Posts tagged ‘ajuntaments’

01/07/2010

Ajuts per l’estalvi i eficiència energètica per ajuntaments

Properament es publicaran les línies d’ajut per subvencionar l’estalvi i l’eficiència energètica de l’any 2010 del Institut Català d’Energia (ICAEN) i és possible que algunes de les línies puguin ser del vostre interès.

La previsió és que es publiquin a principis de juliol i que hi hagi un mes a partir d’aquell dia per a poder presentar les sol·licituds.  Existeixen dos tipus de règim de subvenció, la reglada en la que s’adjudiquen per ordre d’entrada i per tant és important presentar la sol·licitud el més aviat possible. I l’altre concursal, en que es recullen les sol·licituds fins al termini de presentació i després decideixen quins projectes obtenen subvenció i quins no

Més informació: ICAEN

23/09/2009

Subvencions als ens locals per a formar part de la xarxa “Pobles amb encant de Lleida”

El Patronat Intercomarcal de Turisme de la Diputació de Lleida ha posat en marxa una línia d’ajuts per a ens locals perquè entrin a format part de la xarxa “Pobles amb encant de Lleida”.

Beneficiaris:

– Que la capitalitat del municipi tingui una població de fins a 1.000 habitants.
– Que tingui nuclis de població amb una població de fins a 1.000 habitants.
Els ajuntaments amb una població superior a 1.000 habitants només podran sol·licitar actuacions destinades a recursos turístics situats als nuclis de població.
– Les entitats municipals descentralitzades amb una població de fins a 1.000 habitants.

Actuacions subvencionables

  • Incorporació i reposició de senyalització turística homologada.
  • Creació o millora d’un punt d’acollida o informació turística.
  • Incorporació o millora de l’ornamentació floral i vegetal en espais públics.
  • Incorporació i reposició de mobiliari urbà i elements d’enllumenat d’interès turístic.
  • Millores en l’accessibilitat als elements turístics del municipi.
  • Millores mediambientals que afavoreixin el turisme.
  • Millores del paisatge urbà (cablejat, retolació, antenes, eliminació d’elements antiestètics)

Imports

S’estableix l’import del pressupost per a cada actuació en un mínim de 3.000  i un màxim de 30.000 .

Enllaç: Bases reguladores (BOP Lleida 132 de 19.9.2009)

25/02/2009

Ajuts més destacats del CTFC Informa núm. 291

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

ORDRE AAR/41/2009, de 6 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i s’obre la convocatòria de l’any 2009.

Referència Beneficiari Termini
DOGC 5320 de 17.02.09

Persones titulars d’explotacions agrícoles de Catalunya

19.03.09-

Departament d’Acció Social i Ciutadania

ORDRE ASC/35/2009, de 2 de febrer, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament d’Acció Social i Ciutadania per a ajuntaments de menys de vint mil habitants.

Referència Beneficiaris Termini
DOGC 5319 de 16.02.09

Ajuntaments de menys de 20.000 habitants.

..-..

Departament de la Vicepresidència

RESOLUCIÓ VCP/258/2009, de 5 de febrer, de convocatòria per a l’any 2009 de les beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals, Beques Canigó.

Referència Beneficiaris Termini
DOGC 5319 de 16.02.09

Beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals

30.04.09

ORDRE VCP/37/2009, de 6 de febrer, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a la realització d’investigacions i per a la publicació d’obres sobre la història contemporània de Catalunya.

Referència Beneficiaris Termini
DOGC 5319 de 16.02.09

Persones físiques o jurídiques, les entitats sense finalitat de lucre i les corporacions locals.

–.–.–

ORDRE VCP/38/2009, de 3 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos de la llengua catalana a Catalunya..

Referència Beneficiaris Termini
DOGC 5319 de 16.02.09

Entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin la seva seu en l’àmbit territorial de Catalunya, els col·legis professionals de Catalunya, les organitzacions empresarials, les organitzacions sindicals i les federacions esportives catalanes que tinguin previst dur a terme actuacions específiques per fomentar l’ús del català.

–.–.–

RESOLUCIÓ VCP/293/2009, de 5 de febrer, de publicació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a impulsar projectes a iniciativa dels ens locals que tinguin com a objectius la sensibilització i difusió en l’àmbit de la solidaritat internacional, la cooperació al desenvolupament i les relacions Nord-Sud, dirigida a la ciutadania del seu territori, i s’obre la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per a l’any 2009.

Referència Beneficiaris Termini
DOGC 5314 de 17.02.09

Ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de Catalunya, sigui mitjançant la presentació individual o bé mitjançant la presentació en concertació amb altres ajuntaments, entitats o consells de solidaritat catalans.

20.03.09

Departament d’Innovació, Universitat i Empresa

RESOLUCIÓ IUE/234/2009, de 23 de gener, per la qual s’obren les convocatòries per a la concessió de beques i ajuts en matèria d’universitats per a l’any 2009.

Referència Beneficiaris Termini
DOGC 5318 de 13.02.09

Empreses editorials

05.03.09
Etiquetes: , ,
18/02/2009

Subvencions de la Diputació de Lleida als ens locals

La Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Econòmica, atorgarà 400.000€ en subvencions per totes aquelles iniciatives i actuacions que redundin en el desenvolupament econòmic i social del territori de les comarques de Lleida.

Els beneficiaris d’aquestes subvencions poden ser els ens locals de les comarques de Lleida i els seus organismes autònoms, les entitats, corporacions i institucions de dret públic o privat i les empreses socials i individuals l’activitat de les quals es desenvolupi total o parcialment a terres lleidatanes.

Hi haurà dues convocatòries durant l’any. La primera  al mes de març i la segona al mes de juny, repartint-se les quantitats atorgades en cada convocatòria amb 320.000€ i 80.000€, respectivament.

Via: Patronat de Promoció Econòmica

%d bloggers like this: