Archive for Desembre 18th, 2012

18/12/2012

Com es jubila anticipadament un autònom

Un treballador autònom generalment no es pot jubilar abans de tenir 65 anys, però hi ha casos especials a partir de l’1 de gener de 2013.


Segons la llei del 27/2011 d’1 d’agost jubilació anticipada només s’aconseguirà amb 63 anys, inclosos els autònoms. Serà voluntària i haurà de complir una sèrie de requisits.

  1. Haver complert 63 anys.
  2. Acreditar un període mínim de cotització efectiva d’uns 33 anys sense que es tingui en compte la part proporcional de paga extraordinàries. Es computarà també com a cotitzat a la Seguretat Social el període de prestació del servei militar obligatori o la prestació social substitutòria amb límit d’un any.
  3. Un cop acreditats els dos punts anteriors, l’import de la pensió ha de ser superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l’interessat (per la seva situació familiar al compliment amb 65 anys). Si no es dóna aquest cas no es podrà accedir a la jubilació anticipada.
    read more »

%d bloggers like this: