Archive for febrer 16th, 2010

16/02/2010

Ajuts per a l’adquisició, l’adaptació, la substitució de maquinària i equips de treball

S’ha obert la convocatòria d’ajuts econòmics a empreses amb la finalitat de donar suport a la inversió en maquinària i equips que millorin les condicions de treball en l’àmbit de Catalunya.

Accions objecte dels ajuts econòmics

Les accions objecte de l’ajut seran les destinades a l’adquisició, l’adaptació, la substitució de maquinària i equips de treball que a través de mitjans tècnics de protecció col·lectiva contribueixin a la reducció o eliminació dels riscos laborals, en microempreses o petites empreses i Centres Especials de Treball (CET)  amb centres de treball ubicats a Catalunya.

Les accions sempre hauran de suposar una millora de les condicions de treball que superi les exigències normatives vigents en matèria de prevenció de riscos laborals, excloent-se per tant els que es limitin a l’estricte compliment de les obligacions establertes legalment i reglamentària.

En tot cas, la maquinària i els equips de treball han de ser nous, afectes al procés productiu amb els requisits legalment i reglamentària exigibles i han d’estar instal·lats, ser operatius i susceptibles de ser valorats tècnicament.

El finançament de les inversions podrà ser fet per qualsevol mitjà. En el cas que hagin estat finançades amb fons propis, la inversió ha de ser d’un import superior a 6.000 €. En el cas de ser finançada a través d’arrendament financer (leasing) , l’empresa s’ha de comprometre a exercir l’opció de compra.

Què es pot subvencionar:

Les accions susceptibles dels ajuts previstes en aquesta convocatòria, hauran d’incorporar mesures de protecció col·lectiva que contribueixin a la reducció o eliminació dels riscos relacionats amb:

a) Sobreesforços físics sobre el sistema musculoesquelètic, en especial els relacionats amb la manipulació de càrregues i els moviments repetitius.

b) Aixafaments resultat d’una caiguda, en especial d’altura.

c) Contactes amb agents materials tallants, punxants, durs, rugosos, atrapaments i xocs i cops contra objectes.


Import dels ajuts

La quantia màxima prevista pels ajuts és de fins el 20% de la inversió a realitzar i sense que en cap cas es pugui superar la quantia màxima de 45.000 euros per beneficiari.

Qui ho pot demanar

Les empreses entre 1 i 49 treballadors/ores assalariats/ades i Centres Especials de Treball (CET) qualificats i inscrits al Registre de centres especials de treball de Catalunya independentment del seu número de treballadors/ores, que desenvolupin la seva activitat en centres de treball ubicats a Catalunya, dels sectors següents (*).

Documents

Via: Departament de Treball

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: