4a edició del concurs femindústria

El concurs pretén afavorir la creació i la capacitat de creixement d’empreses innovadores de base tecnològica i, amb preferència, desenvolupades per enginyers amb experiència professional anterior. Es persegueix promoure l’esperit innovador de les empreses i els professionals ajudant a consolidar i aconseguir que el teixit empresarial català continuï sent un referent a nivell europeu i poder continuar sent una de les regions motores d’Europa.

Les organitzacions convocants són el COEIC/AEIC mitjançant el seu servei pel foment de l’emprenedoria Enginova, laSalle Technova Barcelona, Leitat Technological Center i TecnoCampus Mataró-Maresme.  El termini finalitza el 15 de febrer de 2013.

Bases

 1. Els treballs aspirants al Concurs femindústria hauran de ser prioritàriament projectes de noves empreses o projectes de creixement d’empreses ja constituïdes de base tecnològica, amb un elevat grau d’innovació en las seves propostes, amb unes fortes components tecnològiques i d’internacionalització del producte i/o servei i amb preferència, desenvolupades per enginyers amb experiència professional anterior.

2. El Concurs femindústria es presenta en dues modalitats:

a)      Premi d’una Idea a una Realitat.

b)      Premi Empresa amb Futur.

a) Premi d’una Idea a una Realitat

Premi a la idea de creació d’una empresa innovadora que el jurat cregui que pot ser una bona oportunitat de negoci.

Aquest premi també consistirà en proporcionar assessorament i visibilitat en els agents que es cregui més convenient per tal d’aconseguir que sigui una realitat per part d’Enginova, de laSalle Technova Barcelona i de Leitat Technological Center:

 • Accés durant un any a l’EIX (Entrepreneur Investor eXchange).
 • Presentació del projecte al Fons Enginyers.
 • Divulgació del projecte mitjançant els diferents mecanismes que tinguin tant el COEIC/AEIC, laSalle Technova Barcelona i Leitat Technological Center .

Acompanyament per Leitat Technological Center en processos d’obtenció de finançament públic incentivador d’iniciatives emprenedores: Assessment sessions en finançament nacional i internacional i acompanyament en les sol·licituds.

Aquesta modalitat també tindrà dos accèssits que seran els dos projectes finalistes i als que els hi proporcionarà menció pública i divulgació, i que també podran gaudir del servei d’orientació Enginova, d’un any d’afiliació a la Comunitat Technova i l’acompanyament corresponent en els processos de sol·licituds d’obtenció de finançament públic per part de Leitat.

b) Premi Empresa amb Futur

Premi a l’empresa innovadora de més de 2 anys d’activitat que destaqui per la seva trajectòria i capacitat d’adaptació als canvis i a les noves oportunitats, amb la possibilitat de trobar inversors i/o assessors, professionals part time que permetin aconseguir els objectius marcats en el pla de negoci, per tal de poder fer realitat la nova línea o diversificació plantejada.

Independentment, les empreses que es presentin al Concurs que no hagin obtingut cap guardó, en el cas de que ho sol·licitin en el full d’inscripció, podran optar a l’assessorament de l’alta direcció de les empreses, tant per part dels experts del COEIC, de laSalle Technova Barcelona i de Leitat Technological Center, previ estudi de cada cas en particular.

Aquesta modalitat també tindrà dos accèssits que seran els dos projectes finalistes i als que els hi proporcionarà menció pública i divulgació, i que també podran gaudir dels serveis d’orientació d’Enginova, de laSalle Technova Barcelona i de Leitat Technological Center.

3. Els treballs concursants seran avaluats d’acord amb el seu nivell segons la modalitat en la qual siguin presentats. Per això, el Jurat tindrà en compte, entre d’altres, els següents aspectes principals:

 •  El grau de maduració i de definició del projecte presentat.
 •  La viabilitat tècnica,econòmica i comercial del projecte.
 •  El grau d’innovació aportat al desenvolupament de l’activitat.
 •  El potencial de creació d’ocupació.
 •  Les expectatives de creixement del negoci.
 • La seva vocació industrial, en producte o servei
 • La idoneïtat personal dels candidats en termes d’experiència, capacitat de gestió, implicació i esperit emprenedor.

però també:

 • La capacitat de l’empresa d’adaptar-se als canvis i a les noves oportunitats.
 • L’orientació a l’eficiència energètica i sostenibilitat ambiental.
 • La introducció de les TIC a processos madurs.
 • L’ús de materials tradicionals per a noves aplicacions.
 • La millora de processos o materials tradicionals.
 • El disseny innovador de producte i/o servei.
 • L’aplicació de millores tecnològiques.

4. Podran aspirar a l’obtenció dels Premis els projectes innovadors, tecnològics, vinculats a l’enginyeria i/o a la indústria. .

5. Procés:
Cal presentar la candidatura, des del dia 21 de desembre de 2012 fins el dia 15 de febrer del 2013, amb les següents dades:

a)  Full d’inscripció, amb: Títol del projecte / Modalitat / Autor / Telèfon de contacte i adreça electrònica.
b)  Un extracte de la memòria descriptiva del treball, en un màxim de cinc fulls tamany DIN A4 incloent un full de memòria econòmica (Pla de negoci) en format pdf.
c)  A més, de la documentació esmentada anteriorment, en el cas de les empreses que ja estiguin constituïdes, caldrà presentar la documentació següent en format pdf:

 • Escriptura de constitució i NIF.
 • DNI del representant de l’empresa i escriptura de poders.
 • Balanç de situació i compte de resultats de l’últim exercici tancat.
 • Opcionalment es podrà presentar qualsevol documentació annexa que es consideri rellevant per entendre millor o per reforçar el projecte.

Aquesta documentació es podrà lliurar en format electrònic pdf a l’adreça electrònica al departament de foment de l’emprenedoria del COEIC/AEIC Enginova: enginova@eic.cat; a laSalle Technova Barcelona: entrepreneurship@technovabarcelona.org; a Leitat Technological Center: rrii@leitat.org o bé de forma presencial a les oficines de la Secretaria del Concurs, detallades al final del document.

Es facilitarà un numero de registre per tal d’identificar cadascun dels projectes lliurats.

El jurat comunicarà als candidats l’acceptació o no dels treballs a partir del 29 de febrer de 2013.

Els treballs que hagin estat acceptats s’hauran de completar, posteriorment, d’acord amb els requisits següents:

 • Memòria descriptiva del treball amb un màxim de 30 pagines format DIN A4.
 • Aquesta memòria podrà anar acompanyada de plànols, gràfics, fotografies…, adaptats a normes DIN. Aquest material haurà de ser identificat per títol del treball que portarà anotat i pel número de registre que s’haurà facilitat. També podran ser presentades maquetes, prototipus o vídeo, d’una durada màxima de 15 minuts.
 • Pla de Negoci del projecte i/o servei presentat.

Tota aquesta documentació es presentarà de forma presencial a qualsevol de les oficines de la Secretaria del Concurs en un sobre tancat a l’exterior del qual s’escriurà “Treball per la 3a Convocatòria del Concurs FEM INDÚSTRIA”, seguit del títol del treball, el numero de registre i la modalitat del Premi. El sobre també contindrà una nota on hi constaran, per aquest ordre:

 • Títol del treball
 • Numero de registre
 • Nom i cognoms del concursant o concursants.
 • Adreça completa, telèfon, fax i adreça electrònica.
 • Si és el cas, nom de l’empresa en la qual s’hagi desenvolupat el treball, amb l’adreça completa i telèfon.

La data límit de lliurament de la documentació dels projectes pre seleccionats és el  30 de març de 2013.

A continuació, i en aquesta fase de valoració dels projectes pre seleccionats, el Jurat podrà realitzar una entrevista personal als representants dels projectes d’interès abans del 4 de maig de 2013.

El Jurat farà públic el seu veredicte en un acte de Presentació dels projectes finalistes on es donaran a conèixer els guanyadors del Concurs, que tindrà lloc abans del dia 31 de maig de 2013. (El lloc i l’hora s’anunciaran oportunament).
6. Tota la documentació aportada es tractarà amb absoluta confidencialitat.

7.  El Jurat, integrat per vuit membres, estarà format per tècnics i experts del COEIC i de l’AEIC; tècnics i experts de laSalle Technova Barcelona; tècnics i experts de Leitat Technological Center i tècnics i experts independents designats per les organitzacions convocants.

8. El President del Jurat i el seu Secretari, així com la resta de membres del Jurat, seran designats pel degà del COEIC, pel president de la Fundació La Salle Technova Barcelona i pel president de Leitat Technological Center.
9. Els treballs premiats continuaran essent propietat dels seus autors a tots els efectes. Els treballs no premiats podran presentar-se fins a dues convocatòries consecutives més. En aquest cas només caldrà complir amb el que s’estableix en la base 1 aquí establerta.

10. Els organitzadors no es fan responsables que, una vegada finalitzat el Concurs, es comprovi qualsevol coincidència susceptible de plagi. Els concursants podran prendre les mesures que creguin oportunes amb la finalitat de protegir llurs drets d’autor i evitar plagis.

11. La documentació presentada de forma presencial podran retirar-se de la Secretaria del Concurs a partir del 30 de juny de 2013. Si en el termini d’un mes a partir d’aquesta data no han estat retirats, s’entendrà que els concursants renuncien a recuperar-los i seran destruïts.

La documentació en format electrònic serà destruïda per la Secretaria del Concurs el dia 30 de juny de 2013.

12. El Concurs es podrà declarar desert en una o en les dues modalitats.

13. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

14. La participació en el Concurs pressuposa la plena acceptació d’aquestes Bases.

15. Correspon a laSalle Tecnhova Barcelona i al COEIC la facultat de resoldre qualsevol qüestió en relació amb la interpretació d’aquestes Bases.

Amb el suport de:

EnginovaA03TelecosEnginyersdeTelecomunicació_alta

Etiquetes: ,

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: