Archive for febrer 22nd, 2010

22/02/2010

El SOC obre una línia de finançament per a la contractació urgent d’empleats

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha encetat mitjançant el programa Forma i Contracta una línia de finançament per a les empreses que hagin de contractar treballadors immediatament. Les empreses es comprometen així a contractar almenys el 60% de les persones que han participat en la formació finançada, entre les quals tenen prioritat els aturats.

El programa ‘Forma i Contracta’ compromet les empreses a incorporar almenys el 60% dels participants.

Entitats beneficiàries

Es podran beneficiar d’aquest programa les empreses, les seves associacions o altres entitats que subscriguin el compromís de contractació. I també podran tenir la condició de beneficiàries d’aquestes subvencions les persones o entitats previstes a l’article 11.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les accions formatives podran començar de forma immediata a la notificació de la resolució d’atorgament i com a màxim fins el 31 de desembre de 2010.

Col·lectius destinataris

El col·lectiu prioritari són les persones no ocupades demandants d’ocupació inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans de l’inici de l’acció formativa, sens perjudici de la participació de persones treballadores en actiu.

Des del SOC es fomentarà la participació d’alumnes que presentin major dificultat en la incorporació en el mercat de treball i també es fomentarà la igualtat d’oportunitats.

Per aquesta convocatòria és prioritària la participació de les persones beneficiàries del programa de Protecció per Desocupació i Inserció (PRODI).

Data límit de presentació de sol·licituds

30 de setembre de 2010.

Termini acció formativa

L’acció formativa subvencionada podrà finalitzar com a màxim el 30 de juny de 2011.

Documentació i impresos

 • G146NFO-163-02 – Documentació per a la sol·licitud
 • G146NFO-038-10 – Sol·licitud de subvenció per a accions formatives
 • G146NFO-191-01 – Altres declaracions responsables per a la sol·licitud de subvenció
 • G146NFO-194-03 – Declaració que l’entitat utilitzarà les mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
 • G146NFO-189-01 – Declaració de documentació aportada vigent i sense modificacions
 • G146NFO-206-00 – Declaració responsable de complir els requisits de les especialitats i/o àrees sol·licitades
 • G146NFO-243-00 – Declaració de complir els apartats a, b, c i d de l’article 90 bis i de l’article 92 bis de la Llei 26/2009 de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives de Catalunya
 • G146NFO-207-00 – Informe motivat de la sol·licitant de la sol·licitud de subvenció
 • G146NFO-205-00 – Compromís de contractació en model normalitzat
 • G146NFO-187-02 – Fitxa de curs
 • G146NFO-041-08 – Relació de cursos sol·licitats
 • G146NFO-190-02 – Declaració de contractació d’assegurança
 • G146NFO-208-01 – Projecte formatiu de cada curs
 • G146NFO-204-00 – Fitxa perfil d’expert/a
 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors, d’acord amb el model del Departament d’Economia i Finances, disponible a Internet
%d bloggers like this: