Posts tagged ‘atur per autònoms’

14/12/2012

He capitalitzat tot l’atur, tanco la paradeta, em dono de baixa… Puc cobrar l’atur?

El primer que s’ha de saber és:  si el pagament únic està degudament justificat, no cal tornar cap quantitat. Així, et pots trobar en alguna d’aquestes situacions:

 1. Si no han passat 2 anys des de l’alta i no se t’ha abonat tota la prestació que et correspondria.

  Exemple;

  Vols muntar un negoci, tens un atur acumulat de 10.000€ i només necessitaves una inversió en 2.000€, els 8.000€ restants anirien per quotes d’autònoms.

  Si aquest és el teu cas, podràs reprendre la prestació pendent de rebre, però una vegada que hagi transcorregut un temps equivalent al que hauria cobrat de prestació si no l’hagués capitalitzat, és a dir, si l’haguessis rebut per mensualitats.

  A més, hauràs de: trobar-te en situació legal d’atur, inscriure’t com a demandant d’ocupació i que no s’hagi extingit per realitzar un treball per compte d’altre de durada igual o superior a 12 mesos o per compte propi durant 24 o més mesos.

 2. Si no han arribat a transcórrer 2 anys des de l’alta però sí que t’han abonat tota la prestació, no tindràs dret a reprendre l’atur perquè ja ho hauràs esgotat.
 3. Si han transcorregut més de 2 anys des de l’alta, no tens dret a reprendre la prestació per haver realitzat una activitat per compte propi durant aquest temps.
 4. A més  a més, s’inclou una penalització general. En qualsevol d’aquests casos, si volguessis demanar novament el pagament únic per crear la teva empresa, hauràs d’esperar un termini de temps superior a 4 anys perquè t’ho concedeixin.

Via: e-autonomos

19/09/2011

Quins són els requisits perquè una persona autònoma pugui cobrar de l’atur

Els requisits són els següents:

1). Per la concurrència de motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants de la inviabilitat de prosseguir l’activitat econòmica o professional. En cas d’un establiment obert al públic, s’exigirà el tancament del mateix durant la percepció de la prestació. Aquests motius s’al·leguen amb alguna de les següents condicions:

 • Unes pèrdues derivades de l’exercici de la seva activitat en un any complet superiors al 40% dels ingressos o superiors al 30% en dos anys consecutius i complets. En cap cas el primer any d’inici de l’activitat computarà a aquests efectes.
 • Execucions judicials per al cobrament de deutes reconeguts pels òrgans judicials que comportin almenys el 50% dels ingressos corresponents a l’exercici econòmic de l’activitat del treballador autònom immediatament anterior.
 • La declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l’activitat, en els termes de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Llei Concursal.

2). Causes de força major que determinin el cessament de l’activitat, com inundacions, incendis o desastres naturals que impedeixin l’exercici empresarial.

3). Per pèrdua de la llicència administrativa, sempre que aquesta constitueixi un requisit per a l’exercici de l’activitat econòmica o professional i no vingui motivada per incompliments contractuals o per la comissió d’infraccions, faltes administratives o delictes imputables a l’autònom sol · licitant.

4). Tancament de l’activitat per motius de violència de gènere, limitant aquest supòsit a treballadores autònomes així com al divorci en què el cònjuge presti una relació laboral de caràcter familiar amb el cònjuge en règim d’autònoms.

5). En el cas d’autònoms dependents, es considerarà que té dret a la prestació per:

 • Mort, incapacitat laboral o jubilació del client principal, a més de les causes determinades en concurs de creditors.
 • Incompliment contractual o rescissió injustificada de la relació laboral per part del client.

En tota la resta de supòsits, la baixa de l’autònom es considerarà com a baixa voluntària de l’activitat empresarial o professional i li impedirà l’accés a la prestació econòmica per desocupació, encara que compleixi els requisits de cotització.

Via: e-autónomos

%d bloggers like this: