Archive for Abril 13th, 2010

13/04/2010

Sol·licitud del distintiu Igualtat a l’Empresa del 2010

Amb aquest segell, el Ministeri d’Igualtat vol distingir i reconèixer a les empreses que destaquin per les seves bones pràctiques en matèria d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

Plaç de presentació

El termini per a la presentació de sol licituds és de dos mesos a partir de dissabte 10 d’abril. Després, el Ministeri d’Igualtat tindrà sis mesos per a estimar les sol • licituds.

Tràmits

Les empreses que vulguin demanar el distintiu, hauran de presentar una memòria que permetrà conèixer les pràctiques de l’entitat en matèria d’igualtat. Entre altres aspectes, es valoraran:

  • Anàlisi detallat de la plantilla.
  • Situació i evolució per nivells de responsabilitat i categories.
  • Presència de col·lectius amb dificultats d’accés a l’ocupació: majors de 45 anys, víctimes de violència de gènere i persones amb discapacitat .
  • Anàlisi i situació de les mesures d’igualtat implantades.

Aquest segell d’igualtat tindrà una vigència de tres anys, encara que les entitats a les quals se’ls concedeixi tindran l’obligació, de remetre a la Direcció General per a la Igualtat en l’Ocupació, (unitat instructora del procediment del Ministeri d’Igualtat), un informe anual per demostrar que mantenen el nivell d’excel·lència en matèria d’igualtat.

Enllaços

Etiquetes:
%d bloggers like this: