Archive for Mai 27th, 2013

27/05/2013

Deu punts per aclarir la nova llei d’emprenedors

1 – L’IVA no es pagarà mentre no es cobri la factura
A partir de l’1/1/14 les petites empreses no hauran de pagar l’IVA de les factures fins que no les cobrin. Aquest avantatge fiscal s’aplica a pimes i autònoms que no estiguin subjectes a mòduls i amb un volum inferior a 2 milions d’euros.

Aquesta mesura tindrà algunes limitacions: els empresaris hauran d’ingressar l’IVA de cada any (com a molt tard el 31 de desembre) encara que no l’hagin cobrat.

2 – Avantatges fiscals per fomentar la reinversió 

Las empreses amb un negoci inferior als 10 milions d’euros, les companyies de nova creació i aquelles empreses que formin part d’un grup més gran de societats tindran dret a una deducció del 10% en l’Impost de Societats dels beneficis reinvertits. La inversió s’ha de fer en el termini que comprèn l’inici de l’any fiscal en què s’obtenen els beneficis i els dos anys posteriors.

3 – Incentius per a socis d’empreses de nova creació

 La nova llei inclou ajudes per invertir en les noves empreses. Els contribuents poden deduir-se el 20% de la quantia que subscriguin mitjançant accions de les pimes i les participacions en empreses de nova creació. La base màxima de deducció serà de 20.000 euros anuals i estarà formada pel valor d’adquisició de les accions o participacions subscrites. L’import de la xifra dels fons propis de l’empresa no podrà ser superior a 200.000 euros en l’inici del període impositiu en què el contribuent adquireixi les accions o participacions.

4 – Cotitzacions més baixes per pluriocupats
També hi haurà cotitzacions més baixes per a aquells autònoms que apostin per la pluriactivitat. Els treballadors que es donin d’alta en aquest règim i estiguin pluriocupats faran servir com a base de cotització la resultant d’aplicar el 50% a la base mínima de cotització establerta cada any en els Pressupostos de l’Estat. Se’ls aplicarà el 50% de la base mínima durant els primers 18 mesos i el 75% durant els 18 mesos.

5 – Facilitats per acords de refinançament
També hi haurà modificacions que afecten a la Llei Concursal, que regula el funcionament de la fallida empresarial. Serà més difícil que els creditors d’una empresa amb problemes financers imposen unilateralment les seves condicions o tombin els hipotètics acords a què puguin arribar les parts implicades. Els pactes de refinançament només necessitaran el consentiment de les entitats financeres que compleixin, com a màxim, el 67% del deute de la companyia, enfront del 75% previst actualment.

6 – Responsabilitat limitada davant els deutes

Els emprenedors no hauran de respondre davant els deutes amb el seu habitatge habitual, sempre que el seu valor no superi els 300.000 €.

7 – Una segona oportunitat per reflotar el negoci
També hi haurà modificacions que afecten a la Llei Concursal, que regula el funcionament de la fallida empresarial. Es va a establir un nou mecanisme que va a buscar un acord entre els creditors per negociar un pla de pagaments amb moratòries de fins a 3 anys.

8 – Abaratiment dels costos inicials
Es crea la Societat Limitada de Formació Successiva, una figura jurídica l’objectiu és abaratir el cost inicial de constituir una empresa. S’estableixen límits i obligacions per reforçar els seus recursos propis i impulsar que aquestes empreses creixin. S’endureix el deure de dotació de reserva legal (sempre s’ha de dotar per un 20% del benefici) i es prohibeix la distribució fins que el patrimoni net abasti el capital mínim requerit per a societats limitades. Es limita la retribució anual dels socis i administradors, que no podrà excedir del 20% del patrimoni net.

9 – Menys burocràcia i més agilitat
El projecte Emprèn en 3 (Emprende en 3), permetrà posar en marxa una empresa de forma telemàtica, d’una sola vegada i amb un formulari tipus servint-se de les noves tecnologies i de la col·laboració entre administracions públiques (Estat, autonomies i entitats locals).

Es preveu la reducció del temps per a la creació de l’empresa a través de la tramitació electrònica, que es pugui constituir una societat a 24 hores i amb un cost de 40 euros. Així mateix, es rebaixa el capital social mínim exigit des dels 3.000 a 1 euro. Nogensmenys, les empreses no podran repartir dividends ni concedir crèdits fins que la companyia estigui suficientment capitalitzada.

10 – Noves vies de finançament
Per facilitar la solvència creditícia de les petites i mitjanes companyies, s’obrirà un mercat alternatiu en el qual les companyies de menor grandària poden invertir entre elles sense necessitat d’escripturar públicament aquestes emissions. El nou mercat de renda fixa s’ha inspirat en el Mercat Alternatiu Borsari i requereix el vistiplau de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Via: Orientadores Palencia

%d bloggers like this: