Archive for Setembre 14th, 2009

14/09/2009

Com rescatar anticipadament el Pla de Pensions si estàs aturat

La crisi està provocant que moltes famílies hagin de recórrer al rescat anticipat dels seus plans de pensions.

En el cas d’atur de llarga duració es va publicar l’1 d’agost el Reial Decret 1299/2009 sobre les passes a seguir.

Requisits legals

Per poder exercir aquest rescat anticipat s’han de complir tres requisits:

 • Trobar-se en la situació legal d’atur. A més dels casos usuals de baixa no voluntària a l’empresa, es presenten situacions d’expedients de regulació d’ocupació i reduccions de plantilla. En el cas dels treballadors per compte propi o autònoms, només cal haver cursat la baixa en la seva activitat.
 • No tenir dret a prestacions contributives per atur o haver-les esgotat. En aquest cas, s’exclouen com condicionants percebre el subsidi per atur o la recentment aprovada ajuda dels 420 euros.
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació a les Oficines estatals destinades a aquests efectes.

Documentació a presentar a l’entitat gestora

Aquesta documentació és:

 • Sol·licitud signada del rescat anticipat. La proporcionen les pròpies gestores de plans de pensions.
 • Document identificatiu del titular.
 • Imprès de comunicació de situació fiscal. Equival amb el Model 145
 • Document d’inscripció com a demandant d’ocupació.
 • Documentació que acrediti la nostra situació d’atur.

La documentació acreditativa ha de justificar perquè estem en situació legal d’atur. Aquesta documentació potser:

 • la carta d’acomiadament
 • còpia de la resolució de l’expedient de regulació d’ocupació
 • o el certificat d’haver finalitzat el cobrament de prestacions per desocupació

Per als treballadors per compte propi, n’hi ha prou amb la resolució de baixa en la TGSS del règim general d’autònoms.

Incompatibilitats

En el cas d’optar al rescat anticipat se suspendran automàticament les aportacions que fem a aquests plans, llevat d’aquelles que siguin realitzades pel propi promotor del pla. De manera independent a l’edat, es pot reprendre el sistema d’aportacions un cop fet el rescat si tornem a una situació normal.

Fiscalitat

Els rendiments tributaran com a rendiments del treball en la nostra declaració de la renda. Aquest punt és una mica complicat d’estimar ja que les aportacions fetes fins el 31/12/2006 gaudeixen d’una reducció del 40%. Aquesta reducció va ser eliminada amb l’aprovació de la DT 12 de Llei de l’IRPF 35/2006. Han d’haver transcorregut com a mínim dos anys des de la primera aportació per poder dur a terme aquesta reducció sobre les aportacions anteriors.

Forma de cobrament

El pla de pensions es cobrarà de manera anàloga a les condicions contractuals que tinguem pactades a la pòlissa. En els casos d’extrema liquiditat per part del sol licitant i d’acord amb el que preveu les especificacions del pla de pensions, els drets consolidats es podran fer efectius mitjançant un pagament o en pagaments successius mentre es mantinguin les situacions d’atur que donen dret al rescat anticipat.

Terminis

El reconeixement del dret a la prestació es notificarà al sol·licitant per escrit en el termini màxim de 15 hàbils des de la presentació de la documentació corresponent. En aquest escrit s’ha d’indicar la forma, modalitat i quantia de la prestació, periodicitat i venciments, formes de revaloració, possibles reversions, i grau d’assegurament o garantia.

Si es tracta d’un rescat a cobrar de forma immediata, aquest rescat s’abonarà en el termini màxim de 7 dies hàbils des que aquest presentés la documentació corresponent.

Plans de jubilació

Els plans de jubilació tenen unes condicions contractuals diferents i tenen la consideració d’assegurança i per això no entren en aquests supòsits. En aquests casos, cada Pla de Jubilació té unes condicions que podrem exercir o no, en funció de la pròpia pòlissa.

Via: ActivaBBVA

%d bloggers like this: