Archive for Mai 6th, 2011

06/05/2011

Com fer-se autònom

El treballador autònom ha de complir les següents obligacions formals:

 • Donar-se d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), a l’epígraf corresponent a la seva activitat, amb independència que no estigui obligat a pagar-lo.
 • Presentar a Hisenda la declaració censal (model 036), en la qual indicarà si està obligat a pagar IVA i el règim aplicable dins de l’IRPF.
 • L’autònom ha d’estar afiliat al règim especial dels treballadors autònoms (RETA). L’alta tindrà efecte el dia primer del mes natural, sempre que es demani en els terminis legals. L’alta al RETA és única i exclusiva, de manera que si el treballador realitza diverses activitats per compte propi, només haurà de realitzar l’alta per una d’elles, segons triï el propi interessat. Si el treballador també realitza activitats per compte d’altre com assalariat en una empresa, és compatible estar donat d’alta en el RETA i en el Règim General de la Seguretat Social, i per tant ha d’estar inclòs en els dos règims.

Els treballadors inclosos al RETA poden acollir-se a la cobertura per incapacitat temporal en el moment de l’alta o bé fer-ho amb posterioritat dins dels tres anys següents a l’alta i aquesta es farà amb una mútua, que haurà d’acceptar el document d’adhesió. El treballador autònom haurà d’estar al corrent en el pagament de les quotes mensuals de cotització al RETA. Aquesta és una obligació indispensable per poder accedir a les prestacions per contingència, a excepció del subsidi per defunció.

 • Fer declaracions trimestrals i un resum anual de l’IVA (model 300) excepte en el cas  que l’activitat estigui exempta d’aquest impost.
 • El treballador està obligat a realitzar els pagaments fraccionats amb caràcter trimestral en concepte d’IRPF, encara que se l’eximeixi d’aquesta obligació el primer any d’activitat i en els successius si almenys el 70% dels ingressos del professional, en l’exercici natural anterior, van ser objecte de retenció o ingrés a compte. També haurà de realitzar una declaració anual de l’IRPF.
 • Si per desenvolupar la seva activitat l’autònom necessita un permís o autorització específica, serà responsabilitat de l’autònom demanar-ho (per exemple, per al transport de mercaderia perillosa, necessites activar l’habilitació que li permeti realitzar aquest treball).
 • L’empresari ha de comprovar que el treballador compleix les qualificacions necessàries per al treball que realitzarà a la seva empresa
 • En cas de cessar en la seva activitat, els treballadors autònoms s’han de donar de baixa en l’IAE i en el RETA.

Via: economista.com

Etiquetes: ,
06/05/2011

Concurs de Joves Emprenedors

Si ets jove, creus en aquests valors i vols crear un futur millor, ple d’il·lusions i de  projectes, t’oferim l’oportunitat de participar en un concurs de joves emprenedors.

Les condicions per a participar–hi són tenir entre 18 i 25 anys i enviar  un mail a emprenedors@totssompep.com amb el teu DNI escanejat i  un document de Word de 180 paraules com a màxim amb la descripció de la teva idea de negoci.

El jurat el formaran persones rellevants del món empresarial i docents d’escoles de negoci i universitats.

El primer premi serà de 1000 euros i el segon de 500 euros.

El termini de recepció serà entre el 6 d’abril i el 6 de juny del 2011. La selecció de guanyadors tindrà lloc el 14 de juny.

Via: totssompep


Etiquetes: , , ,
06/05/2011

Seminari: 10 formes d’accelerar el creixement

Seminari

10 FORMES D’ACCELERAR EL CREIXEMENT

Ens complau convidar-vos a assistir al seminari “10 Formes d’Accelerar el Creixement” que té com a objectiu donar a conèixer mètodes i eines per aconseguir accelerar el creixement de les empreses mitjançant la detecció de noves línies de negoci, nous productes, nous mercats, expansió internacional, aliances i/o noves formes de finançament.

Aquest seminari s’inclou dins el PROGRAMA GENERA que és impulsat per la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, Cecot, Redessa, Fundació Eduard Soler i el Consell General de Cambres de Catalunya.

Destinataris: Empresaris, gerents i directius de les empreses.

Continguts de la ponència:

 • El rol del líder
 • Com dinamitzar el creixement
 • Les 10 palanques de creixement. Casos pràctics:

1.            Estratègia

2.            Innovació

3.            Penetració/Consum

4.            Models d’èxit

5.            Expansió geogràfica

6.            Portafoli de productes i clients

7.            Adquisicions i fusions

8.            Nous canals de venta

9.            Cultura emprenedora

10.          Finançament

 La ponència anirà a càrrec del Sr. Ignacio Schmidt soci director de l’empresa TopGrowth
CV Ignacio Schmidt
Dates i llocs:

Apunteu-vos a la ciutat del vostre interès:

Dimarts, 10 de maig MANRESA Cambra de Comerç i Indústria de Manresa
Dimecres, 11 de maig MATARÓ Parc Científic i de la Innovació TeCnocampus 
Dimarts, 17 de maig TERRASSA Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa
Dimecres, 18 de maig BARCELONA Casa Àsia
Dijous, 19 de maig GIRONA Cambra de Comerç i Indústria de Girona
Divendres, 20 de maig RIPOLL Fundació Eduard Soler
Dimarts, 24 de maig HOSPITALET DEL LLOBREGAT  AEBALL
Dimecres, 25 de maig LLEIDA Cambra de Comerç i Indústria de Lleida
Dijous, 26 de maig REUS REDESSA
Dimarts, 31 de maig TORTOSA Cambra de Comerç i Indústria de Tortosa
*   Places limitades
*   Assistència gratuïta
06/05/2011

Ajuts a Projectes Socials de la Fundació Claror

La sisena edició del Concurs d’Ajuts a Projectes Socials reformularà alguns aspectes de les bases del concurs amb la voluntat d’implicar-se més en els projectes, tant des del punt de vista de la durada com de la proximitat.

Requisits de les entitats sol·licitants

 1. Que estiguin legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
 2. Que no tinguin ànim de lucre.
 3. Que tinguin seu social o delegació a l’àmbit territorial de Catalunya.
 4. Que els seus estatuts o reglaments tinguin objectius i finalitats similars o en consonància amb l’ideari de la Fundació Claror.
 5. Que tinguin com a una de les finalitats institucionals, expressament recollida en els seus estatuts, el treball en l’ajut al desenvolupament de la millora de la vida d’infants en situació de risc social.
 6. Que tinguin experiència mínima d’un any en la tipologia de projecte (de l’àmbit social) per al qual demanen la subvenció.
 7. Que disposin de l’estructura suficient (recursos materials, humans i capacitat logística) per garantir la consecució dels objectius del projecte.
 8. Que estiguin al corrent dels pagaments a Hisenda i Seguretat Social.

Objectiu dels projectes
El context on es desenvolupen els projectes ha de ser d’àmbit autonòmic.

Serà requisit indispensable que els projectes tinguin per objectiu la millora de les condicions de vida de la infància en risc, i serà determinant que ho facin mitjançant activitats de caire esportiu.

Presentació de sol·licituds
Període: Fins al 15 de maig de 2011

Presentació:
Les sol·licituds s’han de presentar en format electrònic, en document format pdf. Per accedir a l’arxiu cal entrar a la web www.claror.cat/cooperacio.

Cal baixar-ne l’arxiu en word “Presentació de sol•licituds” que ja té els apartats definits per tal que les entitats exposin les seves dades i les del projecte que presenten a concurs.

L’extensió del document no ha de superar les sis pàgines i s’ha de respectar l’espai destinat a cada apartat. No es pot modificar la plantilla de text. El document no pot superar les 200k.

Lliurament:
Per correu electrònic a concursactua@claror.cat

Conveni, seguiment i memòria
La Fundació Claror i la/les entitats receptores de l’ajut signaran un conveni de col·laboració, on s’establiran els drets i obligacions d’ambdues parts.

L’atorgament de l’ajut no té caràcter permanent i està subjecte a limitació pressupostària. La Fundació Claror no està obligada a l’assignació de nous ajuts a les entitats destinatàries per a exercicis successius.

D’altra banda, la Fundació Claror quedarà exempta de qualsevol responsabilitat civil, mercantil o laboral o de qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què restin obligades les entitats destinatàries dels ajuts atorgats.

Algun membre delegat de la Comissió de Solidaritat, en representació de la Fundació Claror, podrà visitar l‘entitat o entitats guanyadores del concurs per conèixer in situ la marxa del projecte.

Resolució
Les propostes seran avaluades per la Comissió de Solidaritat de la Fundació Claror, que informarà al Patronat per a la seva resolució. En primera instància la Fundació Claror es posarà en contacte amb les entitats preseleccionades.

Només en el cas de ser entitats preselecciondes, la Fundació Claror requerirà la següent documentació:

 • Còpia del estatuts
 • Organigrama de l’entitat i nombre d’associats (si s’escau).
 • Certificat d’estar al corrent dels pagaments a hisenda i la Seguretat Social.
 • Número en el registre de la Generalitat.
 • Memòria breu d’activitats de l’any passat.

Les entitats que hagin presentat una proposta rebran un correu electrònic amb la resolució del concurs, a partir del 30 de maig de 2011. També es publicarà a la pàgina web de l’entitat.

Finançament
La contribució de la Fundació Claror a un o més projectes serà per 1 any i no superarà els 10.000 euros ni el 60% del total del pressupost del projecte.

El finançament es farà en dues parts. Una primera del 75% del total assignat. El 25% restant es lliurarà abans de finalitzar el 2011, sempre i quan haguem rebut l’in-
forme final amb la corresponent justificació econòmica.

Contacte
Per a més informació poseu-vos en contacte amb l’àrea de solidaritat a través de l’adreça electrònica concursactua@claror.cat o bé per telèfon al 93 476 13 92.

Descarrega’t la sol·licitud aquí

Via: Fundació Claror

%d bloggers like this: