Archive for febrer 28th, 2011

28/02/2011

Convocatòria de propostes Life+ 2011

Beneficiaris
Podran presentar propostes les entitats establertes en els Estats membres de la Unió Europea, tant les institucions com els agents o organismes públics o privats.

Temes:

1. Naturalesa i biodiversitat LIFE +
Objectiu principal: protegir, conservar, restaurar, supervisar i facilitar el funcionament dels sistemes naturals, els hàbitats naturals i la flora i la fauna silvestres, per tal d’aturar la pèrdua de biodiversitat, i, en particular, la diversitat de recursos genètics, a la Unió Europea.

2. Política i governança mediambientals LIFE +
Objectius principals:
– Canvi climàtic: estabilitzar la concentració de gasos d’efecte hivernacle en un nivell que impedeixi un escalfament global superior a 2 ° C.
– Aigua: contribuir a la millora de la qualitat de l’aigua desenvolupant mesures rendibles per aconseguir un bon estat ecològic amb vista a elaborar plans hidrogràfic de conca d’acord amb la Directiva 2000/60/CE (Directiva marc de l’aigua).
– Aire: assolir nivells de qualitat de l’aire que no donin lloc a riscos o efectes negatius significatius en la salut humana i el medi ambient.
– Sòl: protegir i garantir un ús sostenible del sòl conservant les seves funcions, evitant les amenaces per al sòl, reduint els efectes de les mateixes i restaurant els sòls degradats.
– Medi ambient urbà: contribuir a millorar el comportament mediambiental de les zones urbanes europees.
– Soroll: contribuir al desenvolupament i l’aplicació de polítiques en matèria de soroll ambiental.
– Productes químics: millorar la protecció del medi ambient i la salut davant els riscos que suposen els productes químics com a molt tard el 2020 mitjançant l’aplicació de la legislació sobre productes químics, especialment el Reglament (CE) 1907/2006 (REACH ) i l’estratègia temàtica sobre l’ús sostenible dels plaguicides.
– Medi ambient i salut: desenvolupar la informació de base per a la política de medi ambient i salut (Pla d’Acció Medi Ambient i Salut per 2004-2010).
– Recursos naturals i residus: desenvolupar i aplicar polítiques dirigides a garantir la gestió i l’ús sostenibles dels recursos naturals i els residus, millorant el comportament mediambiental dels productes, els models de producció i consum sostenibles i la prevenció, recuperació i reciclatge de residus; contribuir a l’aplicació efectiva de l’Estratègia Temàtica sobre Prevenció i Reciclatge de Residus.
– Silvicultura: proporcionar, especialment a través d’una xarxa de coordinació de la UE, una base completa i concisa d’informació pertinent a efectes de l’elaboració de polítiques en camps com ara el forestal, el canvi climàtic (impacte en els ecosistemes forestals, atenuació, efectes de substitució), la biodiversitat (informació de base i zones forestals protegides), els incendis forestals, la situació dels boscos i la seva funció protectora (aigua, sòl i infraestructures), així com contribuir a la protecció dels boscos contra els incendis.
– Innovació: contribuir al desenvolupament i la demostració d’enfocaments polítics, tecnologies, mètodes i instruments innovadors per a donar suport l’aplicació del Pla d’Actuació a favor de les Tecnologies Mediambientals (ETAP).
– Enfocaments estratègics: fomentar l’aplicació i execució efectives de la legislació mediambiental de la Unió Europea i millorar la base de coneixements per a la política mediambiental, millorar el comportament mediambiental de les PIME.

3. Informació i Comunicació LIFE +
Objectiu principal: divulgar informació i fomentar la sensibilització al voltant dels temes mediambientals, inclosa la prevenció d’incendis forestals, donar suport a les mesures d’acompanyament com informació, activitats i campanyes de comunicació, conferències i formació, inclosa la formació en prevenció d’incendis forestals.

 

Percentatges de cofinançament de la UE

1. Projectes sobre naturalesa i biodiversitat LIFE +
– El percentatge de la contribució financera de la Unió Europea ascendirà com a màxim al 50% de les despeses subvencionables.
– Excepcionalment, es s’aplicarà un percentatge màxim de cofinançament de fins a un 75% a les propostes dedicades a hàbitats o espècies prioritàries recollides a les directives sobre aus i hàbitats.
2. Política i governança mediambientals LIFE +
– El percentatge de la contribució financera de la Unió Europea ascendirà com a màxim al 50% de les despeses subvencionables.
3. Informació i Comunicació LIFE +
– El percentatge de la contribució financera de la Unió Europea ascendirà com a màxim al 50% de les despeses subvencionables.

Termini de presentació
Les propostes de projectes es presentaran a les autoritats nacionals competents abans del 18 de juliol de 2011 i s’enviaran a les autoritats nacionals l’Estat membre en què estigui registrat el beneficiari. A continuació, les autoritats nacionals presentaran les propostes a la Comissió abans del 9 de setembre de 2011.

Pressupost
El pressupost general per a les subvencions de les activitats dels projectes de LIFE + a 2011 és de 267.431.506 €. Almenys un 50% de l’import abans esmentat s’ha d’assignar a mesures de suport a la conservació de la natura i la biodiversitat.

 

Més informació: Life +

Via: Centre de Documentació Europea

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: