Línia de finançament per a joves emprenedors de l’Aijec

 

L’AIJEC posa a disposició dels joves empresaris una nova línia de finançament per a la creació i el desenvolupament de projectes empresarials amb l’única garantia de la viabilitat del projecte empresarial.

Aquesta interessant eina és fruit de l’acord entre la Confederació Espanyola d’Associacions de Joves Empresaris-CEAJE i l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA) per a que empresaris que necessiten finançament per a les seves petites i mitjanes empreses puguin disposar de préstecs de fins al 85% de la inversió necessària i amb un límit de 50.000 euros.

L’objectiu d’aquest acord és estimular la creació d’empreses promogudes per joves emprenedors, facilitant per a això l’accés a un finançament preferent d’inversions en adquisició d’actius fixos o per l’actiu circulant necessari per al desenvolupament de l’activitat, amb l’única garantia de seu projecte empresarial.

La nova línia de crèdit disposarà d’un import de 25 milions d’euros, i estarà vigent fins a dos mil dotze. La gestió i tramitació de les sol·licituds es farà exclusivament per les diferents associacions de joves empresaris que hi ha a tot Espanya.

Característiques bàsiques de la línia Joves Emprenedors Joves Emprenedors

a) Import de la línia de finançament: 25.000.000 €, a aportar per ENISA.

b) Beneficiaris:

Els emprenedors que es beneficien d’aquesta línia de finançament han de tenir constituïdes les seves empreses en el moment de demanar el préstec a ENISA a través de qualsevol de les AJE’s que siguin membres de CEAJE. Aquestes empreses han de complir els requisits:

 • El seu domicili social, i àmbit de realització de la seva activitat principal, sigui el territori espanyol.
 • Estar constituïda i com a societat mercantil (no societats civils ni autònoms)
 • Ser petita i mitjana empresa, d’acord amb la definició recollida en l’annex I del Reglament de la Comissió Europea número 800/2008, de 6 d’agost i amb forma societària.
 • Estar emmarcada en qualsevol sector d’activitat, excepte l’immobiliari i el financer.
 • La seva constitució s’ha d’haver produït, com a màxim, en els vint mesos anteriors a la presentació de la sol•licitud.
 • Presentar un pla de negoci tècnica, econòmica i financerament viable.
 • La edat del promotor ha de ser inferior a 35 anys.

c) Pla d’empresa: Requisits mínims.

– Inclusió d’aspectes innovadors, relacionats amb el producte i / o servei de la societat, la seva producció, comercialització, gestió, etc.

– Inversions a finançar (indistintament)

I. Adquisició d’actius fixos.
II. Actiu circulant necessari per al desenvolupament de l’activitat

– La societat beneficiària ha de cobrir, amb recursos propis, almenys un 15% del pla d’inversió.  Les aportacions poden ser dineràries o no, sempre i quan aquestes últimes no superin el 50% de l’aportació a càrrec de la societat beneficiària.

d) Condicions financeres:

El producte i les condicions són des de data 1 de gener del 2011 les següents:

 • Instrument: préstec participatiu.
 • Import màxim del préstec: 50.000 €.
 • Tipus d’interès mínim (fix): Euribor a un any + 2,0%.
 • Tipus d’interès variable: Es determinarà en funció de la rendibilitat financera de l’empresa .*
 • Comissió d’obertura: 0,5%.
 • Despeses d’estudi: 0%.
 • Cost de les garanties: no necessita aval.
 • Període màxim d’amortització: 4 anys.
 • Carència: mínim 6 mesos per a l’amortització del capital, no dels interessos.
 • El préstec finançarà l’adquisició d’actius fix i circulant necessaris per al desenvolupament de l’activitat.
 • L’empresa beneficiària haurà d’aportar, en forma de recursos propis, almenys un 15% de la quantia del préstec rebut per ENISA. Les aportacions poden ser dineràries o no dineràries, sempre que aquestes últimes no superin el 50% de l’aportació a càrrec de la societat beneficiària.

* El tipus d’interès s’aplicarà en dos trams:

Un primer tram que es meritarà a un tipus determinat per l’EURIBOR a un any més 2,0 punts percentuals. La seva liquidació serà per trimestres naturals vençuts.

Un segon tram que es meritarà a un tipus nominal anual calculat sobre la base del percentatge que, en cada exercici, representi el resultat de l’exercici complet abans d’impostos sobre els fons propis mitjans de l’empresa prestatària (ambdós de l’exercici al qual correspon la liquidació de interessos). Una vegada determinat aquest percentatge, es restaran els punts percentuals en què s’expressi el primer tram, constituint la diferència resultant el tipus nominal anual al qual s’ha d’efectuar la liquidació de l’interès exigible en aquest segon tram. En el cas que aquest percentatge resulta negatiu, es considerarà com a tipus zero.

En cap cas el tipus resultant de la suma dels dos trams superarà el 6%.

El tipus corresponent al segon tram es liquidarà cada 15 de novembre, una vegada que l’empresa hagi presentat els comptes en el Registre Mercantil. Per calcular la prestatària haurà de remetre a ENISA, abans de cada 30 de setembre, una còpia de les esmentades comptes i una còpia del resguard de presentació de les mateixes en el Registre, ambdós documents segellats i rubricats pels representants legals de la mateixa. En cas de no presentar la informació assenyalada en el termini indicat, ENISA practicarà una liquidació al tipus màxim de possible, és a dir, del 6%.
En el supòsit d’amortització anticipada del préstec, s’ha de satisfer una comissió del 2% de la quantitat amortitzada.

f) Desenvolupament del projecte:

El desenvolupament del “Projecte” es realitzarà en tres fases:

1. Sol•licitud i gestió de la proposta de finançament davant AIJEC-Joves Empresaris.

AIJEC informarà al promotor sobre les característiques bàsiques del “Projecte” (requisits i condicions) i el procediment a seguir. Així mateix orientarà, informarà i assessorarà al sol•licitant en el desenvolupament del pla d’empresa, sempre seguint les directrius de CEAJE.

Tota la documentació demanada serà remesa per mitjans electrònics a CEAJE, acompanyant-la d’un Informe Executiu que contingui la informació més rellevant del pla d’empresa i una valoració tècnica i econòmica sobre la seva viabilitat.

AIJEC no presentarà a CEAJE les sol • licituds:

– Que no reuneixin les condicions establertes
– Que no acompanyin tota la documentació descrita a l’apartat següent, o aquella que sigui requerida per a una millor avaluació del pla d’empresa.
– La valoració tècnica i econòmica no resultin, segons aquesta, viables.

2. Anàlisi i revisió – CEAJE

CEAJE s’ocuparà d’analitzar i revisar tota la documentació. Contactarà amb els sol•licitants, i / o amb el responsable tècnic de AIJEC, amb la finalitat de solucionar les incidències que poguessin sorgir.

El tècnic responsable de CEAJE elaborarà un Informe Executiu de Viabilitat amb els mateixos continguts que el dels tècnics de AIJEC

CEAJE disposarà d’un termini màxim de 7 dies, comptat a partir del dia de recepció de l’expedient, per remetre’l a ENISA. No obstant això, i en els mateixos supòsits previstos per AIJEC, CEAJE podrà descartar la sol•licitud comunicant tant a aquesta com a la part sol•licitant.

3. Presa de decisió – ENISA

Tramès per CEAJE tot l’expedient, ENISA prendrà la decisió final sobre la concessió o no del préstec. CEAJE i ENISA convocaran les reunions tècniques que considerin necessàries per al bon desenvolupament del “Projecte”.

La decisió adoptada per ENISA serà notificada a l’interessat i a CEAJE. En cas favorable, aquesta notificació contindrà l’import concedit, termini d’amortització, i altres condicions, així com la data i mode de formalització.

g) Període de recepció de sol•licituds de préstecs en les AIJEC i ENISA s’estendrà fins 2012.

h) Documentació necessària per presentar sol•licitud de préstec (en format electrònic i castellà):

– Document de sol•licitud de préstec
– Fotocòpia DNI del sol•licitant/s
– Currículum vitae dels promotors
– Fotocòpia Model 036 – Declaració censal d’alta
– Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat
– Pla d’empresa
– Compromís del sol•licitant /s amb el projecte empresarial.
– Les empreses que portin més de 6 mesos d’activitat, hauran de presentar també els seus estats comptables, signats pels promotors: el balanç de situació i compte de pèrdues i guanys, des d’ inici de l’activitat fins la data de presentació de la sol•licitud.
– Certificat d’estar a corrent de pagament amb la Seguretat Social. En cas de no estar inscrit: certificació negativa.
– Certificat d’estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributària (Hisenda). Aquest certificat ha d’estar expedit per tal de contractar amb el sector públic, no per demanar subvencions.
– Fotocòpia del CIF de la societat.
– Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat inscrita en el Registre Mercantil, així com posteriors modificacions.

Així mateix s’informa que l’antiguitat de l’empresa es prendrà a partir de la indicada en el model 036 (alta censal a Hisenda) i fins la data de sol.licitud ferm a la AJE.

•  Reiterem que no es tramitarà cap expedient si falta algun dels requisits referits en el procediment, pregant que, per facilitar la gestió dels mateixos, la tramesa de la documentació sigui únic i complet.

•   Els sol•licitants també hauran d’omplir un Pla d’Empresa on  s’identifiqui, descrigui i analitzi la iniciativa empresarial, amb especial atenció en l’apartat econòmic financer:

– Pla d’inversió i finançament a tres anys
– Previsió de resultats a tres anys
– Cash flow provisional a 3 anys
– Justificació dels ingressos,
– Plantilla estimada (incloent socis)
– Fotocòpia de factures proforma o pressupostos que justifiquin la inversió
– Autoritzacions específiques, en el cas de ser necessàries, per al desenvolupament de l’activitat.
– En el seu cas, contracte d’arrendament del local/s on es desenvolupa l’activitat o esborrany d’aquest.

AIJEC facilitarà un model tipus que reculli la informació de les diferents àrees de la gestió empresarial: estudi de mercat, pla de màrqueting, infraestructures, recursos humans, etc.

Sense perjudici d’això, els sol•licitants s’han de comprometre a facilitar tota la informació complementària els sigui requerida per a una millor avaluació de la iniciativa.

Per a demanar la documentació per poder sol•licitar el préstec i més informació: aijec@aijec.es o 93 430 55 00 / 93 551 44 74

David Anton, President d’AIJEC Maresme, explica aquesta línea de finançament a Mataró Ràdio. Escolta l’entrevista aquí.

Impacte als mitjans de comunicació aqui.
Via: Aijec

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: