Archive for Mai 7th, 2010

07/05/2010

Programa Creixement Emprenedor (Projecta’t)

El termini per presentar-s’hi s’ha ampliat fins el 23 de juny.

El programa Creixement Emprenedor (Projecta’t), dins del marc del projecte IMPULS, té com a objectiu oferir una formació d’alt valor a  1.000 persones emprenedores amb una idea de negoci o una empresa creada que tingui capacitat de consolidació i creixement.

Objectius

 • Impulsar el desenvolupament, orientat a la cooperació i el creixement, de Plans de Negoci de qualitat i la creació i creixement d’empreses i llocs de treball
 • Reforçar el coneixement i la imatge pública de la Xarxa INICIA com a vertebradora de l’emprenedoria a Catalunya.

Beneficis

 • Participar en Seminaris en Escoles de Negoci
 • Tenir un itinerari formatiu en camps clau per l’emprenedoria
 • Participar en reunions d’orientació en el desenvolupament del Pla de negoci
 • Trobades amb empresaris i empresàries consolidats
 • Participació en  espais de trobada i intercanvi d’experiències.
 • Valoració del seu projecte empresarial i de les possibilitats de creixement
 • Participació en espais d’inversió, finançament i cooperació

Qui pot participar-hi?

Poden participar les persones emprenedores que, dins de l’àmbit territorial de Catalunya i a data de la sol·licitud, reuneixin els següents requisits:

a) Haver creat la seva pròpia empresa en els darrers tres anys o tenir la voluntat de crear-la.
b) Subscriure un compromís per participar en el programa objecte de la subvenció i realitzar totes les actuacions que aquest com-porti.
c) Acreditar el domicili social a Catalunya.
d) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, i de Seguretat Social.
e) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-cions.
f) No haver estat sancionades en els últims tres anys, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de prevenció de riscos laborals,
Als efectes d’aquesta convocatòria s’entendrà com a data de creació de l’empresa:

 • Per a les persones autònomes: data d’alta de l’IAE/comunicació d’alta, document 036/037.
 • Per a les societats mercantils: data d’inscripció al Registre mer-cantil.
 • Per a les societats cooperatives: data d’inscripció al Registre General de Cooperatives de Catalunya.

Via: Creixementemprenedor

Més informació: ORDRE TRE/263/2010, de 27 d’abril,

07/05/2010

La renda t’ha sortit negativa, vols conèixer com es troba la teva devolució?

Pots conèixer l’estat de la teva declaració de la renda, si  has validat l’esborrany o bé ja l’has presentat. Ho pots fer clicant aquí.

Un cop dins necessitaràs:

1 .- El teu número de NIF

2 .- El teu primer cognom

3 .- Número de Referència de l’esborrany o … .. la Casella 698 (de la declaració de la renda del 2008 o del 2009)

Via: Asesor Útil

Etiquetes:
%d bloggers like this: