Archive for febrer, 2010

22/02/2010

El SOC obre una línia de finançament per a la contractació urgent d’empleats

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha encetat mitjançant el programa Forma i Contracta una línia de finançament per a les empreses que hagin de contractar treballadors immediatament. Les empreses es comprometen així a contractar almenys el 60% de les persones que han participat en la formació finançada, entre les quals tenen prioritat els aturats.

El programa ‘Forma i Contracta’ compromet les empreses a incorporar almenys el 60% dels participants.

Entitats beneficiàries

Es podran beneficiar d’aquest programa les empreses, les seves associacions o altres entitats que subscriguin el compromís de contractació. I també podran tenir la condició de beneficiàries d’aquestes subvencions les persones o entitats previstes a l’article 11.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les accions formatives podran començar de forma immediata a la notificació de la resolució d’atorgament i com a màxim fins el 31 de desembre de 2010.

Col·lectius destinataris

El col·lectiu prioritari són les persones no ocupades demandants d’ocupació inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans de l’inici de l’acció formativa, sens perjudici de la participació de persones treballadores en actiu.

Des del SOC es fomentarà la participació d’alumnes que presentin major dificultat en la incorporació en el mercat de treball i també es fomentarà la igualtat d’oportunitats.

Per aquesta convocatòria és prioritària la participació de les persones beneficiàries del programa de Protecció per Desocupació i Inserció (PRODI).

Data límit de presentació de sol·licituds

30 de setembre de 2010.

Termini acció formativa

L’acció formativa subvencionada podrà finalitzar com a màxim el 30 de juny de 2011.

Documentació i impresos

 • G146NFO-163-02 – Documentació per a la sol·licitud
 • G146NFO-038-10 – Sol·licitud de subvenció per a accions formatives
 • G146NFO-191-01 – Altres declaracions responsables per a la sol·licitud de subvenció
 • G146NFO-194-03 – Declaració que l’entitat utilitzarà les mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
 • G146NFO-189-01 – Declaració de documentació aportada vigent i sense modificacions
 • G146NFO-206-00 – Declaració responsable de complir els requisits de les especialitats i/o àrees sol·licitades
 • G146NFO-243-00 – Declaració de complir els apartats a, b, c i d de l’article 90 bis i de l’article 92 bis de la Llei 26/2009 de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives de Catalunya
 • G146NFO-207-00 – Informe motivat de la sol·licitant de la sol·licitud de subvenció
 • G146NFO-205-00 – Compromís de contractació en model normalitzat
 • G146NFO-187-02 – Fitxa de curs
 • G146NFO-041-08 – Relació de cursos sol·licitats
 • G146NFO-190-02 – Declaració de contractació d’assegurança
 • G146NFO-208-01 – Projecte formatiu de cada curs
 • G146NFO-204-00 – Fitxa perfil d’expert/a
 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors, d’acord amb el model del Departament d’Economia i Finances, disponible a Internet
19/02/2010

Simulador de Pla d’Empresa per a emprenedors culturals

Si penses crear un negoci cultural i no saps per on començar, juga amb aquest simulador per a emprenedors culturals i descobreix el valor d’analitzar el teu projecte abans de posar-lo en marxa, la teva iniciativa tindrà més garantia d’èxit.

El Simulador d’Emprenedors Crea el teu pla de negoci, és una iniciativa del Ministeri de Cultura per ajudar a tots els emprenedors del sector de les indústries culturals a realitzar els seus projectes, centrant l’atenció en l’anàlisi prèvia a la posada en marxa del negoci.

Registra’t, crees una empresa i juga amb els diferents escenaris per comprovar aspectes tan importants com quants diners necessites per començar, quan començarà a ser rendible. … A més, comptaràs amb l’ajuda de casos d’èxit d’altres emprenedors, a través dels quals podràs comprovar quines  decisions van prendre ells en situacions similars a les que a tu se t’estan  plantejant.

L’aplicació, a la que s’accedeix després de registrar-se a través de la pàgina web del Ministeri de Cultura, presenta una estructura que permet a l’usuari conèixer tots els camps necessaris a l’hora de muntar un negoci. Així, el futur empresari pot conèixer la definició d’un negoci i tenir accés a anàlisi interns i externs, operacions, pla de recursos humans, l’estructura legal de l’empresa, el pla econòmic i financer, i el resum executiu del mateix.

Enllaç: Crea tu plan de negocio

Via: Ejecant

18/02/2010

8 beques de col·laboració i suport al DAR

S’han convocat  vuit beques de col·laboració per a dur a terme tasques d’assistència i suport a les activitats del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

 • Menors de 30 anys

A més, les persones interessades en optar a les vuit beques (7 per a llicenciats en Dret i 1 per ciències polítiques i de l’administració) hauran de complir el següents requisits:

 • Llicenciats/ades i diplomats/ades recents: han d’haver assolit el 100% dels crèdits a partir de l’1 de gener de 2007, fet que han d’acreditar mitjançant el títol i el certificat de l’expedient acadèmic o una còpia de l’expedient acadèmic validada per la universitat corresponent.
 • Estudiants de llicenciatura o diplomatura: han d’haver superat, quan es tanqui el termini de presentació de sol·licituds, el 85% dels crèdits de les titulacions esmentades, la qual cosa han d’acreditar mitjançant el certificat de l’expedient acadèmic o una còpia de l’expedient acadèmic validada per la universitat corresponent.

Els becaris hauran d’acomplir tasques d’estudi i col·laboració amb les tasques del departament. Cada beca té una dotació econòmica total, per a trenta hores setmanals de dedicació, de 1.050 euros mensuals en el cas de llicenciats i de 900 en el cas d’estudiants.

Termini

S’acaba el  30 de març 25 de febrer.

Via: Ruralcat

18/02/2010

IV seminari sobre Patrimoni Natural a la Garrotxa

El proper dissabte, 27 de febrer de 2010 es fa a Olot el IV seminari sobre Patrimoni Natural a la Garrotxa. L’assistència és gratuïta.

Cal inscriure’s prèviament a través de l’adreça electrònica ichn@iec.cat o del telèfon 933 248 582.

La jornada es desenvoluparà a la sala d’actes de l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d’Olot (IMPC) al carrer del Bisbe Lorenzana, 15 d’Olot.

16/02/2010

Ajuts per a l’adquisició, l’adaptació, la substitució de maquinària i equips de treball

S’ha obert la convocatòria d’ajuts econòmics a empreses amb la finalitat de donar suport a la inversió en maquinària i equips que millorin les condicions de treball en l’àmbit de Catalunya.

Accions objecte dels ajuts econòmics

Les accions objecte de l’ajut seran les destinades a l’adquisició, l’adaptació, la substitució de maquinària i equips de treball que a través de mitjans tècnics de protecció col·lectiva contribueixin a la reducció o eliminació dels riscos laborals, en microempreses o petites empreses i Centres Especials de Treball (CET)  amb centres de treball ubicats a Catalunya.

Les accions sempre hauran de suposar una millora de les condicions de treball que superi les exigències normatives vigents en matèria de prevenció de riscos laborals, excloent-se per tant els que es limitin a l’estricte compliment de les obligacions establertes legalment i reglamentària.

En tot cas, la maquinària i els equips de treball han de ser nous, afectes al procés productiu amb els requisits legalment i reglamentària exigibles i han d’estar instal·lats, ser operatius i susceptibles de ser valorats tècnicament.

El finançament de les inversions podrà ser fet per qualsevol mitjà. En el cas que hagin estat finançades amb fons propis, la inversió ha de ser d’un import superior a 6.000 €. En el cas de ser finançada a través d’arrendament financer (leasing) , l’empresa s’ha de comprometre a exercir l’opció de compra.

Què es pot subvencionar:

Les accions susceptibles dels ajuts previstes en aquesta convocatòria, hauran d’incorporar mesures de protecció col·lectiva que contribueixin a la reducció o eliminació dels riscos relacionats amb:

a) Sobreesforços físics sobre el sistema musculoesquelètic, en especial els relacionats amb la manipulació de càrregues i els moviments repetitius.

b) Aixafaments resultat d’una caiguda, en especial d’altura.

c) Contactes amb agents materials tallants, punxants, durs, rugosos, atrapaments i xocs i cops contra objectes.


Import dels ajuts

La quantia màxima prevista pels ajuts és de fins el 20% de la inversió a realitzar i sense que en cap cas es pugui superar la quantia màxima de 45.000 euros per beneficiari.

Qui ho pot demanar

Les empreses entre 1 i 49 treballadors/ores assalariats/ades i Centres Especials de Treball (CET) qualificats i inscrits al Registre de centres especials de treball de Catalunya independentment del seu número de treballadors/ores, que desenvolupin la seva activitat en centres de treball ubicats a Catalunya, dels sectors següents (*).

Documents

Via: Departament de Treball

Etiquetes: ,
12/02/2010

Jornada: Tendències Tecnològiques de Futur

El proper 23 de febrer al CaixaForum de Barcelona es farà la jornada: Tendències Tecnològiques del futur. Els temes a tractar seran:

 • Quina és la contribució global de les TIC a l’actual crisi mediambiental?
 • Estem posant en joc la nostra privacitat amb el Cloud Computing?
 • Com serà el web del futur?
 • Com preveure, de manera automàtica, la rendibilitat d’una campanya de posicionament?
 • Com podem protegir la integritat de la informació amb la que treballem?

Totes aquestes preguntes i moltes més es debatran durant la jornada. A més, coneixerem mitjançant 8 exemples reals d’empreses TIC catalanes, cap a on evolucionen els principals àmbits tecnològics del sector.

Programa

15:45 – 16:15h RECEPCIÓ D’ASSISTENTS I CAFÈ DE BENVINGUDA

16:15 – 16:30h BENVINGUDA

Sr. Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

16:30 – 16:35h MODERACIÓ

Sra. Gemma López, cap de Difusió, Promoció i Formació de Barcelona Digital Centre Tecnològic
http://www.bdigital.org

16:35 – 16:50h ANÀLISI DEL SECTOR PER AL 2010

Sr. Lluís Altés, director general d’IDC Iberia http://www.idc.com
Després de la contracció del mercat el passat 2009, IDC Iberia ens explicarà quines són les seves previsions per aquest 2010, any en el que encara s’espera un creixement negatiu durant els tres trimestres inicials. Quan podrem veure els primers signes de recuperació?

16:50 – 18:30h 8 EXEMPLES DE TENDÈNCIES DE FUTUR:

 • CLOUD COMPUTING: Sr. Pau Garcia-Milà, cofundador d’eyeOs http://es.eyeos.org El Cloud Computing està, dia a dia, guanyant més força com a paradigma de futur en el món d’Internet. Tenir els arxius disponibles des de qualsevol lloc del món ens permet oblidar-nos dels dispositius d’emmagatzematge físics que, molts cops, dificulten la feina. No obstant això, poques vegades pensem en els problemes de confidencialitat i privacitat que comporta aquest nou model d’entendre la xarxa, tant per les empreses com pels petits usuaris. On són i qui controla aquest macroservidors? No estem posant en joc la nostra privacitat?
 • INTEGRITAT DE DADES: Sr. Roberto Blanc, director de màrqueting de Kinamik http://www.kinamik.com És una realitat que el món i la manera de treballar estan canviant arreu. Cloud Computing, informatització de dades, teletreball i treball col·laboratiu generen nous paradigmes en la manera de concebre i entendre els fluxos d’informació que recolzen aquest canvi. Però, com podem assegurar-nos que la informació que utilitzem és correcta? Com saber si ha canviat des del moment de la seva creació? La protecció de la integritat de la informació es presenta doncs com l’element central en moltes d’aquestes qüestions.
 • GREEN IT – VIRTUALITZACIÓ: Sr. Ivan García, director comercial d’Ivrateq http://www.ivrateq.net Ivrateq compartirà fets clau sobre la contribució global de les TIC a l’actual crisi mediambiental. A més, també s’analitzarà com les empreses poden fer petites passes cap a estratègies de Green IT, per entendre els impactes mediambientals i els beneficis econòmics de portar-les a terme.
 • WEB VERTICAL: Sr. Marcos Cuevas, fundador i CEO de Layers http://www.layers.com Com hauria de ser el web del futur? Quines són les seves limitacions actuals? El camí ens ha portat del broadcasting al microcasting i al web 2.0 que dóna un paper més rellevant a l’aportació i interacció entre persones i empreses. Ara ens trobem amb noves maneres de conversar, compartir i fer: el web vertical.
 • XARXES DE PROXIMITAT: Sr. Jorge García, fundador i CTO de Miraveo http://www.miraveo.com Podem imaginar una nova manera de fer servir els dispositius mòbils? Miraveo ha desenvolupat una tecnologia software per construir xarxes de proximitat amb dispositius mòbils. Aquestes xarxes, suporten velocitats de transferència majors que les assolides amb les xarxes cel·lulars, amb un cost reduït i sent un complement per suportar serveis de localització. Durant la jornada es presentaran els principals aspectes d’aquesta tecnologia i les seves aplicacions.
 • XARXES NEURONALS: Sr. Gerard Caula, responsable de màrqueting online de Conzentra (Grup Inspirit) http://www.conzentra.com MATRIX és un sistema d’intel·ligència artificial que, a partir de l’anàlisi recurrent de més de 50 factors, ens permet estimar aspectes com la posició, les accions quantitatives necessàries, el cost associat, les visites estimades i el retorn de la inversió. Això permet definir la millor estratègia en posicionament (SEO) o les campanyes de pagament per click (PPC).
 • PROTOTIPAT I SIMULACIÓ: Sr. Pablo González Navarro, desenvolupament de negoci de Justinmind http://www.justinmind.com Un nou paradigma en la definició d’aplicacions està començant a estendre’s: el prototipat i la simulació d’aplicacions. Coneixerem com reduir costos en l’entorn actual i augmentar la qualitat en el desenvolupament d’aplicacions. També es parlarà de com capturar i validar les seves funcionalitats, i quina és la millor opció per comunicar-se amb els usuaris que han de validar les funcions d’un aplicatiu i assegurar la qualitat i l’abast en l’externalització del software.
 • XARXES DE SENSORS SENSE FILS: Sr. Ignasi Vilajosana gerent de Worldsensing http://www.worldsensing.com Es presentarà l’evolució d’una start up que fonamenta el seu model de negoci sobre les xarxes de sensors sense fils. Alhora, s’oferirà una visió sobre els tòpics i les tendències futures a considerar per afavorir la consolidació d’aquesta innovadora tecnologia.

18:30 – 19:00h PREGUNTES DEL PÚBLIC I CLOENDA DE L’ACTE

INSCRIPCIONS
L’assistència és gratuïta. Aforament limitat a 340 persones. Les reserves es realitzaran per rigorós ordre d’inscripció, emplenant el FORMULARI o trucant al 902790379.

11/02/2010

Privacitat a la xarxa a càrrec del Marc Vidal

Tertúlia sobre “Seguretat a les xarxes socials” a la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya.

Vodpod videos no longer available.

Etiquetes: ,
11/02/2010

Si no ets a Google no existeixes, inclou d’una vegada el teu negoci a Google Maps

Com ho has de fer per afegir el teu negoci al Google Maps? És igual el tipus de negoci que siguis o intentis promocionar. El que vols és atraure visites a la teva pàgina web, que es posin en contacte amb tu i que sàpiguen on trobar-te. Sempre pots sortir a les pàgines grogues però ens trobem en un món on tot evoluciona molt ràpidament i has de saber-te promocionar-se en els nous canals. L’eina que has d’utilitzar es diu:  Local Business Center.

Com ho faig

Per poder accedir al servei del Local Business Center has de disposar d’un compte de Google i accés físic a la direcció del negoci que vols donar d’alta o un telèfon de contacte de l’empresa. Afegeixes les dades de la teva empresa, posant especial atenció a la localització, comprovant que el marcador estigui en la posició exacta de l’empresa que vols donar d’alta, així com en les categories on vols encabir el teu negoci. Pots  concretar tantes dades com sigui necessari, però no existeix l’obligació d’omplir-los tots.

Vols aconseguir millors resultats

 • Localització exacta: Província, població (codi postal), adreça i número del teu local comercial.
 • Dades de contacte: Telèfon, adreça de correu electrònic i pàgina web si en tens.
 • Horari de servei: Molt important per a qualsevol empresa del sector serveis. En cas de necessitat, pots modificar aquestes dades més endavant, de manera que no t’has de preocupar gaire si en el moment d’omplenar el formulari no disposes d’alguna dada que pugui ser important. També pots incloure fotografies.

L’últim pas és la validació de les dades, disposes de tres maneres possibles;

 • Rebre una trucada al telèfon de contacte. Has de facilitar un horari de servei.
 • Rebre un missatge a un telèfon mòbil amb el codi de verificació. Es realitza gairebé de forma instantània, et cobraran el cost del missatge de text.
 • Rebre una carta (per correu ordinari) amb el codi. És el procés més lent, entre una i dues setmanes.

Un cop tinguis el codi de verificació has de tornar a accedir a la pàgina del servei per introduir-lo. A partir d’aquest moment ja estàs a Internet i el teu negoci apareixerà en les cerques de Google i Google Maps, sempre que l’usuari realitzi una recerca amb el nom de la teva empresa o bé consultant el teu sector a prop de la teva localització.

Via: Tecnología y Pyme

%d bloggers like this: