Posts tagged ‘2011’

27/09/2011

Com es troba la innovació a Catalunya

Estudi de la competitivitat d’Acc10 sobre l’R+D i la Innovació a Catalunya 2011

La innovació contribueix de manera molt directa a la capacitat competitiva dels territoris i, per tant, al seu desenvolupament econòmic i social. En aquest sentit, l’Informe Anual de l’R+D i la innovació a Catalunya 2011 és una eina molt valuosa d’anàlisi de l’estat de la situació, no només de l’R+D i la innovació a Catalunya, sinó també dels elements determinants del seu entorn que permeten la capacitat innovadora del territori. L’informe revisa les variables que influeixen en les decisions empresarials d’invertir en innovació i, finalment, estableix una sèrie de conclusions, de reptes de futur i de recomanacions per avançar en la direcció del nou model econòmic per a Catalunya.

Tenint en compte que l’empresa és font de dues terceres parts de l’R+D, l’Informe fa èmfasi en els diferents aspectes que influeixen a l’hora de valorar i decidir sobre una inversió empresarial en R+D: infraestructures, eines de finançament disponibles, subvencions i programes públics, capital humà i talent, estat de la ciència, etc.

D’altra banda, també s’analitza l’estat de l’R+D i la innovació en comparació amb indicadors econòmics tals com el PIB o l’estadística de comerç exterior, i es contextualitza la situació de Catalunya comparant-la amb la d’altres territoris i Estats.

L’objectiu últim de l’Informe és determinar la situació de l’R+D i la innovació a Catalunya, per poder detectar aspectes de l’entorn que podrien impulsar un major esforç en aquestes activitats, amb el propòsit de reflexionar i facilitar la presa de decisions futures per part dels agents que hi prenen part.

En aquest sentit, què cal destacar sobre la situació de Catalunya actualment? Quins reptes de futur i recomanacions cal tenir presents?

> Catalunya inverteix més en R+D que països europeus com Noruega, Portugal o Irlanda. En termes d’R+D sobre el PIB, se situa en els nivells de Noruega, Holanda i la Xina.

> L’empresa catalana és la més innovadora de l’Estat: Catalunya és la CA amb major nombre d’empreses innovadores, tot concentrant el 22%. Segueix Madrid, amb un 15%.

> Catalunya ocupa el primer lloc als premis European Regions and Cities of the Future com la regió del sud d’Europa amb millors perspectives econòmiques de cara al futur, davant de la Comunitat de Madrid i de regions com Lisboa, la Llombardia o el Piemont.

> Catalunya és la principal receptora dels fons estatals i europeus per R+D+I.

> No obstant això, el gruix de l’R+D catalana es produeix en un grup reduït d’empreses de gran dimensió: 50 empreses són font del 50% de la despesa en innovació total.

> Cal, també, destacar la desacceleració del creixement del PIB des de l’any 2007, que enregistra una forta caiguda el 2009 (-3,5% en el cas de Catalunya i -3,1% al conjunt de l’Estat), però que, segons les estimacions de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) es recupera el 2010, amb valors molt discrets que tornen a ser positius (1,2% a Catalunya i 0,8% a l’Estat).

Via: L’anella

28/12/2010

Novetats fiscals per autònoms i empreses pel 2011

Les més importants:

Aprovats nous mecanismes per a la creació ràpida i barata d’empreses

Permetran tenir una SL operativa en un límit de cinc dies, a un cost que oscil.larà entre els 100 euros i 250 euros sempre que es compleixin les següents condicions:

  • Capital social entre 3.000 i 3.100 euros, amb un cost de 100 euros i 1 dia de termini.
  • Capital fins a 30.000 euros, cost de 250 euros i 5 dies màxim.
  • L’empresa a crear no ha de tenir una estructura de socis complexa que requereixi comprovacions d’identitats
  • L’empresa a crear ha de tenir uns estatuts tipus que pugui adaptar-gairebé canvis.

Es persegueix agilitzar al màxim tots els terminis, ja que la majoria es podran realitzar per internet, aconseguint tenir societats mercantils registrades i llestes per començar a operar entre un i cinc dies. Actualment tarden  entre 10 i 15 dies i un cost proper als 600 euros per a societats amb un capital de 3.000 euros.

Es podrà capitalitzar el 100% de la prestació per atur

Tota persona que tingui concedida la prestació per atur i que opti per l’autoocupació com a sortida laboral podrà obtenir el 100% de la prestació pendent de rebre per destinar-la a seu projecte empresarial (fer-se autònom o muntar una empresa), contra el 60% existent actualment de forma general, i el 80% per a menors de 30 anys i dones menors de 35.

S’eliminen a més els diferents percentatges que diferenciaven els casos particulars i s’estableix una única casuística que engloba totes les opcions.

Es modifiquen les bases mínimes i màximes de cotització per als autònoms el 2011

S’incrementen les quanties i es modifica l’àmbit temporal per seleccionar la base màxima a partir dels 47 anys.

Com a norma general les bases de cotització en autònoms pel 2010 queden fixades en les quanties següents:

  • Base mínima de cotització: 850,20 euros mensuals.
  • Base màxima de cotització: 3.230,10 euros mensuals

Nous tipus d’interès legal del diner i tipus d’interès de demora

4% i 5% respectivament, segons recull la Llei de Pressupostos Generals per al 2011.

 

Eliminació de la quota a pagar a les Cambres de Comerç

Encara que l’any 2010 serà l’últim any en què les empreses hauran d’abonar de manera obligatòria aquesta quota, i voluntari a partir del 2011, sembla haver una escletxa legal a través del qual això no sembla del tot factible. Atès que les empreses segueixen tenint l’obligació de pertànyer a les Cambres, aquestes poden reclamar el seu dret al cobrament de les quotes per aquesta pertinença.

 

Entrada en vigor de la responsabilitat penal de les empreses

Segons l’última reforma del Codi Penal que va entrar en vigor ahir, les persones jurídiques poden ser jutjades per via penal dels presumptes delictes comesos en nom de la pròpia empresa o pels directius o empleats de la mateixa.

Per tant és responsabilitat de l’empresa el dotar-se d’un sistema de control intern que permeti la detecció i denúncia de les persones que puguin cometre alguna acció delictiva, de les característiques que el Codi especifica, per no ser responsable subsidiari d’aquests actes i, per tant, no ser imputat i condemnat amb penes que puguin portar a la dissolució de la pròpia empresa. Aquesta responsabilitat penal només afecta les empreses privades, i és que el sector públic queda fora d’aquesta regulació.

Obligatorietat de la factura electrònica per a contractes amb les administracions públiques

Des del passat 1 de novembre de 2010, totes les persones físiques o societats mercantils que emetin factures a les Administracions Públiques de l’Estat han de fer-ho mitjançant el sistema de factura electrònica.

Aquesta mesura pretén fomentar, inicialment a través de la facturació a l’Administració de l’Estat i intentant estendre el seu ús a la resta d’operacions mercantils, la utilització d’aquest sistema electrònic d’emissió, enviament i recepció de factures.

Es rebaixen els requeriments per emprendre mitjançant franquícia

La crisi també es nota en aquest tipus d’iniciatives ja que la inversió mínima per iniciar un negoci d’aquest tipus es situa ara en una mitjana d’uns 30.000 euros en lloc dels 60.000 de fa uns anys. En molts casos passava que les condicions econòmiques que imposaven les marques, cànons, despeses de publicitat obligatoris, inversions a realitzar, pagament d’un tant per cent de la facturació, etc. podrien fer dubtar sobre la conveniència d’adoptar aquest sistema per a un negoci propi.

 

Via: ACN

%d bloggers like this: