Archive for Mai 10th, 2013

10/05/2013

Diferències entre capital social i el patrimoni

Els conceptes de capital social i patrimoni poden semblar semblants, però no ho són t’expliquem quines  diferències hi ha.

Què és el patrimoni?

S’entén per patrimoni com un conjunt de béns, obligacions i drets que pertanyen ja sigui a una persona física o jurídica com pot ser una empresa. En aquest cas són els mitjans econòmics i financers que utilitza l’empresa per poder complir els seus fins.

El valor patrimonial s’obté sumant el valor dels béns ja siguin mobles o immobles, més el valor dels drets i menys el valor de les obligacions (el que podem deure a tercers)

Béns + Drets – obligacions = Patrimoni.

Què és el capital social?

És el valor en béns o en diners que els socis d’una societat cedeixen a aquesta sense dret de devolució. Aquesta aportació queda ja comptabilitzada en una partida comptable que porta el nom de capital social.

El capital social és un passiu, representant un deute que contreu la societat davant dels socis que han aportat aquests béns. Els socis aporten aquest capital perquè és imprescindible per a la constitució d’una societat i per dur a terme l’activitat econòmica del negoci.

A les societats anònimes el capital social està representat per les accions. En el cas de societats limitades està format per les participacions.

El capital social suma totes les aportacions dels socis de la societat. És una xifra immòbil que es pot calcular amb la suma de la primera partida comptable en el passiu del balanç de la societat. El capital social ha de constar en l’escriptura de constitució de l’empresa i en els estatuts socials. En cas que hi hagin augments o reduccions en l’esmentat capital han de constar en aquests documents.

El capital social és tot just una part del patrimoni d’una empresa, i el patrimoni la riquesa que posseeix la persona o l’empresa.

Via: Blog economista

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: