Archive for Novembre 10th, 2010

10/11/2010

Ja es poden sol·licitar les beques a la formació empresarial per a cooperatives de la Fundació Seira

El dia 15 de novembre finalitza el termini per a la presentació de sol·licituds de la segona edició del programa de Beques a la Formació Empresarial 2010, per a membres d’empreses cooperatives.


La Fundació concedirà als beneficiaris una aportació econòmica a fons perdut, amb un màxim del 33% del cost total d’un programa de formació universitària de postgrau.
Els sol·licitants han de tenir un vincle laboral amb una cooperativa i han de portar com a mínim un any treballant a jornada complerta.
Objectius del programa

 • Contribuir al desenvolupament professional del personal directiu de les empreses cooperatives.
 • Fomentar la formació superior i la professionalització a les empreses cooperatives.
 • Característiques de les beques
 • Concessió, per part de la Fundació Seira, d’una aportació econòmica a fons perdut per a sufragar una part del cost d’un programa de formació universitària de post-grau (ex.: mestratges generals en l’àmbit de l’empresa, mestratges específics empresarials, etc).
 • L’aportació de Seira no serà superior al 33% del cost total del programa formatiu.
 • El programa formatiu es pot dur a terme, presencial o virtualment, en qualsevol universitat, escola o centre universitari acreditat, i pot tenir caràcter plurianual.

Requisits

La persona candidata ha de tenir un vincle societari o laboral en l’empresa cooperativa, i portar almenys un any treballant a jornada complerta en aquesta.
L’empresa ha d’estar afiliada a la federació cooperativa que correspongui (Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, o bé Federació de Cooperatives de Serveis i de Cooperatives de Transportistes de Catalunya), i estar al dia en el compliment de les seves obligacions vers aquesta.

Termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds les farà arribar la cooperativa abans del 15 de novembre de 2010, al correu electrònic seira@fundacioseira.coop, indicant la voluntat d’accedir a una beca per a formació empresarial, i adjuntant el currículum vitae de la persona candidata, les dades de contacte amb la cooperativa, la motivació per cursar la formació plantejada, i les principals característiques d’aquesta: títol de la formació, institució que la imparteix, característiques i continguts del programa, cost econòmic, etc. Es confirmarà la recepció de la sol·licitud a la mateixa adreça electrònica des d’on s’hagi enviat.

Selecció de les persones becades

El procés de selecció anirà a càrrec de la direcció de Seira, juntament amb les persones col·laboradores que aquesta designi. Seran excloses del procés de selecció aquelles sol·licituds en les què les persones candidates no reuneixin els requisits assenyalats, o bé no hagin presentat tota la informació requerida. Durant el procés de selecció, la direcció de Seira podrà sol·licitar a les persones candidates la documentació addicional que estimi necessària, com també es reserva l’opció de realitzar entrevistes a les persones candidates i a les cooperatives.
Els criteris de selecció, a més del compliment dels requisits requerits, aniran vinculats principalment al grau d’aprofitament de la formació rebuda per al desenvolupament de l’activitat professional en la cooperativa. També es tindrà en compte, entre altres, factors relacionats amb el perfil de la persona candidata i la seva vinculació a la cooperativa (prioritzant les persones sòcies), les característiques de l’empresa i les de la formació sol·licitada. Finalment, es tindrà en compte l’ordre de presentació de les sol·licituds, i el volum de beques per branca cooperativa
Les propostes de persones a becar s’elevaran al Patronat de Seira,qui anirà concedint beques mentre Seira disposi de dotació pressupostària.

Obligacions de la persona becada

Pagament de la part que li correspongui del cost de la formació, prèviament acordada amb la cooperativa i amb la Fundació Seira.
Compromís que mantindrà la seva activitat professional a la cooperativa o en alguna altra empresa o organització del moviment cooperatiu durant el temps que s’acordi amb Seira, d’acord amb el tipus de formació i l’import de l’ajut rebut, termini que mai serà inferior a dos anys.
Compromís d’assistir presencialment, si així es requereix en el programa, al 90% de les hores de la formació, com també a realitzar els treballs, les proves i les avaluacions que s’exigeixen, excepte per causa degudament justificada.
Compromís de comunicar immediatament de qualsevol incidència que afecti el normal desenvolupament del període formatiu, d’informar de l’aprofitament de la formació rebuda i de lliurar còpia del certificat o títol acreditatiu d’aquest aprofitament.
En cas que la persona candidata tingui un nivell baix de coneixement i/o experiència en l’economia cooperativa, compromís de realitzar complementàriament la formació que s’acordi entre Seira, la cooperativa, i la persona becada.

Obligacions de la cooperativa

Pagament de la part que li correspongui del cost de la formació, prèviament acordada amb la persona becada i amb la Fundació Seira.
Presentació d’un informe d’aprofitament de la formació, indicant els beneficis que n’ha obtingut la cooperativa. Aquest informe s’elaborarà sis mesos després d’haver-se finalitzat la formació, a partir dels indicadors que proporcionarà Seira.
Comunicació immediata de qualsevol modificació de la vinculació societària o contractual entre la cooperativa i la persona becada.
Fundació Seira c/ Premià, 15, 1a planta :: 08014 Barcelona :: Tel. 93 318 81 62 :: Fax 93 302 18 85 :: e-mail seira@fundacioseira.coop

Via: Butlletí persones emprenedores

10/11/2010

Curs de viticultura, enologia i tecnologia d’elaboració de vins i caves

Duració: 165 hores

On:  Vilafranca del Penedès

Quan:  17 de gener a l’1 d’abril.

Objectius formatius

Aquest curs pretén donar els coneixements sobre les pautes tècniques per a la producció de raïm i la valoració de les seves característiques i qualitat; les tècniques d’elaboració de vins i caves; els processos fermentatius i bioquímics que es produeixen durant les vinificacions; la tecnologia de realització de les pràctiques enològiques; les tècniques analítiques per al control de qualitat i la investigació dels productes vitivinícoles.

Contingut

 • Viticultura i tècniques de producció
 • La verema, vinificació i instal·lacions enològiques
 • Microbiologia enològica
 • Bioquímica de les fermentacions.
 • Clarificació, estabilització i criança de Vins
 • Elaboració de caves i altres vins escumosos
 • Anàlisi fisicoquímica de vins
 • Legislació, Seguretat alimentària i Impacte ambiental

Documents i enllaç relacionats

 

Via: Daar

Etiquetes: , , ,
10/11/2010

jornada “Business Àngels. Parlant amb els àngels”

El dijous 11 de novembre la Xarxa Banc celebra al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona la jornada “Business Àngels. Parlant amb els àngels”, en el marc de la campanya “Injectem confiança en l’economia”.

S’hi debatran temes com “El finançament de projectes de base tecnològica” i “Com parlar amb els àngels”.

Via: Butlletí persones emprenedores

10/11/2010

Tardor emprenadora 2010 a Manresa

El Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l’Ajuntament de Manresa posa en marxa el programa: “Tardor Emprenedora 2010. Programa formatiu per crear i gestionar la teva empresa”.

On està situat: Al CEDEM (Palau Firal de Manresa. C/ Castelladral, 5-7).

Consta de 9 sessions formatives:

 • Què cal saber per emprendre.
 • La creació d’empreses: principals causes de fracàs del projecte empresarial.
 • Com la fixació de preus dels meus productes o serveis afecta la viabilitat de la idea de negoci.
 • Noves estratègies financeres davant la crisi.
 • Elaboració i presentació d’ofertes atractives per als clients.
 • Finances Express: com he d’actuar l’any 2011.
 • Internet com a eina de gestió i de màrqueting.
 • Pren decisions amb un menor risc! Portals d’informació econòmica.
 • Noves tendències en màrqueting: noves competències d’èxit en la gestió rendible de clients.

S’adrecen a emprenedors/ores que vulguin crear la seva empresa, empresaris/àries que vulguin millorar la gestió de la seva empresa i a persones ocupades o desocupades interessades en el món de la creació d’empreses i la gestió empresarial.

Via: Butlletí persones emprenedores

 

%d bloggers like this: