Archive for Novembre 2nd, 2012

02/11/2012

Informe sobre les necessitats formatives del sector turístic a Catalunya

El turisme a Catalunya és un dels principals motors de l’economia catalana. El 2011 representava l’11,1% del PIB català i l’11,6% de les persones ocupades. A més Catalunya és la primera destinació receptora de turisme estranger i de pernoctacions de l’Estat Espanyol. Atesa la importància estratègica d’aquest sector i atesos els canvis que s’hi ha produït durant els darrers anys, la formació de les persones que hi treballen en aquest àmbit esdevé un element clau per superar amb èxit els reptes als que ha de fer front.
En aquest cas, aquest estudi s’emmarca en el procés de renovació del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya i respon a una demanda del Departament d’Empresa i Ocupació d’analitzar les necessitats formatives del sector turístic. Per donar resposta a la demanda, l’informe s’ha estructurat en quatre grans eixos:

1. Configuració d’un mapa d’ocupacions de les activitats turístiques.
2. Descripció i anàlisi de l’oferta de formació sectorial en la formació professional (tant reglada com la formació per a l’ocupació) i en la formació universitària.
3. Valoració, percepció i actituds davant de la formació per part de les empreses del sector, amb una especial incidència en la seva planificació, les seves preferències, la valoració i la detecció de propostes de millora.
4. Detecció i anàlisi de les mancances de tipus formatiu.

read more »

02/11/2012

Quina quota d’autonom em toca i quines prestacions tinc en funció del CNAE

Dins de la pàgina web de la mútua Asepeyo hi ha un microsite dirigit a treballadors autònoms on podreu calcular les quotes i les prestacions, en funció del CNAE que et correspongui.

En aquest cas hem suposat que treballem de perruquers

read more »

%d bloggers like this: