Archive for febrer 1st, 2011

01/02/2011

Ajuts en espècie a entitats i persones emprenedores socials

Es tracta d’una subvenció en espècie adreçada a persones i entitats privades –amb o sense ànim de lucre- que hagin desenvolupat un projecte d’emprenedoria social en els darrers tres anys o que tinguin intenció d’impulsar-ne un.

Se seleccionaran 15 projectes atenent, entre d’altres a: el grau d’innovació, la viabilitat tècnica i econòmica del projecte i el seu impacte social.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper dia 14 de febrer

 

Etiquetes:
01/02/2011

Video: Com va evolucionar la política agrícola comuna (PAC)?

Vídeo que ensenya com va evolucionar la política agrícola comuna? Aquest mecanisme creat el 1962 produïa massa, es  va haver de reformar el sistema per acabar amb els excedents.

Vodpod videos no longer available.

Via: CDE

Etiquetes: ,
01/02/2011

Petita guia per evitar malbarataments a la nostra empresa

Guia extreta del blog Emprendedores Zaragoza.

Què entens per malbaratament

Has de distingir entre:

Cost: el que costa fer una cosa apta per al seu ús (materials, temps, energia, diners,…)
Malbaratar: la despesa excessiva i superficial i que, per innecessari, has d’eliminar.

Per exemple: les naus industrials i oficines necessiten estar il·luminades perquè les persones puguin realitzar el seu treball i  l’energia elèctrica necessària és un COST. Una negociació amb la companyia elèctrica per reduir el preu del kilowatt x hora serà una  reducció de cost, mentre que tancar les llums quan hi ha suficient llum natural o quan  marxis serà una ELIMINACIÓ DE BALAFIAMENT.

Antecedents

Taiichi Ohno, un expert japonès, va identificar, fa ja diverses dècades, set tipus de balafiament en els processos productius:

 1. Per excés de producció: realitzar una producció no ajustada a les quantitats demandades pels clients.
 2. Per temps d’espera: persones passives o màquines parades,…
 3. De transport: manipulació i trasllat de materials, papers o informes d’un costat a un altre.
 4. De procés: activitats innecessàries, maquinària en mal estat.
 5. D’existències: materials obsolets, excessos d’existències, magatzems intermedis.
 6. De moviment: moviments innecessaris o incòmodes per a les persones.
 7. Per defectes del producte o servei: reclamacions, garanties, rebutjos,..

Posteriorment, un altre expert japonès va afegir a la llista un vuitè tipus de balafiament “no utilitzar la intel·ligència,  imaginació i creativitat de totes les persones de l’organització”.


Sistemàtica per la reducció de malbarataments


La sistemàtica de treball que proposem per a l’equip és molt senzilla:

 1. Llegir en veu alta una de les qüestions que s’inclouen més endavant sobre cadascun dels aspectes rellevants.
 2. Realitzar una roda de comentaris i aportacions per identificar diferents balafiaments , que s’aniran apuntant a una pissarra.
 3. Debatre sobre les anotacions anteriors i escollir i anotar en una altra fulla:
 • BALAFIAMENTS IDENTIFICATS: breu descripció.
 • COM ELIMINAR-LOS: accions concretes a realitzar.
 • QUI: persona o persones responsables de dur a terme les accions.
 • QUAN: data per la qual hauran d’estar realitzades les accions.

Realitzant per a això un quadre com aquest:

Exemple de recollida de dades de malbarataments

4. Se seguiran tots els passos anteriors per a la següent qüestió i així es continuarà fins a finalitzar el qüestionari.

També es poden anar llegint diverses qüestions alhora.

5. Aquest pla d’actuació haurà de ser revisat periòdicament i s’aniran ratllant en ell o assenyalant amb un vistiplau aquelles accions ja realitzades.

6. El facilitador haurà de considerar la conveniència de repetir tot el procés periòdicament (potser cada sis mesos o una vegada a l’any). Cada organització pot anar adaptant les qüestions d’aquest document a les seves circumstàncies i enriquint-les amb les seves pròpies aportacions per disposar d’una llista personalitzada de balafiaments.

 

Preguntes que ens hem de fer per realitzar en anàlisis

MATERIALS

Podem entendre per materials les matèries primeres, productes semielaborats i acabats,  eines, papereria, carpetes i altres materials d’oficina,..

Preguntes ?

1. Perdem temps buscant els utillatges i eines, carpetes, etc. perquè no estan degudament identificats o no tenen una ubicació concreta coneguda per totes les persones que els utilitzen?

2. Són excessives les existències d’utillatges, papereria, carpetes, etc. amb la qual cosa ocupen espai innecessàriament i correm el risc que es quedin obsolets?

3. Estan duplicats utillatges i eines que podíem perfectament compartir entre diverses persones?

4. Es deterioren els materials per no estar correctament emmagatzemats i conservats?

5. Existeixen pel terra cables, calaixos, peces o elements delicats que poden sofrir deterioració?

6. Es barregen materials que després hem de separar?

7. Tens guardats “per si de cas” eines, informes, documentació o altres materials que en realitat no fan més que ocupar espai i destorbar-nos?

8. Recicles el paper, embalatges i altres materials?

9. Malgastem excessius materials en la posada a punt de màquines, fotocopiadores, etc, fent proves o ajustaments?

10. Utilitzes en primer lloc els materials més antics?

11. Estan a l’abast de la mà els materials de major ús i més allunyats els menys utilitzats?

EQUIPS

Podem entendre per equips les màquines de producció, inspecció i assaig, ordinadors, impressores, instal·lacions  elèctriques, armaris, …

Preguntes ?

1. Existeixen màquines, ordinadors o altres equips que no s’utilitzen des de fa temps, però que ocupen un espai que podíem dedicar a altres coses?

2. Els equips l’ocupació dels quals és compartit per vàries persones -ordinadors, fotocopiadora, màquina d’afilar, útils de neteja, etc. – estan “a mà” per a tots”

3. Apagues les màquines, ordinadors i altres equips quan no anem a utilitzar-los durant cert temps?

4. Es produeixen pèrdues d’aigua, oli o altres fluids per fugides, aixetes mal tancades, etc.?

5. Està ben aprofitat l’espai interior dels armaris i el dels calaixos i prestatgeries?

MÈTODES DE TREBALL

Preguntes?

1. Pers temps esperant al fet que arribin materials, documents o instruccions?

2. Pers temps en desplaçaments per agafar o deixar útils, eines, carpetes, etc. d’ús habitual?

3. Fas treballs o activitats sense saber la seva raó ni la seva utilitat?

4. Perds temps netejant coses quan, per endavant, podries evitar que s’embrutessin protegint-les o sent més acurats?

5. Existeixen controls de despesa en fotocòpies, utillatge, papereria, telèfon, internet, etc. que resulten més cars que els hipotètics abusos que es pretén controlar?

6. Perds temps buscant informes o documents perquè no estan clars els criteris per arxivar-los?

7. Arxives documents “perquè així s’ha fet sempre”, sense conèixer la seva utilitat?

8. Et resulten útils els informes, comunicats, etc. que reps d’altres departaments?

9. Comproves que els informes, comunicats, etc. que fas tinguin interès i utilitat per a tots a els qui enviem còpies?

10. Pots reduir la distància dels moviments de les persones?

AMBIENT

Preguntes ?

1. És apropiat el nivell d’il·luminació en els llocs de treball?

2. Apagues les llums quan existeix suficient llum natural o ens marxem?

3. Estan nets els equips d’il·luminació?

4. Utilitzes adequadament l’aire condicionat i la calefacció, desconnectant-los a les nits o quan obres les finestres, etc.?

5. Tens sistemes d’aïllament per evitar pèrdues de calor?

Via: Soyemprendedor

01/02/2011

Projectes d’impuls social. Obra social Catalunya Caixa 2011


Objectius:

 • Persones grans:
  • Iniciatives que generin i reforcin, d’una manera directa, la participació de la gent gran en la nostra societat.
  • Iniciatives que actuïn sobre els factors de risc que poden dificultar l’assoliment d’aquest rol participatiu, en especial aquelles que:
   • Millorin les condicions/qualitat de vida de les persones grans en l’entorn rural
   • Millorin la qualitat de vida de les persones grans que viuen soles
 • Persones en situació de dependència.
  • Projectes que promoguin la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat
  • Suport a les famílies de joves amb trastorns de salut mental
  • Prestació de serveis d’ajut a domicili per a persones en situació de dependència, especialment en l’àmbit rural.
 • Infants i joves:
  • Projectes que s’adrecin a donar suport a infants i/o joves en risc d’exclusió social i pobresa

Requisits de les entitats sol·licitants:

 • Ser privades i sense ànim de lucre.
 • Tenir seu a l’Estat espanyol, àmbit d’actuació territorial de CatalunyaCaixa.
 • Estar legalment constituïdes.
 • Estar inscrites en el registre corresponent d’associacions o fundacions abans de l’1 de gener de 2010.
 • Tenir una activitat ajustada a l’objecte de la convocatòria.
 • Disposar de les estructures de gestió necessàries per al seu funcionament i que n’assegurin la viabilitat.

Exclusions:

 • Administració pública.
 • Entitats financeres.
 • SA, SL, SCCL.
 • Cooperatives amb ànim de lucre.
 • Persones físiques.

Quantia:

 • Entre el 60% i el 100% del cost total del projecte.
 • Fins a 30.000€.

Termini de presentació de sol·licituds: 17 de febrer de 2011.

Més informació:

%d bloggers like this: