Concurs “Impuls Emprenedor”

Aquesta iniciativa s’engloba dins del marc de les actuacions de foment de l’emprenedoria 2011 de la Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle i pretén contribuir a fomentar l’esperit emprenedor i la cultura de la innovació entre els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra.

Aquest concurs es fa gràcies al recolzament del Ministeri d’Educació dins el marc del conveni de col·laboració signat per fomentar l’emprenedoria entre els alumnes de la nostra Universitat.

Requisits:

 • Els projectes han d’incorporar algun element tecnològic i/o innovador.
 • Realitzat individual o col·lectivament per al menys un estudiant de la UPF.
 • Haurà de ser un projecte empresarial no iniciat a la data de presentació.

Es concedirà un premi de 2.500€ que s’haurà de destinar a avaluar la viabilitat del projecte presentat per part de l’equip emprenedor.

Data convocatòria: 29 de juny de 2011
Data límit presentació candidatures: 28 de juliol de 2011

Formulari de presentació de candidatura


                                    Bases          1.    Objectius

La idea del Concurs parteix del propòsit d’animar els estudiants perquè apliquin el coneixement rebut durant els estudis i l’experiència professional al desenvolupament de serveis i producte amb possibilitats de comercialització.

 • Fomentar i potenciar l’esperit emprenedor entre la comunitat universitària UPF.
 • Fomentar la creació d’empreses.
 • Des de la UPF es potenciarà la continuïtat dels projectes i se’ls donarà suport un cop finalitza el Concurs perquè es facin efectives les idees de negoci dissenyades.
 • Establir un canal de comunicació amb l’alumnat per apropar-nos a les seves necessitats i col·laborar en qualsevol iniciativa d’idea de negoci.

2.    Participants

Pot participar en el concurs qualsevol estudiant o grup que tingui una idea de negoci. No hi poden participar les empreses constituïdes.

Es dirigeix a estudiants, de la Universitat Pompeu Fabra, que segueixin estudis de primer o segon cicle o grau. També poden presentar-s’hi grups d’estudiants mixtos que integrin com a mínim un estudiant de la UPF. No existeix cap requisit quant al nombre de projectes presentats per un mateix grup o persones individuals. Els grups han d’estar formats per un màxim de 4 integrants. Els projectes col·lectius tindran un coordinador que haurà de ser un estudiant de la UPF.

Les idees de negoci, plans d’empresa i presentacions podran presentar-se en català, castellà o anglès.

3.    Requisits

 • Els projectes han d’incorporar algun element tecnològic i/o innovador.
 • Realitzat individual o col·lectivament per al menys un estudiant de la UPF.
 • Haurà de ser un projecte empresarial no iniciat a la data de presentació.

Aquest concurs està organitzat per la Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle de la UPF i compta amb el recolzament del Ministeri d’Educació.

4.    Dotació econòmica

2.500 euros que hauran de destinar-se a l’anàlisi i estudi de la viabilitat del projecte.

5.    Sol·licituds i terminis

Els interessats hauran d’enviar la documentació indicada a la taula següent, en format PDF, abans de les 14h del 28 de juliol de 2011.

Documentació que cal presentar:

(*) Els candidats hauran de descarregar el formulari de presentació de candidatura al concurs de la pàgina: http://www.upf.edu/innovacio, i enviar-lo amb la resta de documentació, a l’adreça de correu electrònic emprenedoria@upf.edu, indicant en el camp assumpte: “Candidatura Concurs Impuls Emprenedor UPF

Addicionalment, serà requisit obligatori presentar el formulari, imprès i signat, a qualsevol seu Registre de la Universitat Pompeu Fabra dirigit a la Unitat d’Innovació i Parcs de Recerca (Ref. Concurs Impuls Emprenedor).

Podeu consultar l’adreça i horari del registre a la web:

http://www.upf.edu/universitat/contacte/unitats/registre-general.html

En cas d’observar alguna deficiència, o que calgués alguna informació addicional, l’organització contactaria amb els emprenedors perquè, en el termini màxim de 10 dies, esmenin les deficiències detectades o complementin la documentació amb noves dades demanades.

Durant el període en què la convocatòria estigui oberta, els participants podran dirigir les seves consultes a l’adreça de correu electrònic emprenedoria@upf.edu, indicant en el camp assumpte: “Consulta Concurs Impuls Emprenedor”

La presentació al concurs pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases per part dels participants, d’acord amb la declaració signada en el formulari de sol·licitud.

(**) Projecte d’empresa (continguts mínims ):

A.- Pla de Negoci (màxim 20 pàgines, annexes a banda):

 • Nom del projecte o marca comercial.
 • Resum executiu (resum del projecte que destaqui els aspectes més importants del Pla de negoci, en un màxim d’1 pàgina)
 • Emprenedor o equip emprenedor (heterogeneïtat, idoneïtat del perfil dels membres per al desenvolupament del projecte)
 • Detall del producte o servei (en què consisteix la contribució, indicant l’oportunitat).
 • Sector i mercat (coneixement del mercat i adequació del(s) servei(s) o producte(s) a les necessitats o demandes d’aquest)
 • Estratègia de màrqueting
 • Organització i recursos humans
 • Pla d’operacions (descripció de les inversions i despeses necessàries per iniciar i desenvolupar l’activitat)
 • Viabilitat econòmica i financera
 • Punts forts i punts febles, anàlisi DAFO.

B. Presentació del projecte en públic, d’uns 15 min. d’exposició, realitzada en qualsevol format o suport estàndard (per exemple, Power Point) que en el supòsit de ser guanyador s’haurà d’exposar.

1.    Procés de selecció

Un cop finalitzat el termini de presentació de propostes (veure a l’apartat 5 la informació detallada), es procedirà a la valoració de les candidatures i es seleccionarà el projecte guanyador d’aquest concurs.

L’organització es reserva el dret a declarar desert el premi si cap dels projectes no acompleix les expectatives mínimes, així com també podria ressaltar la valoració d’alguna de les candidatures finalistes no premiades.

2.    Confidencialitat

Durant tot el procés, la UPF garanteix la total confidencialitat respecte als projectes empresarials presentats. La informació recollida es considerarà propietat exclusiva dels autors i serà tractada amb confidencialitat. A tots els efectes, la sol·licitud de participació tindrà la consideració de compromís de confidencialitat entre les parts signants.

En qualsevol cas, es podran difondre les característiques generals dels projectes, així com els noms dels guanyadors i els seus projectes.

3.    Criteris de selecció i avaluació

El Jurat del Concurs valorarà els següents aspectes:

 • Originalitat del projecte.
 • Caràcter innovador del projecte
 • Viabilitat tècnica i econòmica del projecte.
 • Tipus d’organització (forma jurídica).
 • Qualitat i presentació del projecte.
 • Grau de maduresa i desenvolupament.
 • Potencial de creixement.
 • Àmbit d’actuació: local, regional, nacional, internacional.
 • Capacitat dels sol·licitants i/o del seu equip per portar a terme el projecte (formació, experiència, formació empresarial, finançament).
 • Multidisciplinarietat de l’equip.
 • Responsabilitat social del projecte.

Per a l’avaluació dels plans d’empresa, es valorarà:

 • Pla d’empresa…………………………………………………… 70%
 • Implicació de l’equip emprenedor en el projecte……. 20%
 • Presentació del projecte en Power Point o similar……10%

4.    Jurat del concurs

El jurat del concurs estarà integrat pels següents membres:

El president del jurat serà el Vicerector d’Economia, Recursos d’Informació i Relacions Institucionals de la Universitat Pompeu Fabra.

 • Vicerectora d’Estudiants (pendent confirmació)
 • Directora Adjunta Càtedra Bancaja UPF
 • Representant de la Unitat d’innovació – UPF Business Shuttle
 • Tres reconegudes personalitats dins del camp empresarial, financer, docent, i de la creació d’empreses.

5.    Decisió del jurat

La resolució final del jurat serà inapel·lable i tindrà lloc durant el mes de setembre de 2011. La seva comunicació es realitzarà mitjançant publicació a la web, així com comunicació personal a cada un dels participants.

La interpretació d’aquestes bases i dels criteris per a la seva aplicació correspondrà al jurat.

6.    Drets d’explotació

Els drets d’explotació del treball premiat correspondran als autors.

7.    Calendari d’implementació de la convocatòria

La convocatòria i el desenvolupament d’aquest Concurs es realitzarà conforme a les dates assenyalades a continuació:

Data de convocatòria: 29/06/2011

 • Termini de presentació de candidatures: 28/07/2011 a les 14h
 • Llista definitiva de candidatures: 29/07/2011
 • Resolució final del Concurs: 09/09/2011
 • Acte de lliurament del Premi: 14/09/2011

Via: UPF

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: