Archive for Setembre, 2009

18/09/2009

29 d’octubre: Jornada “Connectivitat ecològica del territori i efecte barrera de les infraestructures”

El proper 29 d’octubre es realitzarà al Castell de Montesquiu la Jornada “Connectivitat ecològica del territori i efecte barrera de les infraestructures”.  Aquesta jornada s’adreça a: responsables polítics i tècnics de medi ambient i ordenació territorial d’ajuntaments i consells comarcals i gestors del territori de diferents àmbits. Pretén oferir un marc conjunt de reflexió i coneixement sobre els valors locals i supramunicipals de la connectivitat ecològica del territori i l’efecte barrera que sobre ella tenen tant les infraestructures actuals com les projectades.

Objectius

En el marc teòric de la concepció dels espais naturals dins una matriu territorial, la connectivitat entre aquests espais és de vital importància per garantir la funcionalitat ecològica dels ecosistemes. Sovint, la manca d’adequació de les polítiques de conservació al funcionament dels sistemes d’interès natural ha posat de manifest la inconveniència de planificar i gestionar la natura únicament considerant unitats discretes d’espais protegits.

El treball al llarg dels últims anys per garantir la connexió entre espais naturals, així com per mitigar l’efecte barrera produït per infraestructures, ha portat a un nou marc teòric i pràctic i a un recull d’experiències sobre les quals és interessant reflexionar.

On

Data: 29 d’octubre de 2009
Hora: de 9 a 14 h.
Lloc: Castell de Montesquiu
Centre de Recursos del Castell de Montesquiu
Telèfon: 938 515 055
a/e: jornades@lavola.com

Programa:

 • 09:00 h Recepció dels assistents i lliurament de la documentació
 • 09:45 h Inauguració de la jornada -> Martí Domènech, Coordinador de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
 • 10:00 h Concepte de connectivitat ecològica i paisatgística. Bases teòriques i aplicació metodològica en espais naturals protegits i planejament -> Carles Castell, cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
 • 10:40 h L’efecte barrera sobre els ecosistemes. Què passa quan es perd la connectivitat? ->Carme Rosell, directora de Minuartia
 • 11:10 h Pausa cafè
 • 11:40 h Treballar la connectivitat en el planejament supramunicipal. El cas del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals -> Joan Fortuny, coordinador del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals
 • 12:00 h La connectivitat d’espais naturals en zones urbanes. El cas de Collserola -> Marià Martí, director gerent del Consorci del Parc de Collserola
 • 12:20 h Pla de connectivitat de l’espai fluvial 2009-2015 de Catalunya -> Toni Munné, cap del Departament de Planificació i Ordenació de l’Espai Fluvial de l’Agència Catalana de l’Aigua
 • 12:40 h Propostes de connectivitat de l’anella d’infraestructures viàries de les Gavarres -> Marc Marí, cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona
 • 13:00 h Debat -> Modera: Adrià Gelabert, cap de producte de Planejament Urbanístic i Territorial de lavola

Via: Twitter Innovarural

17/09/2009

La pèrdua d’autònoms creix a Catalunya: 3.771 menys a l’agost

El nombre de baixes d’autònoms torna a crèixer a Catalunya. Aquest mes d’agost ja són 3.771 els treballadors per compte propi que s’han donat de baixa al RETA, una pèrdua notablement superior a la que va produir-se al llarg del passat mes de juliol, de 2.819 autònoms menys.

Les dades publicades  pel Ministeri de Treball posen de relleu que a Catalunya continuem amb la davallada, durant 16 mesos consecutius,  de pèrdua neta de treballadors i treballadores per compte propi. La davallada d’aquest mes augmenta la gravetat d’aquesta caiguda lliure d’autònoms en l’acumulat anual les baixes han estat de 17.799 persones. Respecte l’agost passat, el nombre de baixes han estat de 34.787 persones.
Via: CTAC
16/09/2009

10 coses que no necessites per crear una empresa

Extret del blog Desencadenando

Chris Guillebeau ha escrit una llista de coses que no necessites per emprendre:

 1. Capital risc
 2. Altres inversors externs (no necessites demanar diners a la teva família)
 3. Empleats o personal subcontractat
 4. Un pla de negoci de 50 pàgines (o cap altre pla de negocis )
 5. Un MBA (ni una altra formació acadèmica)
 6. Deute a la teva targeta de crèdit
 7. Targetes de visita o material d’oficina
 8. Una estructura d’organització complicada
 9. Associar-se a associacions empresarials o grups de networking
 10. Una oficina física

Com ell mateix adverteix, no és pot dir que amb alguna d’aquestes coses no et pugui anar bé, però no les necessites per emprendre. Estic d’acord amb ell. Moltes vegades ens autojustifiquem dient-nos a  que emprendrem aquest projecte una mica més endavant, quan tinguem una mica més de diners estalviats, quan haguem acabat la carrera o el màster, quan haguem elaborat una mica més el pla de negoci …

No es tracta d’emprendre a la babalà i ficar-te en una aventura que no pot sortir bé, però qualsevol, en qualsevol circumstància, té al seu abast la possibilitat de crear una empresa. Si no tens diners, ni temps, ni formació, ni contactes … no pots ser tan ambiciós, però sempre hi ha alguna cosa al teu abast. Si de debò vols emprendre, no esperis que tot al teu voltant sigui perfecte: simplement analitza les teves circumstàncies i pensa què pots fer amb elles.

Via: Desencadenando

15/09/2009

Tàrifes de la llum més econòmiques: Bo social de la llum

La situació econòmica de les famílies ha comportat la creació de la Tarifa d’Últim Recurs (TUR), destinada a protegir a les classes socials i als col·lectius més desfavorits.

Així tenim que els beneficiaris d’aquest bo social seran:

 • Els particulars que tinguin una potència contractada inferior a 3 Kwh
 • Un altre dels col·lectius beneficiats és el dels pensionistes que cobren pensions mínimes.
 • Les famílies que tinguin a tots seus membres en atur.
 • Les famílies nombroses.

Els beneficiaris veuran com no se’ls apuja el rebut de la llum com a la resta d’usuaris ja que se’ls congelarà la llum, una cosa de la que es veuran beneficiats prop de 5 milions de llars. Aquest bo social és concedit només per a aquells habitatges que tinguin la consideració d’habitatge habitual, es concedeix per un període de dos anys, es pot prorrogar sempre que se segueixin complint les condicions per ser-ne beneficiari i s’ha d’haver acollit a la TUR (tàrifa d’últim recurs)

Per a sol·licitar-ho n’hi haurà prou amb demanar-ho a la respectiva companyia elèctrica haurà d’acreditar que s’és família nombrosa … encara que aquest bo es concedeix de manera automàtica als que tinguin una potència contractada inferior a 3 kwh.

Via: De finanzas

15/09/2009

Jornada: Crear empresa en el món rural: com finançaré el meu projecte?

El proper 6 d’octubre es fa a Lleida, la jornada: Crear empresa en el món rural: com finançaré el meu projecte?

L’objectiu de la present jornada és fomentar el coneixement dels emprenedors rurals per escollir les línies de finançament més adients pel seu negoci, posar de manifest la necessitat d’una correcta planificació del finançament de l’activitat i finalment preparar els emprenedors rurals per defensar el projecte enfront els possibles inversors.

L’acte s’emmarca dins del projecte Rural Activa impulsat per la Fundació del Món Rural, que desitja promoure l’emprenedoria en les zones rurals vinculant totes aquelles entitats de l’àmbit públic i privat que treballen en el foment, la creació i la consolidació d’activitats empresarials en els municipis rurals catalans.

Més informació: 973229360 / www.fmr.cat / www.lacaixa.es/agrocaixa/

Via: Fundació del Món Rural

14/09/2009

Com rescatar anticipadament el Pla de Pensions si estàs aturat

La crisi està provocant que moltes famílies hagin de recórrer al rescat anticipat dels seus plans de pensions.

En el cas d’atur de llarga duració es va publicar l’1 d’agost el Reial Decret 1299/2009 sobre les passes a seguir.

Requisits legals

Per poder exercir aquest rescat anticipat s’han de complir tres requisits:

 • Trobar-se en la situació legal d’atur. A més dels casos usuals de baixa no voluntària a l’empresa, es presenten situacions d’expedients de regulació d’ocupació i reduccions de plantilla. En el cas dels treballadors per compte propi o autònoms, només cal haver cursat la baixa en la seva activitat.
 • No tenir dret a prestacions contributives per atur o haver-les esgotat. En aquest cas, s’exclouen com condicionants percebre el subsidi per atur o la recentment aprovada ajuda dels 420 euros.
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació a les Oficines estatals destinades a aquests efectes.

Documentació a presentar a l’entitat gestora

Aquesta documentació és:

 • Sol·licitud signada del rescat anticipat. La proporcionen les pròpies gestores de plans de pensions.
 • Document identificatiu del titular.
 • Imprès de comunicació de situació fiscal. Equival amb el Model 145
 • Document d’inscripció com a demandant d’ocupació.
 • Documentació que acrediti la nostra situació d’atur.

La documentació acreditativa ha de justificar perquè estem en situació legal d’atur. Aquesta documentació potser:

 • la carta d’acomiadament
 • còpia de la resolució de l’expedient de regulació d’ocupació
 • o el certificat d’haver finalitzat el cobrament de prestacions per desocupació

Per als treballadors per compte propi, n’hi ha prou amb la resolució de baixa en la TGSS del règim general d’autònoms.

Incompatibilitats

En el cas d’optar al rescat anticipat se suspendran automàticament les aportacions que fem a aquests plans, llevat d’aquelles que siguin realitzades pel propi promotor del pla. De manera independent a l’edat, es pot reprendre el sistema d’aportacions un cop fet el rescat si tornem a una situació normal.

Fiscalitat

Els rendiments tributaran com a rendiments del treball en la nostra declaració de la renda. Aquest punt és una mica complicat d’estimar ja que les aportacions fetes fins el 31/12/2006 gaudeixen d’una reducció del 40%. Aquesta reducció va ser eliminada amb l’aprovació de la DT 12 de Llei de l’IRPF 35/2006. Han d’haver transcorregut com a mínim dos anys des de la primera aportació per poder dur a terme aquesta reducció sobre les aportacions anteriors.

Forma de cobrament

El pla de pensions es cobrarà de manera anàloga a les condicions contractuals que tinguem pactades a la pòlissa. En els casos d’extrema liquiditat per part del sol licitant i d’acord amb el que preveu les especificacions del pla de pensions, els drets consolidats es podran fer efectius mitjançant un pagament o en pagaments successius mentre es mantinguin les situacions d’atur que donen dret al rescat anticipat.

Terminis

El reconeixement del dret a la prestació es notificarà al sol·licitant per escrit en el termini màxim de 15 hàbils des de la presentació de la documentació corresponent. En aquest escrit s’ha d’indicar la forma, modalitat i quantia de la prestació, periodicitat i venciments, formes de revaloració, possibles reversions, i grau d’assegurament o garantia.

Si es tracta d’un rescat a cobrar de forma immediata, aquest rescat s’abonarà en el termini màxim de 7 dies hàbils des que aquest presentés la documentació corresponent.

Plans de jubilació

Els plans de jubilació tenen unes condicions contractuals diferents i tenen la consideració d’assegurança i per això no entren en aquests supòsits. En aquests casos, cada Pla de Jubilació té unes condicions que podrem exercir o no, en funció de la pròpia pòlissa.

Via: ActivaBBVA

10/09/2009

Premis Europeus de l’Empresa 2010

L’European Entreprise Awards, és un concurs organitzat cada any, a nivell europeu, per la Comissió Europea i el seu objectiu és el de recompensar totes aquelles iniciatives adreçades a afavorir l’esperit empresarial a nivell local o regional.

Aquest concurs, que s’organitza des de l’any 2005, i no té només l’objectiu de crear una competició entre entitats actives a nivell local, sinó de crear més sensibilització al voltant del món empresarial posant en valor els resultats ja obtinguts. Quatre són les prioritats d’aquest premi europeu de l’esperit emprenedor:

1) Identificar i reconèixer activitats d’èxit dirigides a la promoció d’empreses i de l’esperit emprenedor
2) Presentar i compartir alguns exemples de pràctiques eficaces en l’àmbit de l’esperit empresarial
3) Sensibilitzar sobre el paper que juguen els empresaris per al desenvolupament de les nostres societats
4) Fomentar i inspirar els empresaris potencials.

Cinc són les categories del concurs que seran premiades:

 • La promoció de les iniciatives empresarials
 • La inversió en les competències professionals
 • La millora de les condicions del mercat
 • El suport a la internacionalització del comerç
 • L’emprenedoria responsable i d’integració social.

Per participar cal ser una entitat pública de la UE, si el vostre projecte actua a nivell regional i local aleshores les iniciatives nacionals seran igualment acceptades en el marc de les categories “Promoció de l’esperit empresarial” i “Suport a la internacionalització del comerç “.

Podran participar-hi les organitzacions nacionals, els comuns, les ciutats, les regions i les col·lectivitats, al mateix temps no són excloses els partenariats públics-privats creats entre entitats públiques, emprenedors, programes educatius i associacions professionals.

Enllaç: 2010 European Enterprise Awards

Via: Ejecant

Etiquetes: , ,
07/09/2009

Emprenedoria i innovació a l’escola

Twitter: Josep Miró

Etiquetes: ,
%d bloggers like this: