858,60 € al mes i la màxima serà de 3.425,70 €.

Si ets un treballador autònom que l’1 de gener de 2013 tens menys de 47 anys podràs triar la base entre els límits mínim i màxim. Si per contra ets més gran de 47 anys podràs fer-ho igualment però només si el mes de desembre de 2012 ha cotitzat per 1.870,50 € o més, o bé es doni d’alta al mateix 2013. Si no arribes a complir això, no podria triar una base superior a 1.880,50 €. Hi ha una única excepció en el cas del cònjuge supervivent.
D’altra banda, si el 2013 tens 49 anys o més només podràs cotitzar entre les quanties de 925,80 € i 1888,80 € al mes. Igualment existeix aquí l’excepció del supervivent del titular que s’hagi donat d’alta amb 45 o més anys, que podrà cotitzar entre 858,60 € i 1888,80 €.
Si abans de complir els 50 anys has cotitzat per cinc o més anys i la darrera base acreditada era inferior a 1870,50 € tindrà també la mateixa opció de cotitzar entre 858,60 i 1888,80 €. Si ha estat superior, cotitzaràs per la resultant d’incrementar l’última base acreditada en un 1% o fins a la de 1888,80 € si amb l’increment no arribes aquesta quantia.
Aquest canvi, si bé serà efectiu a partir de 2013, no vol dir que obligatòriament duri un any sencer, sinó que es pot tornar a canviar ja que posteriorment es podrà fer també mitjançant sol·licitud a la Seguretat Social abans de l’1 de maig perquè tingui efectes des l’1 de juliol següent.

Si has de fer aquests canvis, necessites aquest model

Via: e-autonomos

25/10/2012

Calculadora de sou net per autònoms

La gent de Tu sueldo neto, han tret una aplicació (beta) web, on qualsevol autònom/a pot calcular  quina quantitat li queda al final, té en compte els següents conceptes:

 • l’edat
 • si és una alta nova
 • la base de cotització per la qual es vol cotitzar
 • tipus d’activitat
 • treballes a Ceuta o Melilla
 • tens alguna discapacitat
 • cotitzacions per incapacitats temporals, per desocupació…
 • tipus d’IRPF
 • tipus d’IVA

Hem proposat un supòsit de facturació de 40.000€ i els resultats són els següents:

read more »

03/09/2012

Infografia sobre els canvis en les retencions dels autònoms a partir del 01.09.2012

Com han canviat les retencions per als autònoms a partir del setembre de 2012.

Via: Tics y formación

Etiquetes: ,
07/08/2012

Infografia sobre els treballadors autònoms a Espanya per sectors i gènere

La classificació dels autònoms a l’Estat espanyol

 

Via: Tics y formación

Etiquetes: ,
04/11/2011

Ja es pot demanar l’atur per autònoms

L’u de novembre de 2011 s’ha publicat al BOE el Reial Decret 1541/2011, de 31 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

Actualment, la cobertura per l’atur dels autònoms és una cobertura voluntària, però a partir de gener de 2012, la cotització per incapacitat temporal i per extensió la cotització per atur en el règim general d’autònoms serà obligatòria per a tots els afiliats a aquest règim.

En el cas d’Autònoms de més de 60 anys i l’edat en què es pugui accedir a la jubilació (segons els anys que s’hagin cotitzat) s’incrementen els mesos en què pot beneficiar-se de les prestacions econòmiques, segons aquesta taula:

Aquells autònoms que compleixin els requisits recollits en l’article 2 i acreditin la situació legal de cessament d’activitat, podran sol·licitar el dret a rebre la prestació per cessament d’activitat.

La durada de la prestació per cessament d’activitat estarà en funció dels períodes cotitzats, exigint que, com a mínim, dotze mesos siguin continuats i immediatament anteriors a aquesta situació de cessament.

Es tracta d’un sistema contributiu en el qual el treballador autònom cotitza el 2,2 per 100 de la base de cotització. A la vegada, el treballador autònom que cotitzi per aquesta contingència tindrà l’avantatge de veure reduïda la seva cotització per la cobertura d’incapacitat temporal en 0,5 punts percentuals. La quantia de la prestació serà del 70 per 100 de la mitjana de bases de cotització del treballador autònom dels dotze últims mesos.

La quantia màxima de la prestació per cessament d’activitat és del 175 per cent de l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples, excepte quan el treballador autònom tingui un o més fills al seu càrrec. En aquest cas la quantia serà, respectivament, del 200 per cent o del 225 per cent d’aquest indicador.

Quadre de cotització

El període de durada de la protecció respondrà a la següent escala:

Mesos de cotització ——- Període de Protecció (mesos)

De 12 a 17—————————- 2

De 18 a 23—————————- 3

De 24 a 29—————————- 4

De 30 a 35 – ————————– 5

De 36 a 42—————————- 6

De 43-47 —————————– 8

De 48 en endavant —————- 12

L’òrgan gestor de la prestació cobrirà els costos de la cotització per contingències comunes durant el període en què el treballador autònom percebi la prestació.

Treballadors agraris

Estableix el cessament temporal d’activitat en els següents supòsits:

 • canvi de cultiu o activitat ramadera per força major, durant el període necessari per al desenvolupament del nou cultiu o ramaderia
 • dany en les explotacions agràries o ramaderes per força major, durant el temps imprescindible per la recuperació d’aquestes
 • període d’eradicació de malalties en explotacions ramaderes
 • i en cas de violència de gènere que determini el cessament temporal de l’activitat de la treballadora afectada.

Els comuners i socis de societats de qualsevol naturalesa agrícola o ramadera que cessin en la seva condició de tals tenen dret a la prestació per cessament d’activitat, quan acreditin que aquest es deu a les pèrdues econòmiques.

Autònoms dependents

Els treballadors autònoms dependents podran optar voluntàriament per la inclusió de la cobertura per desocupació, tot i que a l’hora d’optar al dret de cobrament de l’atur dels autònoms s’exigeix complir amb algun dels supòsits següents:

• Finalització de la durada convinguda en el contracte o conclusió de l’obra o servei.
• Incompliment contractual greu del client, degudament acreditat.
• Rescissió de la relació contractual adoptada per causa justificada pel client, o injustificada.
• Mort, incapacitat o jubilació del client, sempre que impedeixi la continuació de l’activitat.

En tots els casos és imprescindible la formalització per escrit del contracte de treball perquè en un futur es pugui argumentar les rescissions que es fixen en la pròpia llei. Actualment, la majoria d’autònoms dependents estan operant sense contracte per escrit, així que resulta necessari regularitzar com més aviat millor la situació contractual entre els autònoms dependents i les empreses principals.

Autònoms administradors de societats

Els autònoms que administren societats mercantils o que desenvolupen el seu treball amb altres professionals, també tenen dret a la cobertura per incapacitat temporal i a la cotització per desocupació. Els tràmits que han de dur a terme per cotitzar per desocupació són els mateixos que hem exposat en el cas anterior.

Ara bé, per materialitzar el dret de cobrament de la prestació per atur, els autònoms que exerceixin com a administradors han de complir els següents requisits:

 • Concurrència de motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius que siguin determinants de la inviabilitat de prosseguir amb la professió, amb independència que comporti o no el cessament total de l’activitat de la societat o forma jurídica en què estigués exercint la seva professió.
 • No s’exigeix el tancament dE L’establiment obert al públic en els casos en què no cessen la totalitat dels professionals de l’entitat, llevat dels casos en que l’establiment estigui a càrrec exclusivament del professional. Si l’autònom tornés a exercir l’activitat a posteriori, l’atur que hagi cobrat tindrà la consideració de prestació indeguda i haurà de retornar els ingressos rebuts.
 • Per força major, determinant del cessament temporal o definitiu de la professió.
 • Per pèrdua de la llicència administrativa, sempre que aquesta constitueixi un requisit per a l’exercici de la professió i no vingui motivada per incompliments contractuals o per la comissió d’infraccions, faltes administratives o delictes imputables a l’autònom sol·licitant.
 • La violència de gènere determinant del cessament temporal o definitiu de la professió de la treballadora autònoma.
 • Per divorci o acord de separació matrimonial, mitjançant la corresponent resolució judicial, en els supòsits en què l’autònom divorciat o separat exercís funcions d’ajuda familiar en el negoci del seu excònjuge o de la persona de la qual s’ha separat, en funció de les quals estava inclòs en el corresponent règim de la Seguretat Social, i que deixen d’exercir a causa de la ruptura o separació matrimonials.

Aquests supòsits són anàlegs als casos d’autònoms empresaris que exerceixen l’activitat per compte propi sense estructura societària.

Sol·licitud per cotitzar per cessament d’activitats

Preguntes més frequents

 1. A qui s’adreça? Podran sol·licitar l’ajuda els autònoms que cessin la seva activitat i que hagin treballat almenys un any abans de donar-se de baixa. Hauran de sol·licitar el subsidi a la seva mútua d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.
 2.  Quant cal cotitzar? El sistema és contributiu i no es finança amb impostos, sinó amb el 2,2% de la base de cotitzacions que els treballadors aporten a la Seguretat Social.
 3. Quant dura? La durada de la prestació dependrà del període de cotització. El període mínim de protecció serà de dos mesos (amb 12 mesos cotitzats) i el màxim de dotze mesos (amb 48 o més mesos cotitzats).
 4. A quant puja la prestació? La quantia de la prestació serà del 70% de la mitjana de bases de cotització del treballador autònom dels dotze últims mesos. Si s’ha cotitzat per la base mínima (850 euros), el pagament serà de 595 euros.
 5. Quan es comença a cobrar? L’autònom que sol·liciti la prestació no començarà a cobrar fins al primer dia del mes següent al cessament d’activitat. És a dir, si un treballador per compte propi tanca ara el seu negoci no podrà gaudir de l’ajuda fins al desembre.

Via: Invertia

Etiquetes: ,
28/06/2011

Autònoms, fins al 30 de juny pots canviar la base de cotització

El 30 de juny acaba el termini anual per modificar les bases de cotització dels autònoms. El 81,3% dels 3.100.736 treballadors afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social cotitzen al Sistema per les bases mínimes, un total de 2.522.407, el que explica la diferència de prestacions socials d’aquest col·lectiu respecte als treballadors del Règim General. El termini per modificar-ne les bases de cotització conclou el proper dia 30 de juny.

Els treballadors que a 1 gener 2011 tenien 48 o 49 anys i venien cotitzant per una base inferior a 1665,90 euros, no podran optar per una quantia superior a 1.682,70 euros, excepte que ho demanin abans del 30 de juny. En aquest cas, la nova base tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2011.

Via: Datadiar

%d bloggers like this: