Archive for febrer 22nd, 2011

22/02/2011

Convocatòria d’Ajuts Unnim 2011 a projectes social, culturals i ambientals

Per a projectes socials, culturals i ambientals

 • Oberta la convocatòria d’ajuts fins el 31 de març de 2011
 • La dotació total és de 1.500.000 €, dels quals 1.000.000 € es destinaran a projectes socials, 300.000 € a projectes culturals i 200.000 € a projectes ambientals

Bases Socials

La convocatòria contribueix a donar resposta a les necessitats socials amb més emergència i incidència en la nostra societat. En aquesta edició, l’atenció se centra en projectes que cobreixen les necessitats socials vinculades a l’atenció a la salut i promoció de l’autonomia personal, la cooperació internacional i la inclusió social i laboral de les persones en situació de risc d’exclusió.

1. Tipologia dels projectes socials

Atenció a la salut i promoció de l’autonomia personal

 • Projectes adreçats a la promoció de la salut física i mental
  Que afavoreixen la diagnosi i atenció precoç, la prevenció, els tractaments estimuladors i rehabilitadors, la reducció de danys i la participació del voluntariat per ajudar a persones amb problemes de salut física o mental.
 • Projectes de promoció de l’autonomia de les persones grans i l’autonomia de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial:
  Que afavoreixen la qualitat de vida de les persones que pateixen dificultats en la seva vida quotidiana a conseqüència d’una situació de manca d’autonomia o que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat de patir-la. Que prevenen l’exclusió social, fomenten l’autonomia de les persones i incideixen en les seves oportunitats de participació activa i presa de decisions.
 • Projectes d’atenció a les víctimes de la violència domèstica
  Que afavoreixen l’atenció a persones que pateixen violència domèstica i contribueixen a donar resposta a les necessitats socials emergents que es desprenen d’aquesta situació. Que promouen l’eradicació progressiva de la violència domèstica des d’una dimensió multicausal.

Cooperació internacional

 • Projectes adreçats a millorar les infraestructures i equipaments en els països d’origen i a promoure el desenvolupament local i comunitari.
  Que afavoreixen la millora de la qualitat de vida, el desenvolupament social i humà, l’educació i capacitació tècnica, el desenvolupament de la salut i sanitat, la promoció de la igualtat de gènere, i la conservació i utilització sostenible dels recursos naturals dels països d’origen.
 • Projectes d’acollida temporal en el nostre país d’infants de països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament.
  Que afavoreixen els desplaçaments d’infants per a estades temporals amb fins educatius, de tractament mèdic o gaudir de vacances en un entorn desenvolupat.
 • Projectes de defensa dels drets humans.
  Que afavoreixen la prevenció o alleujament del patiment de les víctimes d’injustícies socials o de desastres de qualsevol tipus, la satisfacció de les seves necessitats bàsiques, el restabliment dels seus drets i que garanteixen la seva protecció sota els principis d’imparcialitat, neutralitat i no discriminació.

Inclusió sociolaboral

 • Projectes adreçats al foment de l’ocupació i la incorporació en el mercat laboral per a col•lectius amb risc d’exclusió social.
  Que afavoreixen la creació i promoció de nous llocs de treballs, la igualtat d’oportunitats i l’autonomia de les persones que es troben en situació d’especial vulnerabilitat o risc d’exclusió laboral.
 • Projectes de cases d’acollida i habitatges socials tutelats.
  Que donen resposta a les necessitats d’habitatge i residència temporal de grups d’atenció social amb més febleses i que permeten millorar la seva qualitat de vida.

Queden exclosos de la convocatòria:

 • L’edició de llibres i publicacions en qualsevol tipus de suport (CD, vídeo, etc.).
 • Les convencions professionals (congressos, jornades, etc.).
 • La construcció d’equipaments o reformes de la seu de l’entitat.
 • Les despeses generals de l’entitat.
 • Els projectes que es limiten a la formació ocupacional i laboral.

2. Contribució de l’Obra Social d’Unnim

La dotació per a projectes socials és de 1.000.000 d’euros.

El pressupost total del projecte presentat no pot superar els 75.000 euros. Els ajuts s’adjudiquen d’acord amb el criteri del jurat designat per l’Obra Social d’Unnim. L’import màxim que l’entitat pot percebre de l’Obra Social d’Unnim és de 25.000 euros. L’import de l’ajut s’ha de destinar íntegrament al projecte presentat.

El pagament es fa una vegada finalitzat el projecte i presentada la documentació acreditativa mitjançant un únic ingrés en el compte que l’entitat tingui obert a Unnim.

3. Termini de presentació

La sol•licitud i la documentació annexa dels projectes es poden presentar des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2011. Les sol•licituds no rebudes dins d’aquest termini queden excloses de la convocatòria.

Bases Culturals

La convocatòria contribueix a donar suport a la creació i difusió d’activitats culturals, al manteniment i promoció de la cultura popular i a la recerca i recuperació del patrimoni cultural, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament cultural i la participació ciutadana.

1. Tipologia dels projectes culturals

 • Projectes adreçats a la creació cultural d’activitats com la música, el teatre, el cinema, la dansa, la literatura o altres manifestacions artístiques similars.
 • Projectes adreçats a la difusió d’accions culturals a partir de l’organització i el desenvolupament d’activitats com exposicions, exhibicions, representacions, edicions o altres manifestacions similars.
 • Projectes adreçats al manteniment i la promoció de la cultura popular originària del territori on la nostra entitat té presència comercial.
 • Projectes adreçats a la recerca i recuperació del patrimoni cultural material o immaterial.

Queden exclosos de la convocatòria:

 • Les convencions professionals (congressos, jornades, etc.).
 • La construcció d’equipaments o reformes de la seu de l’entitat.
 • Les despeses generals de l’entitat.

2. Contribució de l’Obra Social d’Unnim

La dotació per a projectes culturals és de 300.000 euros.

El pressupost total del projecte presentat no pot superar els 75.000 euros. Els ajuts s’adjudiquen d’acord amb el criteri del jurat designat per l’Obra Social d’Unnim. L’import màxim que l’entitat pot percebre de l’Obra Social d’Unnim és de 25.000 euros. L’import de l’ajut s’ha de destinar íntegrament al projecte presentat.

El pagament es fa una vegada finalitzat el projecte i presentada la documentació acreditativa mitjançant un únic ingrés en el compte que l’entitat tingui obert a Unnim.

3. Termini de presentació

La sol•licitud i la documentació annexa dels projectes es poden presentar des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2011. Les sol•licituds no rebudes dins d’aquest termini queden excloses de la convocatòria.

Bases Ambientals

Els ajuts s’adrecen a projectes de transformació que indueixin canvis i millores ambientals en la nostra manera de produir i de consumir productes i serveis. És a dir, models orientats a cobrir les necessitats actuals sense comprometre les de les generacions futures, tot promovent l’ús racional i eficient dels recursos.

1. Tipologia dels projectes de millora ambiental

Els projectes han de destacar per oferir solucions tecnològiques i innovadores que comporten un avenç cap a la sostenibilitat a partir de nous enfocaments i plantejaments, i que, a més, són com més reproduïbles millor.

En cas de consistir en projectes de recerca aplicada (pilots), han de demostrar la seva viabilitat per poder accedir als ajuts.

Són susceptibles de rebre aquests ajuts aquells projectes dirigits a reduir el consum de recursos i energia i la generació de residus i emissions; que minimitzen els impactes ambientals derivats de l‘escalfament global, l’acidificació, l’esgotament de recursos, la pol•lució, etc., i que, a més, hi incorporen un valor afegit de caràcter tecnològic.

És per això que són objecte dels ajuts els projectes inclosos en aquests blocs:

 • Consum sostenible dels recursos naturals. Per funcionar, la nostra societat consumeix molts recursos de manera accelerada, amb el consegüent perill que s’esgotin i que produeixin contaminació. Per aquest motiu, des de l’Obra Social Unnim es vol impulsar la participació de projectes que promouen un consum sostenible dels recursos naturals.
  En són exemples: selecció de materials de menys impacte ambiental i amb baixa toxicitat i perillositat, ús de materials reciclats com a primera matèria, noves fórmules de consum responsable, sistemes que minimitzen la contaminació de les aigües, estalvi en el consum d’aigua, tecnologies adreçades a la potabilització, noves fórmules d’ocupació del territori més sostenibles, conceptes innovadors de sistemes productius i serveis que disminueixen el consum de recursos, a més de l’impacte ambiental derivat del seu ús, etc.
 • Eficiència en el consum d’energia. L’energia és el motor del nostre desenvolupament, però, d’una banda, encara es consumeix de manera ineficient, i de l’altra, el seu ús es basa principalment en els combustibles fòssils, la qual cosa està directament relacionada amb l’acceleració de l’escalfament del planeta. En aquest sentit, calen iniciatives que redueixin el nostre consum actual, fent-lo més eficient, a més d’innovar en noves energies més netes.
  Alguns exemples de projectes en aquesta línia són: sistemes estalviadors, mecanismes d’eficiència, recerca en energies renovables, innovació en els mitjans no motoritzats i en l’ús del transport públic, sistemes per augmentar l’eficiència del transport, construcció bioclimàtica, etc.
 • Reducció de la generació de residus. La nostra manera de consumir i produir ha provocat un increment de la generació de residus, la gestió dels quals comporta un repte ambiental de la nostra societat. Per tant, s’han d’impulsar projectes que cerquen la reducció de la seva generació, així com maneres innovadores de reciclar-los i/o de reincorporar-los als sistemes productius.
  Alguns exemples són: integració de la reducció de residus en origen en sistemes productius, reutilització d’aparells, reciclatge, valoració dels residus, etc.
 • Minimització dels impactes del canvi climàtic i de la contaminació atmosfèrica. Com a resultat de la nostra activitat diària, s’emeten diversos contaminants a l’atmosfera, que, d’una banda, contribueixen a l’acceleració del canvi climàtic (amb les emissions de CO2), i que, de l’altra, impacten sobre els sistemes naturals i sobre nosaltres mateixos (emissions de partícules, NOx, COV, etc.), amb la qual cosa provoquen problemes respiratoris i altres problemes de salut associats (nerviosisme vinculat al soroll, estrès, etc.).
  En aquest sentit, s’impulsa la participació en aquesta convocatòria de projectes adreçats a la minimització dels impactes associats a aquests aspectes, com ara: projectes que minimitzin l’emissió de contaminants, de llum, de CO2, etc., així com de soroll, amb tecnologies sonoreductores o altres iniciatives que redueixin aquest tipus de pol•lució.

Queden exclosos de la convocatòria:

 • L’edició de llibres i publicacions en qualsevol tipus de suport (CD, vídeo, etc.).
 • Les convencions professionals (congressos, jornades, etc.).
 • Les despeses generals de l’entitat.
 • Els projectes de tipus naturalístic.
 • El compliment d’obligacions fixades per la legislació.

2. Contribució de l’Obra Social d’Unnim

La dotació per a projectes ambientals és de 200.000 euros.

El pressupost total del projecte presentat no pot superar els 75.000 euros. Els ajuts s’adjudiquen d’acord amb el criteri del jurat designat per l’Obra Social d’Unnim. L’import màxim que l’entitat pot percebre de l’Obra Social d’Unnim és de 25.000 euros. L’import de l’ajut s’ha de destinar íntegrament al projecte presentat.

El pagament es fa una vegada finalitzat el projecte i presentada la documentació acreditativa mitjançant un únic ingrés en el compte que l’entitat tingui obert a Unnim.

3. Termini de presentació

La sol•licitud i la documentació annexa dels projectes es poden presentar des del 15 de febrer fins al 31 de març de 2011. Les sol•licituds no rebudes dins d’aquest termini queden excloses de la convocatòria.

 

Presentació de sol·licituds

Per presentar la sol·licitud haureu d’adreçar-vos a aquest enllaç: https://www.unnimobrasocial.cat/

Aquest enllaç s’obrirà en una nova finestra

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: