Archive for Març 9th, 2009

09/03/2009

Es promou la titularitat compartida en les explotacions agràries

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret sobre titularitat compartida en les explotacions agràries com a mesura dirigida a fer efectiva la igualtat entre homes i dones en el sector agrari i aconseguir el ple reconeixement de les dones en l’àmbit rural.

La normativa pretén promoure la titularitat compartida de les explotacions agràries entre els cònjuges o membres de les parelles de fet reconegudes o inscrites en algun registre públic, així com estendre els beneficis en la cotització a la Seguretat Social a les dones que ostentin aquesta cotitularitat.

Via: Ruralcat

09/03/2009

La velocitat de tot el que ens envolta

Vodpod videos no longer available.

Etiquetes:
09/03/2009

Explicació de la crisis (2a part i última)

Continuació del programa del Buenafuente sobre les causes de la crisi, emès per la Sexta l’1 de març.

Vodpod videos no longer available.

La continuació de tots els videos:  ( 3 , 4 , 5 y 6)

Etiquetes: ,
09/03/2009

Ajuts per fomentar l’autoocupació per CCAA

Oferta resumida  per comunitats

 • Castella-la Manxa: 5.000 euros si el sol·licitant és home, fins a 7.000 si és dona, 8.000 euros si ho promou una persona amb discapacitat i fins a 10.000 euros si és dona amb discapacitat.
 • Castella i Lleó: 7.000 euros per  projectes empresarials . Les dones que s’autoocupin en aquelles activitats en les quals la dona tingui baixa presència rebran 10.000 euros.
 • Catalunya: 3.500 euros si són joves menors de 30 anys, o majors de 45 anys. En el cas que les persones beneficiàries sofreixin algun tipus de discapacitat, la subvenció ascendeix a 5.000 euros si és home i a 6.000 si és dona.
 • Extremadura: 11.000 euros a dones aturades víctimes de violència de gènere. La subvenció ascendeix a 10.000 quan els sol·licitants són: dones aturades, homes aturats amb discapacitat, aturats procedents d’ERE. Per la seva banda, la Junta incentiva les activitats empresarials innovadores i que tinguin interès social  amb 7.500 euros. A més la comunitat concedeix una ajuda de 5.000 euros en general per a aquells aturats que no es trobin enquadrats en els apartats anteriors.
 • Galícia: 5.000 euros per a aturats en general,  6.000 euros per a joves aturats de 30 o menys anys,   7.000 euros per a dones aturades,   7.500 euros per a emigrants retornats i treballadors  procedents d’empreses en crisis,  8.000 euros per a persones aturades amb discapacitat o pertanyents a col·lectius en risc o situació d’exclusió social i  10.000 euros per a dones aturades amb discapacitat o en risc o situació d’exclusió social.
 • Illes Canàries: 5.000 euros per a aturats en general, 6.000 euros per a joves aturats de 30 o menys anys, 7.000 euros per a dones aturades; 8.000 euros per a aturats amb discapacitat, que tinguin reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% .
 • Illes Balears, Madrid, Navarra i Cantàbria: tenen els mateixos imports: 5.000 euros per a aturats en general, 6.000 per a joves de fins a 30 anys i 7.000 euros per a dones. Es subvencionen amb 8.000 euros els projectes empresarials promoguts per homes amb discapacitat i amb 10.000 si són dones.
 • Navarra: estableix com a requisit haver realitzat inversions per un import mínim de 12.000 euros.
 • Cantàbria: 5.000 euros, sense incloure IVA.
 • País Basc: 6.000 euros les idees emprenedores d’aquelles persones que decideixen engegar un projecte empresarial.
 • La Rioja: 500 euros en les despeses de constitució, i des de 3.000 euros i fins a un màxim de 200.000 per a les inversions d’actius fixos. Quant al desemborsament que els autònoms realitzin en partides de disseny (papelería, rètols, creació pàgines web, etc.) les ajudes poden cobrir fins a un 45% de la despesa, amb una inversió mínima d’1.500 euros i una màxima de 100.000 euros.
 • Principat d’Astúries:es premia amb el que es coneix popularment com el “Tiquet de l’Autònom”. No es tracta d’una ajuda amb una quantia fixa -es concedeix fins a un màxim de 10.000 euros- sinó que el seu import depèn de si el promotor és aturat, jove de 30 anys o menys, dona, o discapacitat. Els beneficiaris d’aquesta subvenció a fons perdut, a més de ser aturats inscrits com a demandants d’ocupació, han de presentar un informe favorable del pla de viabilitat del projecte de l’activitat o del negoci, elaborat a través dels centres d’empresa radicats al Principat d’Astúries. S’exigeix també que els emprenedors sol·licitants realitzin una inversió mínima en material necessari per al desenvolupament de l’activitat de 5.000 euros.
 • Múrcia: Per a joves menors de 30 anys: 7.000 euros si és dona i 6.000 si és home.  Majors de 30 anys i menors de 45 anys, aturats amb més de 12 mesos d’inscripció ininterrompuda com a demandants d’ocupació: 7.000 euros per a les dones, 6.000 per als homes.  Persones aturades de 45 a 54 anys: 7.000 euros si és dona i 6.000 si és home.  Persones aturades de 55 anys o més: 9.000 per a les dones, 8.000 si són homes.  Persones discapacitades: 9.000 euros en el cas que la sol·licitant sigui dona i 8.000 si és home.

Via: Consumer

Etiquetes: ,
09/03/2009

Vols fer de pastor

Veiem al blog de l’Observatori Forestal Català, l’inici de la primera Escola de Pagesos i Pastors de Catalunya. Té com a objectiu garantir el relleu generacional de les explotacions ramaderes de muntanya mitjançant la incorporació de joves a l’activitat, la gestió sostenible de les explotacions i la dinamització del sector fent-lo viable econòmicament. Alhora el projecte té com a objectiu dignificar aquesta professió i facilitar eines per a la seva organització i cooperació.

L’escola forma part del Projecte Grípia. Es tracta d’una iniciativa de l’Associació Rurbans i l’empresa mOntanyanes del Pallars Sobirà. Consta de 5 línies de treball diferents que es desenvoluparan durant l’any 2009; l’Escola de Pagesos i Pastors; el banc de terres i custòdia agrària; servei de suport a les explotacions; la comercialització de productes ramaders: llana i carn; i la sensibilització de joves.

Via: Observatori forestal català

Enllaç: Projecte Grípia | Pdf

%d bloggers like this: